Plugsurfing

Zásady zrušenia účtu

Zrušenie účtu

Účet môžete kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť tak, že o tom informujete spoločnosť Plugsurfing jasným oznámením. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na zrušenie účtu. Použitie formulára nie je povinné. Ak si želáte, aby bola vaša žiadosť vybavená promptne, spoločnosť Plugsurfing vám odporúča kontaktovať tím zákazníckeho servisu prostredníctvom funkcie živého chatu dostupnej v mobilnej aplikácii.

Po vypovedaní zmluvy svoj účet už nebudete môcť používať. Upozorňujeme vás, že zrušenie účtu znamená, že všetky prípadné nabíjacie kľúče spojené s týmto účtom budú deaktivované. Upozorňujeme vás, že nabíjací kľúč nebudete môcť pridať do iného účtu ani do nového účtu, ktorý by ste si v budúcnosti vytvorili. Ak sa rozhodnete otvoriť si nový účet a chceli by ste mať naďalej prístup k nabíjacím staniciam prístupným prostredníctvom metódy overovania nabíjacím kľúčom, budete si musieť objednať nový nabíjací kľúč.

Zrušením účtu sa automaticky stornuje predplatné, ktoré je vtedy aktívne.

Upozorňujeme vás, že zrušenie účtu nemá žiadny vplyv na vašu povinnosť zaplatiť za všetky nabíjacie cykly, ktoré ste spustili pred zrušením.

 

Storno nákupu nabíjacích kľúčov

 

Máte právo zrušiť nákup nabíjacieho kľúča (kľúčov) bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy ste si vy alebo vami poverená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali nabíjací kľúč (kľúče).

Ak chcete uplatniť svoje právo na stornovanie, ste povinný o tom spoločnosť Plugsurfing jasne informovať. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na zrušenie účtu. Použitie tohto formulára nie je povinné. Vaše zrušenie je platné, ak ste oň požiadali pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty na zrušenie. Ak si želáte promptné vybavenie žiadosti, spoločnosť Plugsurfing vám odporúča kontaktovať zákaznícky servis prostredníctvom funkcie živého četu dostupnej v mobilnej aplikácii.

Ak stornujete nákup nabíjacích kľúčov, spoločnosť Plugsurfing vám vráti všetky platby, ktoré od vás prijala, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vašej voľby iného typu doručenia, než je najlacnejší typ ponúkaného štandardného doručenia), a to bezodkladne, no v každom prípade najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy spoločnosť Plugsurfing dostala vašu žiadosť o zrušenie. Na vrátenie platby použije spoločnosť Plugsurfing rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa nedohodli inak. V žiadnom prípade vám v dôsledku tejto náhrady nevzniknú žiadne poplatky.

Spoločnosť Plugsurfing má právo odmietnuť vrátenie peňazí, kým nedostane späť všetky nabíjacie kľúče a iné vybavenie dodané spoločnosťou Plugsurfing alebo kým nepredložíte dôkaz o odoslaní nabíjacích kľúčov a iných materiálov, podľa toho, čo nastalo skôr. Nabíjací kľúč a ostatné vybavenie dodané spoločnosťou Plugsurfing musíte spoločnosti Plugsurfing odoslať alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď ste spoločnosť Plugsurfing informovali o zrušení nákupu. Lehota sa považuje za dodržanú, ak nabíjacie kľúče a ostatné vybavenie dodané spoločnosťou Plugsurfing odošlete pred vypršaním vyššie uvedenej lehoty. Priame náklady na vrátenie nabíjacích kľúčov a iného vybavenia dodaného spoločnosťou Plugsurfing znášate vy.

 

Storno nákupu predplatného

Na zrušenie nákupu predplatného sú k dispozícii dve možnosti:

1. počas prvých štrnástich (14) dní po dokončení nákupu

2. po štrnástich (14) dňoch podľa pravidiel zrušenia vášho konkrétneho predplatného.

V obidvoch prípadoch je zrušenie možné bez udania akéhokoľvek dôvodu.

Ak chcete uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte o tom spoločnosť Plugsurfing jasne informovať. Predplatné môžete stornovať aj pohodlne priamo v mobilnej aplikácii alebo na webovej lokalite, prípadne kontaktovaním zákazníckeho servisu prostredníctvom funkcie živého četu dostupnej v mobilnej aplikácii. Ako alternatívu môžete použiť priložený vzorový formulár na zrušenie. Použitie tohto formulára nie je povinné.

Ak zrušíte predplatné počas prvých štrnástich (14) dní, vrátime vám plnú cenu predplatného, ktoré bude okamžite zrušené. Spoločnosť Plugsurfing vám vráti peniaze bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy spoločnosť Plugsurfing prijala vašu žiadosť o zrušenie. Na vrátenie peňazí spoločnosť Plugsurfing použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa nedohodli inak.

Ak zrušíte predplatné po uplynutí štrnásť (14) dňovej lehoty, uplatnia sa pravidlá zrušenia predplatného a predplatné nebude po uplynutí predplatného obdobia obnovené. Viac informácií o presnej lehote zrušenia predplatného nájdete vo vašom používateľskom účte.

 

Model formulára na vypovedanie zmluvy

(Ak chcete vypovedať zmluvu, vyplňte a vráťte nám tento formulár):

Adresát:
United Call Centers Kft. – UCC
Gyöngyösi utca 11
4032 Debrecín
Maďarsko

E-mail: service@plugsurfing.com

Ja/my (*) týmto oznamujem/oznamujeme, že ja/my (*) ruším/rušíme svoju (*) zmluvu týkajúcu sa poskytovania nasledujúcej služby alebo funkcie na požiadanie (*):

Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*):
Meno spotrebiteľa:
E-mailová adresa spotrebiteľa:
Podpis spotrebiteľa (len v prípade formulára v papierovej podobe)
Dátum:

(*) Nehodiace sa prečiarknite

Contact

Plugsurfing's service department