Voimassa 09.03.2023 alkaen

Plugsurfing -palvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot sekä tietosuojaseloste koskevat Plugsurfing GmbH ylläpitämän palvelun (”palvelu”) käyttöä. Palvelu sisältää (mutta ei rajoitu vain), mobiilisovelluksia ja/tai verkkosivustoja, joita Plugsurfing GmbH ylläpitää omalla tuotemerkillään tai yhteistyökumppaneidensa tuotemerkeillä. Palvelun avulla asiakas löytää alueellaan käytettävissä olevia latausasemia, palvelu mahdollistaa niissä sähköauton lataamisen ja latauksen maksamisen. Mobiilisovelluksessa voi tilata latausavaimia, joiden avulla latauksen voi aloittaa käytettävissä olevilla operaattoreiden käyttämillä latausasemilla.

Näissä käyttöehdoissa käytettävän viittauksen ”Plugsurfing” tulee tulkita tarkoittavan viittausta Plugsurfing GmbH:iin tai mihin tahansa sen osakkuus- tai tytäryhtiöön ja/tai kaikkiin sen liikekumppaneihin, joilla on valtuudet käyttää palvelun osia Plugsurfing GmbH:n puolesta (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, laskutuspalvelun tarjoajat ja asiakaspalvelun tarjoajat).

2. Hyväksyminen

Rekisteröitymällä käyttäjäksi ja käyttämällä palvelua tai jotain sen osaa, asiakas hyväksyy Plugsurfing GmbH:n asettamat käyttöehdot, Kaikki tapahtumat ovat osa palvelua; sisältäen (mutta ei rajoittuen vain) latausavaimien tilauksen ja lataustoiminnon aloittamisen. Rekisteröinti ilman käyttöehtojen hyväksymistä ei ole mahdollista.

3. Hinnat

Kaikki latauspalvelun hinnat sisältävät arvonlisäveron ja ne ilmoitetaan palvelussa ennen lataamisen aloittamista, latausavaimen saapumista tai lataustapahtuman aloittamista. Alustavat hinnat voidaan näyttää maksuina kilowattituntia (kWh) kohden, pysäköintimaksuina tai pysäköinnin lisämaksuina sähköajoneuvon osa- tai kokoaikaisesta pysäköinnistä latausasemalla, latausistunnon aloitusmaksuina sekä muina ilmoitettuina alustavina hintoina (aikaperusteiset latausmaksut eivät koske Saksaa tai muita maita, joissa vastaava hinnoittelu ei ole lainmukaista). Asiakas ymmärtää, että latauspalvelun lopullinen hinta riippuu palvelun käytöstä, esimerkiksi kulutetun energian kilowattiarvosta, ja siksi sitä ei aina ilmoiteta automaattisesti ennen latauksen alkamista.

4. Velvollisuudet

 1. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että latausasemaa käytetään oikein ja että lataus alkaa ja on suoritettu oikein, sekä että latausasema soveltuu ladattavalle ajoneuvolle. Asiakkaan ei tule käyttää latausasemia, joissa on virheviesti tai näkyviä vikoja tai vaurioita.
 2. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että rekisteröity maksukortti on kelvollinen, sillä on riittävä saldo ja ettei sitä ole estetty. Jos veloituksen tekeminen ei ole mahdollista, Plugsurfingilla on oikeus väliaikaisesti estää palvelun käyttö kokonaan tai osittain kunnes maksu on suoritettu. Plugsurfingilla on oikeus pyytää maksua muilla tavoilla, kuten lähettämällä erillisen laskun palvelun käytöstä.
 3. Rekisteröityessään asiakas antaa sähköpostiosoitteensa ja valitun salasanan kirjautuakseen Plugsurfing -tililleen. Asiakkaan on huolehdittava salasanansa suojaamisesta väärinkäytöltä ja ilmoitettava viipymättä Plugsurfingille mahdollisesta väärinkäytöstä. Asiakas on vastuussa siitä, että salasana pidetään turvassa, ettei salasanaa kirjoiteta siten, että kolmannet osapuolet voivat ymmärtää sen käyttökohteen ja ettei käytä salasanaa millään sellaisella tavalla, joka antaa muille pääsyn tietojen käyttöön.
 4. Asiakas on vastuussa pysäköintirajoitusten ja -määräysten (kuten esimerkiksi latausasemalla esitettyjen kirjallisten ohjeiden tai latausaseman operaattorin henkilöstön antamien ohjeiden) noudattamisesta latausasemalla.
 5. Latausasemalla ladattava sähköauto ja asiakkaan lataamiseen käyttämät välineet (mukaan lukien muun muassa virtamuuntimet, adapterit ja kaapelit), tulee olla tähän käyttöön tarkoitettuja ja yhteensopivia latausasemaan kytkemistä varten ja niiden tulee täyttää kaikki kyseisenä ajankohtana voimassa olevat lainmukaiset säännökset. Plugsurfing ei ole vastuussa vioista ja vaurioista, jos vahinko johtuu sähköauton ja / tai käytettyjen välineiden puutteista, paitsi jos tällainen vahinko johtuu suoraan Plugsurfingin tai sen laillisten edustajien tai sijaisten huolimattomuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta virheestä.

5. Latausasemat

 1. Asiakas voi aloittaa lataamisen palvelun kautta saatavilla olevilla latausasemilla sovelluksen tai latausavaimen avulla. Lataus voidaan vaihtoehtoisesti aloittaa skannaamalla latausasemalla oleva QR-koodi. Latausasemien saatavuus saattaa vaihdella.
 2. Latausasemia, jotka ovat saatavilla palvelun kautta, hallinnoi latausasemaoperaattorit, jotka ovat vastuussa (i) latausasemien toiminnan ja ylläpidon varmistamisesta; ja (ii) latausasemiaan koskevien tarkkojen tietojen tarjoamisesta, Plugsurfing ei voi taata latausasemien toimivuutta tai saatavuutta tai näiden tietojen oikeellisuutta. Plugsurfing toimii kuitenkin huolellisesti kokoamalla ja näyttämällä asiaankuuluvat tiedot palvelun käyttäjille.
 3. Sovelluksen maksutoiminto ja latausavain toimivat vain Plugsurfing -verkostossa.

6. Maksutavat

 1. Käytettävissä olevat maksutavat on kerrottu Palvelussa. Kun asiakas aloittaa latauksen, Plugsurfing voi varmistaa asiakkaan maksutavan tekemällä väliaikaisen katevarauksen tämän pankista. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Plugsurfingiin, jos maksusumma on virheellinen latauksen suorittamisen jälkeen.

7. Ilmoitusvelvollisuus

 1. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Plugsurfingille mikäli epäilee että asiakastiliä tai latausavainta on käytetty luvattomasti tai on syytä epäillä muuta väärinkäyttöä.
 2. Mikäli asiakkaan latausavain tai matkapuhelin, jossa on Plugsurfing -sovellus, katoaa, on siitä ilmoitettava välittömästi Plugsurfingille. Jos katoamisilmoitusta ei tehdä ja kyseinen latausavain tai matkapuhelin on luvattomassa käytössä, Plugsurfing pidättää oikeuden vaatia asiakkaalta korvauksen kaikista aiheutuneista tappioista ja vahingoista. Selkeyden vuoksi tämä lauseke ei ole ylimääräinen vahingonkorvausvaatimus asiakasta kohtaan kuluttajana, vaan Plugsurfing pidättää oikeuden vaatia lainmukainen vahingonkorvaus asiakkaalta.
 3. Plugsurfing estää latausavaimen käytön sen jälkeen, kun on saanut ilmoituksen katoamisesta tai varkaudesta, eikä tällaista estettyä latausavainta voida aktivoida enää uudelleen. Asiakas voi kuitenkin tilata uuden latausavaimen Plugsurfingilta voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

8. Plugsurfingin vastuu

Plugsurfing on vastuussa tahallisesta tai törkeän huolimattomasta käytöksestä, joka kohdistuu elämään, kehoon tai terveyteen, kuten myös muista vahingoista siltä osin kuin ne johtuvat olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta tai Plugsurfingin, sen laillisten edustajien ja heidän sijaistensa tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Jos sopimusvelvollisuutta rikotaan, on Plugsurfing vastuussa ennakoitavissa olevista vahingoista, jotka tyypillisesti aiheutuvat tämänkaltaisista sopimuksista. Keskeiset sopimusvelvoitteet ovat velvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa sopimuksen mukaisen suorituksen tai joiden täyttämiseen asiakas luottaa. Plugsurfing ei ole vastuussa muista mahdollisista vahingoista. Soveltuvan lainsäädännön mukaan pakottava tuotevastuu pysyy koskemattomana.

9. Ylivoimainen esteellisyys / Force Majeure

Plugsurfing ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneista viivästyksistä tai velvoitteiden noudattamatta jättämisestä, mikäli viivästyminen tai laiminlyönti johtuu viranomaistoiminnasta, lainmuutoksesta, sodasta, sabotaasista, toimituksen epäonnistumisesta tai viivästymisestä, toimitusvirheistä sähkön, puhelinyhteyksien tai muiden liikenne- ja viestintäyhteyksien tai kuljetusten, lakkojen, boikottien, pandemian, epidemian tai muista vastaavista syistä, jotka eivät ole Plugsurfingin kontrolloitavissa. Edellä mainittu pätee myös, mikäli Plugsurfing on lakon, boikotin ja/tai sulun kohteena.

10. Sopimuksen irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa tilinsä koska tahansa mikäli ei enää halua käyttää palvelua. Irtisanomisen jälkeen asiakkaalla ei ole pääsyä palvelun käyttöön. Mikäli Plugsurfing uskoo asiakkaan rikkoneen käyttöehtoja, voi se varoituksen annettuaan irtisanoa asiakkaan tilin tai rajoittaa pääsyä tiettyihin palvelun osiin.

Edellä mainittu irtisanominen ei vaikuta jo toteutuneiden latausten maksuvaatimuksiin ja niihin liittyviin oikeudellisiin seuraamuksiin.

Lisätietoja irtisanomisesta saat Peruutuskäytännöstämme.

11. Muutokset käyttöehdoissa

 1. Mikäli Plugsurfing aikoo tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin yksipuolisesti, Plugsurfingin tulee ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista muutoksista kirjallisesti vähintään kuusi (6) viikkoa ennen muutosten suunniteltua voimaanastumista. Asiakas voi joko suostua muutoksiin tai olla suostumatta niihin ennen ilmoitettua voimaanastumista. Mikäli asiakas ei esitä muutosten hylkäämistä ennen niiden suunniteltua voimaanastumista, Plugsurfing tulkitsee tämän suostumukseksi ja muutokset astuvat voimaan, ottaen kuitenkin huomioon, että:
  1. Plugsurfing on ilmoittanut muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen muutosten suunniteltua voimaanastumist
  2. muutokset eivät vaikuta pääasiallisiin sopimusvelvoitteisiin, mukaan lukien sopimukseen perustuvien velvoitteiden tyyppi ja laajuus, kuten toimitettavat tavarat ja tarjottavat palvelut, eivätkä sopimuksen kestoon (mukaan lukien irtisanomista koskevat määräykset). Tällaisiin muutoksiin tarvitaan molemminpuolinen suostumus; ja
  3. muutokset ovat tarpeen, jos;
   1. käyttöehtoja tulee mukauttaa kehityksen johdosta, jota ei ollut mahdollista ennakoida alkuperäisen sopimuksen tekohetkellä, ja jota Plugsurfing ei ole toiminnallaan aiheuttanut tai johon Plugsurfing ei ole voinut vaikuttaa, ja jolla olisi huomattavaa vaikutusta alkuperäiseen sopimussuhteeseen, (esim., latausprosessin suorittamiseen tarvittavan julkisen sähkö-, Internet- tai viestintäinfrastruktuurin kehitys); tai
   2. korjatakseen puutteen sopimussuhteessa, joka ilmenee käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen (esim. jos tuomioistuin julistaa yhden tai useamman käyttöehtojen kohdan tehottomaksi, mitättömäksi tai luvattomaksi), jotka eivät aiheuta huomattavia vaikeuksia palvelun toimittamiselle tai tekevät palvelujen tarjoamisesta lakisääteisten vaatimusten vastaista
 2. Plugsurfingin tulee, yhdessä käyttöehtojen muutoksen tarjouksen kassa (kohta 2) nimenomaisesti kiinnittää asiakkaan huomio oikeuteen hylätä ehdotettu muutos ja seurauksiin mikäli asiakas ei hylkää ehdotettua muutosta voimaanastumispäivään mennessä. Mikäli Plugsurfing ei näin tee, ei tarjottu muutos käyttöehtoihin tule voimaan, ellei asiakas nimenomaisesti suostu sopimuksen muutokseen.
 3. Pakottavan lainsäädännön niin salliessa asiakkaalla on oikeus irtisanoa tilinsä käyttöehtojen mukaisesti ilmoittamalla siitä 30 päivää etukäteen, mikäli ei halua hyväksyä omaa tiliänsä koskevaa muutosta. Tämä ei päde, jos muutoksella tehdään vain vähäisiä muutoksia käyttöehtoihin. Jos asiakas ilmoittaa, ettei hyväksy muutosta tai ei ilmoita tarpeellista suostumusta edellä mainitun kuuden (6) viikon aikana, Plugsurfing voi irtisanoa asiakkaan tilin käyttöehtojen mukaisesti 30 päivän varoitusajalla. Kummankaan osapuolen tekemä irtisanominen ei vaikuta jo toteutuneiden latausten maksuvaatimuksiin.

12. Latausavaimen tilaaminen

 1. Plugsurfing voi tarjota mahdollisuuden tilata latausavaimia palvelun kautta. Latausavaimen hinta, maksuehdot ja arviot toimituksesta näytetään asiakkaalle tilausprosessin aikana.

13. Tietosuoja

 1. Plugsurfing tai nimitetyt palveluntarjoajat keräävät, käsittelevät ja käyttävät asiakasta koskevia tietoja sopimussuhteen toteuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja muun sovellettavan kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 2. Tunnistamiseen käytettävä yksilöivä tunnistusnumero, henkilökohtaiset tiedot sekä tapahtumatiedot voidaan siirtää latausaseman operaattorille latausasemien aktivoimiseksi sekä latauspalveluun ja laskutukseen liittyvien mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Henkilökohtaiset tiedot, yhteystiedot ja tapahtumatiedot voidaan myös siirtää Plugsurfingin yhteistyökumppaneille laskutusta ja asiakaspalvelua varten.
 3. Lisätietoja Plugsurfingin henkilötietojen käsittelystä löytyy Plugsurfingin Tietosuojaselosteesta.
 4. Plugsurfing voi käyttää palvelun tarjoamisessa kerättyjä ei-henkilökohtaisia tietoja (i) palvelun ja sen muiden tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi ja (ii) jakaa tilastotietoja yhteistyökumppaneidensa kanssa

14. Sopimuksen siirtäminen

Plugsurfingilla on oikeus ilman asiakkaan suostumusta luovuttaa, siirtää, kiinnittää tai veloittaa kaikki käyttöehtojen mukaiset oikeutensa, etunsa tai velvollisuutensa.

15. Sovellettava laki ja toimivalta

 1. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan sen maan lakia, jossa palvelun asiakas asuu.
 2. Liikkeenharjoittajan ja Plugsurfingin välisessä mahdollisessa kiistassa liittyen kaupan- tai muun liiketoiminnan harjoittamiseen, ovat Berliinin tuomioistuimet, Saksassa, toimivaltaisia. Tämä rajoitus ei koske yksityisasiakkaita.
 3. Plugsurfingilla ei ole velvollisuutta, eikä halukkuutta osallistua kuluttajariitojen ratkaisua koskevassa laissa (German Consumer Dispute Resolution Act) esitettyihin kuluttajavälityselinten riitojenratkaisumenettelyihin.
 4. Asiakkaalla on seuraava tuomioistuimen ulkopuolinen vaihtoehto mahdollisten kiistojen ratkaisemiseksi: Euroopan komissio tarjoaa verkkoalustan (European Online Dispute Settlement Platform, OS Platform), jota kuluttajat voivat käyttää ratkaistakseen tuomioistuimen ulkopuolella mahdollisia kiistoja, jotka koskevat EU:ssa rekisteröityjen yritysten kanssa solmittuja online-sopimuksia.