В сила от 2 май 2022 г.

Съобщение за поверителност

Това Уведомление за поверителност описва как Plugsurfing GmbH обработва Вашите лични данни. Уведомлението се прилага, когато използвате нашите продукти и услуги или по друг начин взаимодействате с нас.

Можем да Ви дадем допълнителна информация за поверителността на конкретни услуги и или продукти в услугата или специфичните за продукта условия, приложения за поверителност или други съобщения, които можете да видите, докато използвате наш продукт или услуга.

Кой е администраторът на данни?

Администраторът на данни е Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berlin, Germany (Германия) (наричана по-долу Plugsurfing).

Как Plugsurfing обработва Вашите лични данни?

Какви данни обработва Plugsurfing?

Plugsurfing събира и обработва лични данни, които са необходими за връзката, която имате с нас, и целите, за които се използват данните. Plugsurfing събира следните категории лични данни:

 • Данни за разрешение – като маркетингови разрешения;
 • Данни за предпочитанията – като вид договор, език за контакт; начин на плащане; вид ценообразуване;
 • Данни за сигурност – като пароли, информация за инциденти със сигурността;
 • Технически данни — като технически данни за точката на потребление на клиента;
 • Данни за трансакции — като например данни за фактуриране;
 • Финансови данни — като номер на кредитна карта, информация за банкова сметка;
 • Идентификационни данни – например име; номер на RFID ключ;
 • Поведенчески данни – като профилиране на клиенти и друга информация, получена от използването на услугите от Ваша страна; данни за вход;
 • Комуникации – като отговорите Ви на проучвания и други отзиви и съобщения, които ни изпращате;
 • Данни за използването на услугата от Ваша страна – като данни за консумацията на енергия/електроенергия;
 • Данни за компютърни устройства – като IP адрес, данни за бисквитки;
 • Данни за контакт – като имейл адрес, телефонен номер, адрес за фактуриране, адрес за доставка на RFID ключове например;
 • Данни за договора – например условия на плащане.

От какви източници са получени личните данни?

Обработваните лични данни включват данни, които са получени от Вас по време на поръчката, по време на присъединяването към нашата услуга или по време на взаимоотношенията с клиенти. Също така получаваме данни от наблюдения от използването на устройствата и услугите от Ваша страна. Plugsurfing може също така да обработва производни данни, които са извлечени от получените данни или за които е направено заключение въз основа на получените данни.

Трети страни като маркетингови партньори, производители на автомобили, оператори на пунктове за зареждане, доставчици на услуги за електронна мобилност и други доставчици на данни.

Групата компании, които споделят информация за посочените по-долу цели.

С каква цел се обработват личните данни?

Обработваме лични данни само за предварително определени цели. Целите, за които обработваме лични данни, са:

 • Управление на взаимоотношенията с клиенти (напр. изпращане на уведомления, свързани с договори, уведомления или актуализации, свързани с продукти или услуги, насоки за клиенти);
 • Управление на договори и продукти
 • Предоставяне, управление и поддържане на услугата (напр. управление на лицензи на крайните потребители, проучване и определяне на технически въпроси);
 • Идентифициране на субектите на данни;
 • Прекъсване на предоставяните услуги;
 • Съхранение на информация за транзакцията и плащането;
 • Архивиране на фактури и договори;
 • Доставка на стоки и услуги, включително управление на връщането;
 • Управление на жалби и спорове, включително искания за компенсации;
 • Предаване на лични данни (включително предаване и оповестяване);
 • Профилиране, сегментиране и директен маркетинг (за съществуващи и бъдещи клиенти);
 • Продажби и маркетинг (включително например организиране на семинари);
 • Фактуриране и събиране на дългове;
 • Възстановяване на платени суми на клиенти;
 • Вътрешно докладване;
 • Установяване, упражняване или защита на правни искове;
 • Докладване от страна на партньорите;
 • Разработване на продукти и услуги, включително обратна връзка и проучвания;
 • Проучвания за удовлетвореността на клиентите;
 • Комуникации с доставчика;
 • Защита от измами.

На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

За да можем да обработваме Вашите лични данни, ние разчитаме на различни правни основания, включително:

 • Вашето съгласие. Ако разчитаме на Вашето съгласие като правно основание за обработването на данните Ви, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Необходимостта от установяване на договорни отношения с Вас и от изпълнение на договорните ни задължения;
 • Необходимостта да спазваме правно задължение (например по закон се изисква да съхраняваме определени данни за определен период от време) и да подаваме и упражняваме правото си на правни искове или да защитаваме Plugsurfing срещу правни искове;
 • Необходимостта да преследваме законните си интереси, включително:
  • Вътрешно докладване;
  • Докладване от страна на партньорите;
  • Разработване на продукти и услуги, включително обратна връзка и проучвания;
  • Предаване на лични данни (включително предаване и оповестяване);
  • Искания за компенсации;
  • Профилиране на клиенти или сегментиране;
  • Директен маркетинг за съществуващи и бъдещи клиенти;
  • Събиране на вземания;
 • Необходимостта от защита на жизненоважните интереси на всяко лице.

Автоматизирано вземане на решения

Можем да вземаме решения за Вас чрез автоматизирано вземане на решения. Като автоматизирано проследяване на евентуален Ваш дълг към Plugsurfing от предишно неплатено ползване на нашите услуги.

Нашите автоматизирани процедури за вземане на решения могат да повлияят на възможността да използвате нашите услуги. Може да се наложи да направим това или за да изпълним законовите си задължения, или защото е необходимо да сключим или да изпълним договор с Вас. Това означава, че ако имаме неизплатени фактури, можем да деактивираме Вашия акаунт, докато сметката не бъде платена.

Ако сме взели решение за Вас единствено въз основа на автоматизиран процес (напр. чрез автоматично профилиране) и това се отразява на възможността да използвате услугите или Ви засяга в значителна степен по друг начин, можете да поискате да не бъдете обект на такова решение, освен ако не можем да Ви докажем, че такова решение е необходимо за сключването или изпълнението на договор с Вас.

Колко дълго съхраняваме лични данни?

Plugsurfing се стреми да ограничи до минимум периода, за който се съхраняват личните данни. Така че Plugsurfing обработва Вашите лични данни само доколкото е необходимо и за времето, което е необходимо, за целите на обработката на данните.

Специфичните срокове за съхранение могат да бъдат различни в зависимост от категориите данни. Като общо правило Вашите лични данни се съхраняват за срока на клиентските взаимоотношенията, както и за срок от три (3) години след прекратяване на тези взаимоотношения. А информацията за транзакциите например ще се съхранява най-малко десет (10) години на правно основание. Plugsurfing определя и редовно преоценява конкретни срокове за съхранение на данни за личните данни, които съхранява. Когато личните данни вече не са необходими, Plugsurfing ще ги изтрие или анонимизира възможно най-скоро.

Кой обработва Вашите лични данни?

Принципно ние не продаваме, не търгуваме със и не разрешаваме ползването на лични данни на трети страни. Компаниите, които принадлежат към една и съща група компании, могат да обработват лични данни в съответствие със съществуващите закони за защита на личните данни. Личните данни могат да бъдат разкривани на наши упълномощени служители или филиали до степента, необходима за целите на обработката. Данните никога няма да бъдат достъпни за всички служители, а за ограничен брой упълномощени лица. Също така използваме трети страни като оператори на лични данни, за да ни помагат да разработваме, доставяме и поддържаме продуктите и услугите си и да изпълняваме другите си цели, определени в настоящото Уведомление за поверителност. Когато трета страна обработва лични данни от наше име, ние винаги гарантираме чрез договорни споразумения, че обработката на лични данни винаги се извършва безопасно и в съответствие със законите за поверителност и най-добрите практики за обработка на данни.

Списък на категориите на такива оператори на лични данни:

 • Доставчици на услуги като услуги за печат, партньори по инсталирането, доставчици на услуги на клиенти;
 • Търговски и маркетингови партньори;
 • Доставчици на платежни услуги;
 • Доставчици на облачни услуги;
 • Производители на зарядни устройства;
 • Доставчици на платформи за роуминг;
 • Доставчици на IT услуги и консултантски услуги (напр. разработчици, проектанти и лица, извършващи изпитания);
 • Партньори по обслужване и поддръжка (напр. HW ремонт и поддръжка);
 • Доставчици на облачни системи на зарядното устройство;
 • Доставчици на услуги по фактуриране и събиране на вземания;
 • Доставчици на хостинг системи за данни (напр. Amazon Web Services);
 • Доставчици на складови услуги и системи за управление;
 • Доставчици на софтуер и инструменти (например за разработка на софтуер, бизнес анализи, продажби, маркетинг, управление на работни поръчки, управление на връзките с клиентите, онлайн конференции и комуникации);
 • Компании, предоставящи услуги, като пощенските служби или куриерите за доставка;
 • Изследователски компании (например за провеждане на проучвания за удовлетвореността на клиентите или за разработване на продукти и услуги);
 • Доставчици на телекомуникационни системи.

Освен това личните данни могат да бъдат разкрити на властите, когато от нас се изисква да направим това по закон, въз основа на искания, отправени от компетентните органи в съответствие със съществуващите закони за неприкосновеността на личния живот.

Прехвърля ли Plugsurfing лични данни на трети държави?

По принцип Plugsurfing не прехвърля лични данни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (ЕИП). Въпреки това, ако личните данни се прехвалят извън ЕС или ЕИП, Plugsurfing използва подходящи гаранции в съответствие със съществуващото законодателство за неприкосновеността на личния живот като например стандартните договорни клаузи, предоставени от Европейската комисия.

Как Plugsurfing защитава Вашите лични данни?

Plugsurfing изпълнява необходимите технически и организационни мерки, които гарантират и доказват, че при обработването на лични данни се спазват законите за неприкосновеността на личния живот.

Тези мерки включват използването на системи за управление на идентичността и достъпа, за да се гарантира, че само оправомощени лица имат достъп до лични данни, използване на устройства за мрежова защита, филтриране на IP, многофакторно удостоверяване, псевдонимизация и криптиране на данни, подробни инструкции и обучение на персонала за защита на личните данни и внимателно избиране на нашите доставчици на услуги, които участват в обработката на лични данни от наше име.

Как обработваме лични данни от IP адреси, бисквитки и други подобни технологии

Бисквитки, използвани в уебсайтове

Когато използвате нашите услуги или посещавате уебсайтовете ни, Plugsurfing може да събира данни за Вашите устройства чрез бисквитки и други техники за проследяване.

Бисквитките са малък текстов файл, който използваме, за да идентифицираме и преброяваме браузърите и устройствата, които посещават нашите уебсайтове. Тази информация може да бъде използвана от нас или трети страни за маркетингови цели.

Използването на бисквитки се различава в зависимост от това кои от нашите уебсайтове посещавате. Можете да получите повече информация за това кои бисквитки използваме в даден уебсайт, като прочетете специфичната информация за бисквитките на настоящия сайт.

Данни за местоположението

Данните за местоположението на устройството на потребителя могат да се използват за предоставяне на услуги въз основа на местоположението на устройството, ако потребителят е дал ясно съгласие за обработката на данни за местоположение.

Потребителят има право да оттегли съгласието си по всяко време, като промени съответните настройки на своето устройство.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Кой може да има достъп до Вашите лични данни?

Когато е приложимо, ние може да споделяме Вашите лични данни със:

Групата от компании

Нашите компании от групата могат да използват Вашите лични данни за целите, определени в настоящото уведомление, въз основа на легитимен интерес до степента, позволена от приложимото законодателство.

Търговски партньори

Разкриваме лични данни на нашите търговски партньори до степента, позволена от приложимото законодателство. Примери за такива ситуации включват:

Вашият идентификационен номер за зареждане се използва за идентифицирането Ви в станцията за зареждане, когато зареждате колата си.

Вашият идентификационен номер за зареждане може да се използва и при фактуриране.

Наши търговски партньори са например оператори на станции за зареждане, доставчици на услуги за електронна мобилност, роуминг центрове, производители на автомобили, партньори за онлайн реклама и други търговски партньори.

Съгласие, договор или искане

Ние можем да споделяме Вашите лични данни, ако имаме съгласието Ви за това. Можем също така да споделяме Вашите лични данни с трета страна, когато това е необходимо за изпълнение на задълженията ни по договор с Вас или за изпълнение на Ваша заявка. Например може да разкрием адреса Ви на пощенски куриер или за да можем да доставим ключ или карта за зареждане, която сте поръчали.

Нашите подизпълнители

Използваме подизпълнители за предоставяне на услуги. Подизпълнителите могат да имат достъп до Вашата лична информация и да я обработват от наше име, но нямат право да използват личните данни за цели, различни от предоставянето на услугата, договорена с нас. Ние гарантираме чрез подходящи договорни споразумения, че обработването на лични данни е в съответствие с настоящото известие. Типичните доставчици на услуги, които обработват лични данни, включват например партньори за предоставяне на услуги на клиенти, партньори за предоставяне на платежни услуги и фактуриране, както и доставчици на софтуер и услуги в областта на информационните технологии.

Сливания и придобивания

Ако решим да продадем, обединим или по друг начин да реорганизираме бизнеса си, това може да включва разкриване на лични данни на потенциални или действителни купувачи и техните съветници.

Органи на властта, съдебни производства и право

Можем да разкрием данните Ви на компетентните органи, като например полицията, в степента, изисквана от закона. Също така можем да разкрием Вашите лични данни във връзка със съдебно производство или по искане на орган на властта въз основа на приложимото право или съдебна заповед във връзка със съдебен процес или процес на орган на властта или както се изисква или е разрешено от закона.

Какви са правата Ви, когато става въпрос за Вашите лични данни?

Право на достъп

Имате право на достъп до Вашите лични данни, което означава, че имате право да получите потвърждение дали личните Ви данни се обработват или не, и ако е така, да получите и копие от личните данни, които се обработват от Plugsurfing, и допълнителна информация за обработването, извършвано от Plugsurfing.

Право на преносимост на данните

Имате право на трансфер на данни, което означава, че при определени обстоятелства можете да имате право личните данни да бъдат предадени на друг администратор.

Право на коригиране

Имате право на коригиране или допълване на невярна информация за Вас.

Право на изтриване

Имате право данните Ви да бъдат изтрити, ако:

 • Данните вече не са необходими за целите, за които се обработват;
 • Оттеглите съгласието си за обработка, след което Plugsurfing вече няма правно основание за обработка на данните;
 • Вашите данни са обработени незаконно;
 • Обработката на Вашите данни не е необходима, за да се спазят приложимите законови изисквания, за да се определят, наложат или защитят правни претенции и/или за архивни, изследователски или статистически цели.

Право на оттегляне на съгласието

Ако сте дали специално съгласие за определена обработка, винаги имате право да оттеглите съгласието си.

Право на възражение срещу обработването на лични данни

Когато обработването се извършва въз основа на законните интереси, преследвани от Plugsurfing или от трета страна, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас. Plugsurfing следва да прекрати обработването на личните данни, ако не може да изтъкне убедителни законни основания за обработването.

Право на възражение срещу директен маркетинг – имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за директен маркетинг по всяко време. Тогава вече няма да обработваме лични данни за такива цели.

Право на ограничаване

Имате право да ограничите данните си през времето, когато разследваме и проверяваме заявката Ви.

Право да не подлежите на автоматизирано решение

Ако сме взели решение за Вас въз основа изцяло на автоматизиран процес и решението има правни последици или Ви засяга в значителна степен по друг начин, можете да поискате решението да бъде преразгледано от нас чрез подновена и индивидуална оценка. Това се прилага, ако не можем да докажем, че е необходимо автоматизирано решение за сключване или изпълнение на споразумение с Вас.

Можете да упражните тези права, като изпратите имейл на адрес:privacy@plugsurfing.com

Право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба до органа за проверка на данните или до друг компетентен регулаторен орган, ако смятате, че обработваме Вашите лични данни при нарушение на приложимото законодателство за защита на данните.

Промени в нашето Уведомление за поверителност

Запазваме си правото да изменяме това Уведомление за поверителност. Промените може да са необходими поради развитието на нашите услуги или например поради промени в съответните закони. Всички промени в нашето Уведомление за поверителност ще бъдат съобщавани на уебсайта ни или чрез мобилното приложение на Plugsurfing. В някои случаи може да решим да Ви информира за тези промени също по имейл.

Контакт

Въпроси, коментари и искания във връзка с това Уведомление за поверителност следва да бъдат изпращани по електронна поща до privacy@plugsurfing.com или по пощата до:

Plugsurfing GmbH
Privacy Co-ordinator
Weserstraße 175
12045 Berlin