Účinnosť od 2. mája 2022

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Tieto zásady o ochrane osobných údajov špecifikujú, ako spoločnosť Plugsurfing GmbH spracúva vaše osobné údaje. Uplatňujú sa, keď používate naše produkty a služby alebo keď s nami komunikujete iným spôsobom.

Viac informácií o ochrane osobných údajov špecifických pre daný produkt alebo službu vám poskytneme v podmienkach využívania služieb alebo produktov, dodatkoch o ochrane osobných údajov alebo iných upozorneniach, ktoré sa vám zobrazia pri používaní nášho produktu alebo služby.

Kto je prevádzkovateľ údajov?

Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berlín, Nemecko (ďalej len „Plugsurfing“).

Ako spoločnosť Plugsurfing spracúva vaše osobné údaje?

Aké údaje spracúva Plugsurfing?

Spoločnosť Plugsurfing získava a spracúva osobné údaje nevyhnutné pre náš vzájomný vzťah ako aj pre účely, na ktoré sa tieto údaje používajú. Spoločnosť Plugsurfing získava nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Údaje o povoleniach – napríklad marketingové povolenia;
 • Údaje o preferenciách – napríklad typ zmluvy, jazyk komunikácie, spôsob platby, druh ceny;
 • Bezpečnostné údaje – napríklad heslá, informácie o bezpečnostných incidentoch;
 • Technické údaje – napríklad technické údaje odberného miesta zákazníka;
 • Údaje o podrobnostiach transakcie – napríklad fakturačné údaje;
 • Platobné údaje – napríklad číslo kreditnej karty, informácie o bankovom účte;
 • Identifikačné údaje – napríklad meno; číslo kľúča RFID
 • Údaje o správaní – napríklad profilovanie zákazníkov a iné informácie získané z vášho používania našich služieb; prihlasovacie údaje;
 • Komunikácia – napríklad vaše odpovede na prieskumy a iná spätná väzba a komunikácia, ktorú nám pošlete;
 • Údaje o tom, ako používate naše služby – napríklad údaje o spotrebe energie/elektrickej energie;
 • Údaje o počítači – napríklad IP adresa, údaje o súboroch cookie;
 • Kontaktné údaje – napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, adresa na doručenie kľúčov RFID a pod.
 • Údaje o zmluve – napríklad platobné podmienky

Z akých zdrojov sa získavajú osobné údaje?

Spracúvané osobné údaje zahŕňajú údaje, ktoré od vás získame pri objednávaní, vstupe do našej služby alebo počas interakcie so zákazníkom. Sledované údaje získavame aj z vášho používania našich zariadení a služieb. Spoločnosť Plugsurfing môže spracúvať aj odvodené údaje, ktoré boli odvodené alebo vyvodené na základe získaných údajov.

Tretie strany, ako sú marketingoví partneri, výrobcovia automobilov, prevádzkovatelia nabíjacích miest, poskytovatelia služieb elektromobility a ďalší poskytovatelia údajov.

Spoločnosti skupiny, ktoré zdieľajú informácie na nižšie uvedené účely.

Na aké účely sa spracúvajú osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame len na vopred definované účely. Účely, na ktoré spracúvame osobné údaje, sú nasledujúce:

 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi (napr. zasielanie oznámení týkajúcich sa zmluvy, oznámení alebo aktualizácií týkajúcich sa produktov alebo služieb, usmerňovanie zákazníkov)
 • Správa zmlúv a produktov
 • Poskytovanie, správa a údržba služby (napr. správa licencií koncových používateľov, skúmanie a odstraňovanie technických problémov)
 • Identifikácia dotknutých osôb
 • Pozastavenie poskytovaných služieb
 • Ukladanie informácií o prijatých platbách a transakciách
 • Archivácia zmlúv a faktúr
 • Dodávanie tovaru a služieb vrátane správy vrátených produktov
 • Riešenie sťažností a sporov vrátane žiadostí o náhradu škody
 • Prenos osobných údajov (vrátane prenosov a zverejňovania)
 • Profilovanie, segmentácia a priamy marketing (pre existujúcich a potenciálnych zákazníkov)
 • Predaj a marketing (vrátane organizovania seminárov a pod.)
 • Fakturácia a vymáhanie pohľadávok
 • Vrátenie platieb zákazníkom
 • Interné podávanie správ
 • Vznik, uplatňovanie alebo obhajoba právnych nárokov
 • Podávanie správ partnerom
 • Vývoj produktov a služieb vrátane spätnej väzby a prieskumov
 • Prieskumy spokojnosti zákazníkov
 • Komunikácia s predajcom
 • Ochrana pred podvodmi

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Na účely spracúvania vašich osobných údajov sa opierame o rôzne právne predpisy, ako napríklad:

 • Váš súhlas. Váš súhlas považujeme za právny základ pre spracovanie vašich údajov, avšak môžete ho kedykoľvek odvolať;
 • Nutnosť nadviazať s vami zmluvný vzťah a plniť naše zmluvné záväzky;
 • Nutnosť splniť zákonnú povinnosť (napríklad sme zo zákona povinní uchovávať určité údaje počas určitej doby) a stanoviť, vykonávať alebo chrániť spoločnosť Plugsurfing pred právnymi nárokmi;
 • Nutnosť sledovať naše oprávnené záujmy vrátane:
  • Interného podávania správ
  • Podávania správ partnerom
  • Vývoja produktov a služieb vrátane spätnej väzby a prieskumov
  • Prenosu osobných údajov (vrátane prenosov a zverejnení)
  • Požiadaviek na kompenzáciu
  • Profilovania alebo segmentácie zákazníkov
  • Priameho marketingu pre existujúcich a potenciálnych zákazníkov
  • Vymáhania pohľadávok
 • Nutnosť chrániť dôležité záujmy ktorejkoľvek osoby;

Automatizované rozhodovanie

Môžeme o vás rozhodovať prostredníctvom automatizovaného rozhodovania. Napríklad automatizované sledovanie vášho potenciálneho dlhu voči spoločnosti Plugsurfing z predchádzajúceho neplateného využívania našich služieb.

Naše postupy automatizovaného rozhodovania môžu ovplyvniť vašu schopnosť využívať naše služby. Môžeme to potrebovať buď na plnenie našich zákonných povinností, alebo preto, že je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie našej zmluvy. To znamená, že ak máme neuhradené faktúry, môžeme vám deaktivovať účet, kým faktúru neuhradíte.

Ak sme o vás rozhodli výlučne na základe automatizovaného procesu (napr. prostredníctvom automatického profilovania) a toto rozhodnutie má vplyv na vašu možnosť využívať služby alebo má na vás iný významný vplyv, môžete požiadať, aby sa na vás takéto rozhodnutie nevzťahovalo, pokiaľ vám nepreukážeme, že takéto rozhodnutie je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi nami.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Spoločnosť Plugsurfing sa snaží obmedziť dobu uchovávania osobných údajov na minimum. Spoločnosť Plugsurfing preto spracúva vaše osobné údaje len v takom rozsahu a na takú dobu, ako je to nevyhnutné na splnenie účelu spracovania údajov.

Konkrétne obdobia uchovávania závisia od kategórie údajov. Vo všeobecnosti sa vaše osobné údaje uchovávajú počas existencie vzťahu so zákazníkom ako aj počas troch (3) rokov od ukončenia vzťahu so zákazníkom. Avšak napr. informácie o transakciách sa na právnom základe uchovávajú najmenej desať (10) rokov. Spoločnosť Plugsurfing stanovuje a pravidelne prehodnocuje obdobia uchovávania osobných údajov špecifické pre jednotlivé typy údajov, ktorými disponuje. Keď už osobné údaje nie sú potrebné, spoločnosť Plugsurfing ich čo najskôr vymaže alebo anonymizuje.

Kto spracúva vaše osobné údaje?

Tretím stranám osobné údaje zo zásady nepredávame, neobchodujeme s nimi ani na ne neposkytujeme licencie. Spoločnosti, ktoré sú súčasťou rovnakej skupiny spoločností, môžu spracúvať osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžeme sprístupniť našim oprávneným zamestnancom alebo pridruženým spoločnostiam v rozsahu nevyhnutnom na účel spracovania. Údaje v žiadnom prípade nebudú dostupné všetkým zamestnancom, ale len obmedzenému počtu oprávnených osôb. Ako spracovateľov údajov využívame aj tretie strany, ktoré nám pomáhajú vyvíjať, dodávať a udržiavať naše produkty a služby a plniť naše ďalšie účely v zmysle týchto zásad o ochrane osobných údajov. Ak tretia strana spracúva osobné údaje v našom mene, prostredníctvom zmluvných dojednaní vždy zabezpečujeme, aby sa spracúvanie osobných údajov vykonávalo vždy bezpečne a v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov a osvedčenými postupmi spracúvania údajov.

Zoznam kategórií spracovateľov údajov:

 • Poskytovatelia služieb, ako sú tlačiarenské služby, inštalační partneri, poskytovatelia služieb zákazníkom
 • Obchodní a marketingoví partneri
 • Poskytovatelia platobných služieb
 • Poskytovatelia cloudových služieb
 • Výrobcovia nabíjačiek
 • Poskytovatelia roamingových platforiem
 • Poskytovatelia IT služieb a poradenské spoločnosti (napr. vývojári, dizajnéri a testovací pracovníci)
 • Partneri pre servis a údržbu (napr. oprava a údržba HW)
 • Poskytovatelia systémov Charger Cloud
 • Poskytovatelia služieb a systémov fakturácie a vymáhania pohľadávok
 • Poskytovatelia systémov hosťovania údajov (napr. Amazon Web Services)
 • Poskytovatelia služieb a systémov riadenia skladu
 • Poskytovatelia softvéru a nástrojov (napr. pre vývoj softvéru, obchodnú analytiku, predaj, marketing, riadenie pracovných objednávok, riadenie vzťahov so zákazníkmi, online konferencie a komunikáciu)
 • Prevádzkové spoločnosti, ako je pošta alebo kuriéri
 • Prieskumné agentúry (napr. na vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo vývoja produktov a služieb)
 • Poskytovatelia telekomunikačných systémov

Okrem toho môžeme osobné údaje poskytnúť úradom, ak to od nás vyžaduje zákon, a to na základe požiadaviek príslušných orgánov v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Prenáša spoločnosť Plugsurfing osobné údaje do tretích krajín?

Spoločnosť Plugsurfing zo zásady neprenáša osobné údaje mimo krajín Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak sa však osobné údaje prenášajú mimo EÚ alebo EHP, spoločnosť Plugsurfing používa primerané záruky v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky poskytované Európskou komisiou.

Ako spoločnosť Plugsurfing chráni vaše osobné údaje?

Plugsurfing spĺňa potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečujú a preukazujú, že pri spracovaní osobných údajov sa dodržiavajú zákony o ochrane osobných údajov.

Tieto opatrenia zahŕňajú používanie systémov riadenia totožnosti a prístupu, ktoré zabezpečujú, že prístup k osobným údajom majú len oprávnené osoby, používanie firewallov, filtrovanie IP, viacfaktorovú autentifikáciu, pseudonymizáciu a šifrovanie údajov, podrobné pokyny a školenia pre zamestnancov o ochrane osobných údajov a opatrný výber našich poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene.

Ako nakladáme s osobnými údajmi z IP adries, súborov cookie a podobných technológií

Súbory cookie používané na webových lokalitách

Keď používate naše služby alebo navštevujete naše webové stránky, spoločnosť Plugsurfing môže zhromažďovať údaje o vašich zariadeniach prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacích techník.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré používame na identifikáciu a počítanie prehliadačov a zariadení, ktoré navštevujú naše webové stránky. Tieto informácie môžeme následne použiť my alebo tretie strany na marketingové účely.

Naše používanie súborov cookie sa líši v závislosti od toho, ktoré z našich webových stránok navštívite. Viac informácií o tom, ktoré súbory cookie používame na konkrétnej webovej lokalite, získate v príslušných informáciách o súboroch cookie na danej stránke.

Údaje o polohe

Údaje o polohe zariadenia používateľa sa môžu použiť na poskytovanie služieb na základe polohy zariadenia, ak používateľ udelil jasný súhlas so spracovaním údajov o polohe.

Používateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas zmenou príslušných nastavení vo svojom zariadení.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

V prípade potreby môžeme vaše osobné údaje zdieľať s nasledujúcimi subjektmi:

Spoločnosti skupiny

Spoločnosti našej skupiny môžu používať vaše osobné údaje na účely definované v týchto zásadách na základe oprávneného záujmu v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

Obchodní partneri

Osobné údaje poskytujeme našim obchodným partnerom v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Príklady takýchto situácií:

Identifikačné číslo nabíjania slúži na vašu identifikáciu na nabíjacej stanici pri nabíjaní vozidla.

Vaše identifikačné číslo nabíjania sa môže použiť aj na fakturáciu.

Naši obchodní partneri, akými sú napríklad prevádzkovatelia nabíjacích staníc, poskytovatelia služieb elektromobility, roamingové uzly, výrobcovia automobilov, online reklamní partneri a iní obchodní partneri.

Súhlas, zmluva alebo žiadosť

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať, ak ste nám na to poskytli súhlas. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj tretej strane, ak je to potrebné na splnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s vami alebo na splnenie vašej žiadosti. Ako príklad môžeme uviesť, že vašu adresu poskytneme pošte, kuriérovi alebo ju použijeme na doručenie nabíjacieho kľúča alebo karty, ktoré ste si objednali.

Naši subdodávatelia

Na poskytovanie služieb využívame subdodávateľov. Subdodávatelia môžu mať prístup k vašim osobným údajom a spracúvajú ich v našom mene, avšak nesmú používať osobné údaje na iné účely ako na poskytovanie s nami dohodnutých služieb. Prostredníctvom príslušných zmluvných dojednaní zabezpečujeme, aby spracovanie osobných údajov bolo v súlade s týmito zásadami. Medzi obvyklých poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje, patria partneri poskytujúci služby zákazníkom, partneri pre platby a fakturáciu a poskytovatelia softvéru a IT služieb.

Fúzie a akvizície

Ak sa rozhodneme predať, zlúčiť alebo inak reorganizovať naše podniky, môže to zahŕňať poskytnutie osobných údajov potenciálnym alebo skutočným nadobúdateľom a ich poradcom.

Verejné orgány, súdne konania a právo

Vaše údaje poskytneme príslušným orgánom, napríklad polícii, v rozsahu požadovanom zákonom. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj v súvislosti so súdnym konaním alebo na žiadosť orgánu na základe platných právnych predpisov alebo súdneho príkazu v súvislosti so súdnym konaním alebo postupom orgánu alebo ak to inak vyžaduje alebo povoľuje zákon.

Aké sú vaše práva ohľadom vašich osobných údajov?

Právo na prístup

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, čo znamená, že môžete získať potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť Plugsurfing spracúva ako aj ďalšie informácie o ich spracovaní spoločnosťou Plugsurfing.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na prenos údajov, čo znamená, že za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

Právo na opravu

Máte právo na opravu alebo doplnenie nesprávnych informácií, ktoré sa vás týkajú.

Právo na vymazanie

Na vymazanie svojich údajov mate právo v týchto prípadoch:

 • Údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú
 • Odvolali ste svoj súhlas s určitým spracovaním, čím pre spoločnosť Plugsurfing prestal existovať právny základ na spracovanie údajov
 • Vaše údaje boli spracované nezákonným spôsobom
 • Spracovanie vašich údajov nie je nevyhnutné na splnenie platných právnych požiadaviek s cieľom určiť, vymáhať alebo obhajovať právne nároky a/alebo na archívne, výskumné alebo štatistické účely

Právo odvolať súhlas

Ak ste udelili osobitný súhlas na určité spracovanie, máte vždy právo svoj súhlas odvolať.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak sa spracovanie vykonáva na základe oprávnených záujmov spoločnosti Plugsurfing alebo tretej strany, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Pokiaľ spoločnosť Plugsurfing nepreukáže presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, spoločnosť Plugsurfing osobné údaje nebude ďalej spracúvať.

Právo namietať proti priamemu marketingu – Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely priameho marketingu. V tom prípade už vaše osobné údaje na takéto účely spracúvať nebudeme.

Právo na obmedzenie

Máte právo na obmedzenie svojich údajov počas doby, keď skúmame a preverujeme vašu žiadosť.

Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Ak sme o vás prijali rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom procese a toto rozhodnutie má právne dôsledky alebo vás inak významne ovplyvnilo, môžete nás požiadať, aby sme toto rozhodnutie preskúmali prostredníctvom obnoveného a individuálneho posúdenia. To platí, ak nemôžeme preukázať, že automatizované rozhodnutie je nevyhnutné na uzavretie alebo vykonanie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli.

Ak chcete uplatniť tieto práva, pošlite e-mail na adresu privacy@plugsurfing.com

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame v rozpore s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov alebo inému regulačnému orgánu.

Úpravy našich zásad o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo upraviť tieto zásady o ochrane osobných údajov. Príslušné zmeny a doplnenia môžu byť nevyhnutné v dôsledku vývoja našich služieb alebo aj zmien v príslušných právnych predpisoch. O akýchkoľvek úpravách v našich zásadách o ochrane osobných údajov budeme informovať na našej webovej lokalite alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie Plugsurfing. V niektorých prípadoch môžeme informovať o týchto zmenách aj prostredníctvom e-mailu.

Kontaktné údaje

Akékoľvek otázky, pripomienky a dopyty týkajúce sa týchto zásad o ochrane osobných údajov sú vítané. Zaslať ich môžete e-mailom na adresu privacy@plugsurfing.com alebo poštou na adresu:

Plugsurfing GmbH
Koordinátor pre ochranu osobných údajov
Weserstraße 17512045
Berlín