MED VIRKNING FRA 9. MARTS 2023.

Plugsurfing Brugsvilkår

1. Generelt

Disse Plugsurfing betingelser (“Brugsvilkår”) sammen med Plugsurfing privatlivspolitik, regulerer din brug af den tjeneste, der drives af Plugsurfing GmbH (“Tjeneste”). Tjenesten kan omfatte, men er ikke begrænset til, mobile applikationer og/eller websteder, der drives af Plugsurfing GmbH under dets eget mærke og/eller under dets partneres mærke, hvorigennem du kan finde og få adgang til opladningsstationer, der er tilgængelige i dit område, bestille opladningsnøgler, der giver dig mulighed for at starte opladningsprocessen på tilgængelige opladningsstationer, der drives af opladningspunktoperatører, og betale gældende gebyrer for opladningssessioner, du har indledt.

Henvisningen til “Plugsurfing” i disse Brugsbetingelser skal fortolkes som en henvisning til Plugsurfing GmbH eller nogle af deres partnere eller forretningspartnere, der er autoriseret til at drive dele af Tjenesten på vegne af Plugsurfing GmbH (herunder, men ikke begrænset til faktureringstjenesteudbydere og kundeserviceudbydere).

2. Accept

Ved at tilmelde dig tjenesten og acceptere disse brugsvilkår indgår du en aftale med Plugsurfing GmbH, som giver dig mulighed for at bruge tjenesten. Alle transaktioner, der er en del af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, bestilling af opladningsnøgler og igangsættelse af opladningssessioner, er underlagt en sådan aftale. Registrering uden udtrykkelig accept af brugsvilkårene er ikke mulig.

3. Priser

Alle gældende priser er gyldige inklusive moms og er angivet på Tjenesten, før opkrævningsprocessen påbegyndes, før en opkrævningsnøgle bestilles, eller før nogen anden transaktion påbegyndes. Priserne kan angives som gebyrer pr. kWh forbrugt energi, parkeringsgebyrer eller blokeringsgebyrer for delvis eller fuld tids parkering ved ladestationen, gebyrer for start af opladning og gebyrer for opladningstidspunkt (tidsbaserede gebyrer for opladning er ikke tilgængelige i Tyskland og i ethvert andet land, hvor en sådan prisfastsættelse ikke er tilladt på grund af gældende lokal lovgivning). Du anerkender, at den endelige og betalbare pris for opladningstjenesten er direkte afhængig af dit forbrug, for eksempel af mængden af forbrugt energi, og derfor ikke altid automatisk leveres før starten af opladningsprocessen.

4. Dine forpligtelser

 1. Du skal bruge ladestationen korrekt og i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner og sikre, at ladestationen er egnet til det køretøj, der skal oplades. Desuden må du ikke bruge ladestationer, der viser en fejlmeddelelse eller synlige fejl eller skader.
 2. Det er dit ansvar at sikre, at det registrerede betalingskort er gyldigt, at det har en tilstrækkelig saldo og ikke er blokeret. I tilfælde af at debitering ikke er mulig, forbeholder Plugsurfing sig retten til midlertidigt at suspendere din adgang til Tjenesten eller en del af den, indtil den forfaldne saldo er fuldt betalt. Plugsurfing har ret til at søge betaling fra dig på anden måde, f.eks. ved at sende en separat faktura for din brug af tjenesten.
 3. Når du registrerer dig, skal du angive din e-mailadresse og en valgt adgangskode til at logge ind på din Plugsurfing-konto. Du skal tage behørigt hensyn til at beskytte din adgangskode mod misbrug af andre og straks underrette Plugsurfing om eventuelle opdagede misbrug. Du er ansvarlig for at holde adgangskoden sikker, for ikke at skrive adgangskoden ned, så tredjeparter kan forstå, hvad den bruges til, og for ikke at bruge adgangskoden på nogen anden måde, der giver andre adgang til oplysningerne.
 4. Du er ansvarlig for at overholde de specifikke parkeringsrestriktioner og -bestemmelser på ladestationen (f.eks. de skriftlige instruktioner, der vises på ladestationen, eller instruktionerne fra operatørerne af ladestationen).
 5. Det elektriske køretøj, der oplades på en ladestation, og de værktøjer, der skal leveres af dig (herunder f.eks. strømomformere, adaptere eller kabler), skal være egnet til deres formål, kompatibel til tilslutning til ladestationen og opfylde de gældende lovbestemmelser. Plugsurfing er ikke ansvarlig over for dig, hvis defekten eller skaden er forårsaget af en defekt i det elektriske køretøj og/eller det brugte værktøj, undtagen når et sådant ansvar opstår direkte på grund af uagtsomhed, grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse af Plugsurfing eller dets juridiske repræsentanter eller stedfortrædere.

5. Opladningsstationer

 1. Du kan starte en opladningsproces på de opladningsstationer, der er tilgængelige via tjenesten, ved hjælp af en mobilapplikation eller en opladningsnøgle eller ved at scanne en QR-kode, der er tilgængelig på opladningsstationen. Tilgængeligheden af ladestationer kan ændres.
 2. Opladestationer, der er tilgængelige via tjenesten, drives af operatører af ladestationer, der er ansvarlige for (i) at sikre drift og vedligeholdelse af deres ladestationer, og (ii) at give nøjagtige oplysninger om deres ladestationer. Plugsurfing kan ikke garantere ladestationernes funktionalitet eller tilgængelighed eller nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Plugsurfing vil dog handle med fornøden omhu ved udarbejdelse og visning af relevante oplysninger om ladestationerne i Tjenesten.
 3. Betalingsfunktionen i applikationen samt opladningsnøglen opererer kun inden for Plugsurfing-netværket.

6. Betalingsmetoder

 1. Tilgængelige betalingsmetoder er angivet i Tjenesten. Når du starter en opladningsproces, kan Plugsurfing bekræfte din betalingsmetode ved at udstede en midlertidig tilbageholdelse af godkendelse fra din bank. Kontakt venligst Plugsurfing, hvis du mener, at betalingsbeløbet er forkert, efter at du har afsluttet opladningsprocessen.

7. Anmeldelsesforpligtelser

 1. Du er forpligtet til straks at underrette Plugsurfing, hvis du mener, at din konto eller opladningsnøglen er blevet brugt af en uautoriseret person eller på en uautoriseret måde.
 2. I tilfælde af tab af din opladningsnøgle eller den mobiltelefon, som applikationen, der drives af Plugsurfing, er installeret på, skal du straks underrette Plugsurfing. Hvis du ikke giver en sådan meddelelse, og opladningsnøglen eller den pågældende mobiltelefon forbliver i ulovlig brug, forbeholder Plugsurfing sig ret til at kræve påløbne tab som en skade fra dig i overensstemmelse med lovgivningen. Af klarhedshensyn udgør denne klausul ikke yderligere erstatningskrav mod dig som forbruger, men forbeholder sig kun retten til at kræve erstatning i henhold til lov.
 3. Plugsurfing vil blokere opladningsnøglen efter modtagelse af meddelelse om tab eller tyveri, og en sådan blokeret opladningsnøgle kan ikke genaktiveres. Du vil dog være i stand til at afgive en ordre på en ny opladningsnøgle med Plugsurfing, i henhold til de daværende gældende vilkår og betingelser.

8. Ansvar

Plugsurfing er ansvarlig for forsætlige eller uagtsomme krænkelser af liv, krop eller sundhed samt for andre skader, i det omfang de skyldes en overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, eller for forsætlige eller groft uagtsomme handlinger fra Plugsurfing, dets juridiske repræsentanter eller dets stedfortrædende agenter. I tilfælde af en let uagtsom overtrædelse af en væsentlig kontraktmæssig forpligtelse er Plugsurfing ansvarlig for den forventede skade, som typisk vil opstå under denne type kontrakt. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, hvis opfyldelse vil muliggøre den behørige opfyldelse i henhold til kontrakten, eller hvis opfyldelse du stolede på og med rimelighed kunne stole på. Plugsurfing er ikke ansvarlig for andre skader. Det obligatoriske ansvar i henhold til den gældende lovgivning vedrørende produktansvar forbliver uændret.

9. Force Majeure

Plugsurfing er ikke ansvarlig herunder over for dig for nogen forsinkelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i tilfælde af, at en sådan forsinkelse eller manglende opfyldelse skyldes officielle handlinger, lovændringer, krig, sabotage, svigt eller forsinkelse i levering, uregelmæssigheder i leveringen af elektricitet, telefonforbindelser eller andre trafik- og kommunikationsforbindelser og transport, strejke, boykot, pandemi, epidemi eller andre lignende omstændigheder uden for Plugsurfings kontrol. Ovennævnte gælder også, hvis Plugsurfing er genstand for strejke, boykot og/eller blokade.

10. Opsigelse

Du kan opsige din konto når som helst, hvis du ikke længere ønsker at bruge tjenesten. Efter opsigelse har du ikke længere adgang til Tjenesten. Efter at have givet dig en advarsel, kan Plugsurfing opsige din konto eller begrænse adgangen til visse dele af Tjenesten, hvis du har overtrådt disse Vilkår for brug.

Opsigelsen påvirker ikke eksisterende krav med hensyn til de afgiftsprocesser, der tidligere har fundet sted.

For yderligere oplysninger om opsigelsen bedes du læse vores annulleringspolitik.

11. Ændringer

 1. Hvis Plugsurfing har til hensigt at ændre disse Brugsbetingelser ensidigt, skal Plugsurfing tilbyde dig ændringerne i tekstform senest to seks (6) uger før den foreslåede ikrafttrædelsesdato for sådanne ændringer. Du kan acceptere de tilbudte ændringer eller afvise dem ved at give udtryk for afvisning før den foreslåede ikrafttrædelsesdato. Hvis De ikke inden den foreslåede ikrafttrædelsesdato afviser de foreslåede ændringer, anses Deres samtykke til ændringerne for givet, og ændringerne træder i kraft på den foreslåede ikrafttrædelsesdato, forudsat at:
  1. Plugsurfing har givet dig tilbuddet i tekstform og senest to seks uger før den foreslåede ikrafttrædelsesdato for ændringen;
  2. de foreslåede ændringer hverken berører de vigtigste kontraktlige forpligtelser, herunder arten og omfanget af de kontraktlige forpligtelser, såsom varer, der skal leveres, tjenesteydelser, der skal leveres, eller aftalens løbetid (herunder bestemmelserne om opsigelse), For sådanne ændringer er samtykke påkrævet; og
  3. de foreslåede ændringer er nødvendige for at:
   1. tilpasse brugsvilkårene til udviklinger, der ikke var forudsigelige på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og som ikke forårsagede eller ikke kan påvirke, og som ville forstyrre balancen i kontraktforholdet i et omfang, der ikke er ubetydeligt (f.eks. i forbindelse med de tekniske karakteristika ved den offentlige elinfrastruktur, internetinfrastruktur eller kommunikationsinfrastruktur, der er nødvendig for at drive afgiftsprocessen); eller
   2. overvinde et hul i kontraktforholdet, der opstår efter kontraktens indgåelse (f.eks. hvis en eller flere bestemmelser i disse Brugsbetingelser erklæres ineffektive, ugyldige eller uacceptable af en domstol), der forårsager ikke ubetydelige vanskeligheder for den praktiske levering af tjenesterne til dig, eller gør leveringen af tjenester ikke i overensstemmelse med lovbestemte krav.
 2. Plugsurfing skal sammen med ændringsforslaget i henhold til stk. 2 udtrykkeligt henlede Deres opmærksomhed på Deres ret til at forkaste ændringsforslaget og på konsekvenserne af, at De ikke forkaster ændringsforslaget inden den foreslåede effektivitetsdato. Hvis det ikke lykkes for Plugsurfing, træder den tilbudte ændring ikke i kraft, medmindre du udtrykkeligt giver dit samtykke.
 3. Hvor det er tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning, er du berettiget til at afslutte kontoen i henhold til vilkårene for brug ved at give 30 dages varsel i tilfælde af, at du ikke ønsker at acceptere en ændring, der ville gælde for dig. Dette gælder ikke, hvis ændringen kun foretager mindre ændringer af vilkårene for brug. Hvis du giver besked om din afvisning, eller du ikke erklærer nødvendigt samtykke i løbet af ovennævnte seks (6) ugers periode, kan Plugsurfing afslutte din konto i henhold til betingelserne for brug med 30 dages varsel. En af parternes opsigelse påvirker ikke eksisterende krav med hensyn til de opkrævningsprocesser, der tidligere har fundet sted.

12. Bestilling af opladningsnøgle

 1. Plugsurfing kan tilbyde bestilling af opladningsnøgler via tjenesten. Prisen for opladningsnøglen, betalingsformaliteterne og de anslåede leveringstider vil blive vist til dig under bestillingsprocessen.

13. Databeskyttelse

 1. Plugsurfing eller bestilte tjenesteudbydere indsamler, behandler og bruger data vedrørende dig til gennemførelse af kontraktforholdet i henhold til bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning (2016/679) og anden gældende national databeskyttelseslovgivning.
 2. Unikt identifikationsnummer, der bruges til at identificere dig, personlige oplysninger og transaktionsoplysninger, kan overføres til operatøren af ladestationen med henblik på at aktivere ladestationerne, løse potentielle problemer vedrørende ladetjenesten og fakturering. Personlige oplysninger, kontaktoplysninger og transaktionsoplysninger kan også overføres til Plugsurfing-partnerne med henblik på fakturering og kundeservice.
 3. Flere oplysninger om Plugsurfings behandling af personoplysninger kan findes i Plugsurfings meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.
 4. Plugsurfing kan bruge ikke-personlige data, der er indsamlet i forbindelse med leveringen af Tjenesten, til (i) at forbedre Tjenesten og dens andre produkter og tjenester, og (ii) dele statistiske oplysninger med sine samarbejdspartnere.

14. Tildeling

 1. Plugsurfing er berettiget til uden dit samtykke at overdrage, overføre, pantsætte eller opkræve alle eller nogen af sine rettigheder, interesser eller forpligtelser i henhold til brugsbetingelserne.

15. Lovvalg og jurisdiktion

Disse Vilkår for brug er underlagt loven i det land, hvor du bor.
Hvis du er en forretningsmand, og hvis den potentielle tvist med Plugsurfing kan tilskrives udførelsen af din handel eller enhver forretningsaktivitet, er domstolene i Berlin, Tyskland, kompetente til eventuelle juridiske tvister, der opstår i henhold til disse Vilkår for brug. Hvis du er forbruger, gælder denne begrænsning ikke for dig.
Plugsurfing er ikke villig og ikke forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugervoldgiftsorganer i henhold til den tyske lov om tvistbilæggelse på forbrugerområdet.
Du har følgende yderligere udenretslige muligheder: På European Online Dispute Settlement Platform har Europa-Kommissionen oprettet en European Online Dispute Settlement Platform (OS Platform). Forbrugerne kan benytte OS-platformen til udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår som følge af onlinekontrakter indgået med en virksomhed, der er registreret i EU.