GALIOJA NUO 2023-03-09

„Plugsurfing“ naudojimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

Šios „Plugsurfing“ naudojimo sąlygos (toliau – naudojimo sąlygos) kartu su „Plugsurfing“ privatumo nuostatomis reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslauga, kurią teikia bendrovė „Plugsurfing GmbH“ (toliau – paslauga). Paslauga gali apimti, be apribojimų, mobiliąsias programėles ir (arba) svetaines, kurias „Plugsurfing GmbH“ valdo su savo prekės ženklu ir (arba) su partnerių prekės ženklu, per kurias galite rasti ir gauti prieigą prie įkrovimo stotelių, kurios veikia jūsų teritorijoje, užsisakyti įkrovimo raktus, leidžiančius pradėti įkrovimo procesą esamose įkrovimo stotelėse, kurias valdo įkrovimo punktų operatoriai, ir sumokėti taikomus mokesčius už jūsų inicijuotus įkrovimo seansus.

Šiose naudojimo sąlygose sąvoka „Plugsurfing“ reiškia bendrovę „Plugsurfing GmbH“, visas jos patronuojamąsias arba susijusias įmones ir visus jos verslo partnerius, kurie yra įgalioti „Plugsurfing GmbH“ vardu teikti paslaugos dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, atsiskaitymo paslaugų teikėjus ir klientų aptarnavimo teikėjus).

2. Sutikimas

Registruodamiesi naudotis paslauga ir sutikdami su šiomis naudojimo sąlygomis, jūs sudarote sutartį su „Plugsurfing GmbH“, kuri leidžia jums naudotis paslauga. Ši sutartis reglamentuoja visas operacijas, kurios yra paslaugos dalis, įskaitant, bet neapsiribojant, įkrovimo raktų užsakymą ir įkrovimo seansų inicijavimą. Registracija be aiškaus sutikimo su naudojimo sąlygomis neįmanoma.

3. Kainos

Visos taikomos kainos yra su PVM ir yra nurodytos paslaugoje prieš pradedant įkrovimo procesą, prieš užsakant įkrovimo raktą ar prieš pradedant bet kokią kitą operaciją. Kainos gali būti pateikiamos kaip suvartotos energijos kWh tarifas, parkavimo arba blokavimo mokesčiai už visą stovėjimo laiką prie įkrovimo stotelės arba jo dalį, įkrovimo seanso pradžios mokesčiai ir mokesčiai už įkrovimo laiką (mokesčiai už įkrovimo laiką netaikomi Vokietijoje ir bet kurioje kitoje šalyje, kur tokia kainodara neleidžiama pagal galiojančius vietos įstatymus). Jūs pripažįstate, kad galutinė ir mokėtina įkrovimo paslaugos kaina tiesiogiai priklauso nuo jūsų vartojimo, pavyzdžiui, nuo suvartotos energijos kiekio, todėl ne visada automatiškai nurodoma prieš pradedant įkrovimo procesą.

4. Jūsų pareigos

 1. Įkrovimo stotelę turite naudoti teisingai ir pagal pateiktas instrukcijas bei įsitikinti, kad įkrovimo stotelė yra tinkama jūsų transporto priemonei įkrauti. Be to, nenaudokite įkrovimo stotelių, kuriose rodomas klaidos pranešimas arba yra matomų defektų ar pažeidimų.
 2. Jūs esate atsakingi už tai, kad registruota mokėjimo kortelė galiotų, joje būtų pakankamas lėšų likutis ir ji nebūtų blokuota. Tuo atveju, jei nurašyti lėšų neįmanoma, „Plugsurfing“ pasilieka teisę laikinai sustabdyti jūsų prieigą prie paslaugos ar jos dalies, kol įsiskolinimas bus visiškai apmokėtas. „Plugsurfing“ turi teisę reikalauti iš jūsų apmokėti įsiskolinimą kitu būdu, pavyzdžiui, išsiųsdama atskirą sąskaitą už naudojimąsi paslauga.
 3. Registruodamiesi turite nurodyti savo el. pašto adresą ir pasirinktą slaptažodį, kuriais jungsitės prie savo „Plugsurfing“ paskyros. Slaptažodį turite tinkamai saugoti, kad kiti asmenys negalėtų juo naudotis, ir nedelsdami pranešti „Plugsurfing“ apie bet kokį nustatytą netinkamą jo naudojimą. Jūs esate atsakingi už saugų slaptažodžio laikymą, kad slaptažodžio neužsirašytumėte taip, kad pašaliniai asmenys suprastų, kam jis naudojamas, ir už slaptažodžio nenaudojimą jokiu kitu būdu, kuris leistų kitiems asmenims gauti prieigą prie jūsų informacijos.
 4. Jūs esate atsakingi už konkrečių parkavimo apribojimų ir taisyklių laikymąsi įkrovimo stotelėje (pvz., rašytinių instrukcijų, rodomų įkrovimo stotelėje, arba įkrovimo stotelės operatorių personalo nurodymų).
 5. Elektromobilis, kuris įkraunamas įkrovimo stotelėje, ir jūsų pateikti įrankiai (įskaitant, pavyzdžiui, bet kokius galios keitiklius, adapterius ar laidus), turi būti tinkami pagal paskirtį, tinkami prijungti prie įkrovimo stotelės ir atitikti galiojančias teisės nuostatas. „Plugsurfing“ neatsako prieš jus, jei defektas ar žala atsirado dėl elektromobilio ir (arba) naudotų įrankių gedimo, išskyrus atvejus, kai tokia atsakomybė kyla tiesiogiai dėl „Plugsurfing“ ar jos teisėtų atstovų arba netiesioginių atstovų neatsargumo, aplaidumo ar tyčinių veiksmų.

5. Įkrovimo stotelės

 1. Įkrovimo procesą galite pradėti per paslaugą prieinamose įkrovimo stotelėse naudodami mobiliąją programėlę arba įkrovimo raktą, arba nuskenuodami įkrovimo stotelėje esantį QR kodą. Įkrovimo stotelių prieinamumas gali keistis.
 2. Įkrovimo stoteles, kurios yra prieinamos per paslaugą, valdo įkrovimo stotelių operatoriai, kurie atsako už (i) savo įkrovimo stotelių veikimo ir priežiūros užtikrinimą; ir ii) tikslios informacijos apie savo įkrovimo stoteles teikimą. „Plugsurfing“ negali garantuoti įkrovimo stotelių veikimo ar prieinamumo, ar tokios informacijos tikslumo. Tačiau „Plugsurfing“ atsakingai renka ir rodo atitinkamą informaciją apie paslaugos siūlomas įkrovimo stoteles.
 3. Programėlės mokėjimo funkcija, kaip ir įkrovimo raktas, veikia tik „Plugsurfing“ tinkle.

6. Mokėjimo būdai

 1. Galimi mokėjimo būdai nurodomi paslaugoje. Jums inicijuojant įkrovimo procesą, „Plugsurfing“ gali patikrinti jūsų mokėjimo būdą laikinai nurodydama jūsų bankui rezervuoti tam tikrą sumą. Jei baigę įkrovimo procesą manote, kad mokėjimo suma neteisinga, kreipkitės į „Plugsurfing“.

7. Pranešimo prievolės

 1. Jūs privalote nedelsdami pranešti „Plugsurfing“, jei manote, kad jūsų paskyra arba įkrovimo raktu pasinaudojo pašalinis asmuo arba jie panaudoti neteisėtu būdu.
 2. Jei pametėte įkrovimo raktą arba mobilųjį telefoną, kuriame buvo įdiegta „Plugsurfing“ valdoma programėlė, turite nedelsdami apie tai pranešti „Plugsurfing“. Nepateikus tokio pranešimo ir jei įkrovimo raktas arba mobilusis telefonas ir toliau neteisėtai naudojami, „Plugsurfing“ pasilieka teisę reikalauti iš jūsų atlyginti patirtus nuostolius pagal įstatymus kaip jūsų padarytą žalą. Aiškumo dėlei, ši sąlyga nėra papildomas reikalavimas jums kaip vartotojui atlyginti žalą, o tik suteikia mums teisę reikalauti atlyginti žalą pagal įstatymus.
 3. Gavusi pranešimą apie įkrovimo rakto praradimą ar vagystę, „Plugsurfing“ jį užblokuoja, ir tokio blokuoto įkrovimo rakto vėl aktyvuoti neįmanoma. Tačiau jūs galėsite užsisakyti naują „Plugsurfing“ įkrovimo raktą pagal tuo metu galiojančias sąlygas.

8. Atsakomybė

„Plugsurfing“ atsako už tyčinę ar netyčinę mirtį, kūno sužalojimą ir sveikatos sutrikdymą, taip pat už kitą žalą tiek, kiek ji atsirado dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo arba dėl „Plugsurfing“, jos teisėtų atstovų ar netiesioginių atstovų tyčinių ar aplaidžių veiksmų. Nežymiai dėl aplaidumo pažeidus esminį sutartinį įsipareigojimą, „Plugsurfing“ atsako už numatomą žalą, kuri paprastai atsiranda pagal tokio tipo sutartis. Esminiai sutartiniai įsipareigojimai – tai prievolės, kurių vykdymas leidžia tinkamai vykdyti sutartį arba kurių vykdymu jūs pasitikėjote ir galėjote pagrįstai pasitikėti. „Plugsurfing“ neatsako už jokią kitą žalą. Privaloma atsakomybė pagal galiojančius teisės aktus dėl atsakomybės už gaminį lieka galioti.

9. Nenugalimos jėgos aplinkybės

Pagal šią sutartį „Plugsurfing“ neatsako jums už savo įsipareigojimų vykdymo vėlavimą ar jų nevykdymą, jei toks vėlavimas ar nevykdymas kyla dėl oficialių veiksmų, įstatymų pakeitimo, karo, sabotažo, nepristatymo ar pristatymo vėlavimo, elektros, telefono ryšio ar kitų eismo ir ryšio ir transportavimo tiekimo sutrikimų, streiko, boikoto, pandemijos, epidemijos ar kitų panašių aplinkybių, kurių „Plugsurfing“ negali kontroliuoti. Ši sąlyga taip pat taikoma, jei „Plugsurfing“ yra streiko, boikoto ir (arba) blokados objektas.

10. Nutraukimas

Jei nebenorite naudotis paslauga, galite bet kada uždaryti savo paskyrą. Po uždarymo nebegalėsite naudotis paslauga. Jums pažeidus šias naudojimo sąlygas ir „Plugsurfing“ įspėjus jus, „Plugsurfing“ gali uždaryti jūsų paskyrą arba apriboti prieigą prie tam tikrų paslaugos dalių.

Uždarymas neturi įtakos esamoms pretenzijoms dėl anksčiau vykusių įkrovimo procesų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie nutraukimą, žr. mūsų atšaukimo nuostatas.

11. Pakeitimai

 1. Jei „Plugsurfing“ ketina vienašališkai keisti šias naudojimo sąlygas, „Plugsurfing“ pasiūlys jums pakeitimus teksto forma ne vėliau kaip prieš šešias (6) savaites iki siūlomos tokių pakeitimų įsigaliojimo datos. Galite sutikti su siūlomais pakeitimais arba juos atmesti išreikšdami nepritarimą iki siūlomos įsigaliojimo datos. Jei iki siūlomos įsigaliojimo datos nepareiškiate nepritarimo siūlomiems pakeitimams, jūsų sutikimas pakeitimams laikomas duotu ir pakeitimai įsigalioja nuo siūlomos įsigaliojimo datos, jeigu:
  1. „Plugsurfing“ pateikė jums pasiūlymą teksto forma ir ne vėliau kaip prieš šešias (6) savaites iki siūlomos pakeitimų įsigaliojimo datos;
  2. siūlomi pakeitimai neturi įtakos pagrindiniams sutartiniams įsipareigojimams, įskaitant sutartyje numatytų įsipareigojimų rūšį ir apimtį, pavyzdžiui, pristatomos prekės ar teikiamos paslaugos, nei sutarties terminui (įskaitant nuostatas dėl nutraukimo). Tokiems pakeitimams būtinas abipusis sutikimas; ir
  3. siūlomi pakeitimai būtini siekiant:
   1. pritaikyti naudojimo sąlygas įvykiams, kurių nebuvo galima numatyti sutarties sudarymo metu, kurių „Plugsurfing“ nesukėlė ir neturi jiems įtakos, bei kurie sutrikdytų sutartinių santykių pusiausvyrą tiek, kad tai nebūtų nereikšminga (pvz., įvykiai, susiję su techninėmis viešosios elektros energijos infrastruktūros, interneto infrastruktūros ar ryšių infrastruktūros charakteristikomis, reikalingomis įkrovimo procesui vykdyti); arba
   2. panaikinti sutartinių santykių spragą, atsiradusią po sutarties sudarymo (pvz., jeigu viena ar kelios šių naudojimo sąlygų nuostatos teismo pripažįstamos negaliojančiomis ar neleistinomis), sukeliančią nemažų sunkumų praktiniam paslaugų teikimui jums, arba jei paslaugų teikimas neatitinka įstatymų nustatytų reikalavimų.
 2. „Plugsurfing“ kartu su siūlomu pakeitimu pagal 2 straipsnį aiškiai atkreipia jūsų dėmesį į jūsų teisę atmesti siūlomą pakeitimą ir į jūsų sprendimo neatmesti siūlomą pakeitimą padarinius iki siūlomos įsigaliojimo datos. Jei „Plugsurfing“ to nepadaro, siūlomas pakeitimas neįsigalioja, nebent jūs aiškiai su juo sutinkate.
 3. Jei nenorite priimti jums taikomo pakeitimo, turite teisę uždaryti savo paskyrą pagal šias naudojimo sąlygas įspėdami mus prieš 30 dienų, jei tai leidžia imperatyvios teisės normos. Ši nuostata netaikoma, jei pakeitimas tik nežymiai pakeičia naudojimo sąlygas. Jei gauname jūsų pranešimą dėl nesutikimo arba nepaskelbiate būtino sutikimo per minėtas šešias (6) savaites, „Plugsurfing“ gali pagal naudojimo sąlygas uždaryti jūsų paskyrą įspėjusi apie tai prieš 30 dienų. Bet kurios šalies inicijuotas paskyros uždarymas neturi įtakos esamoms pretenzijoms dėl anksčiau vykusių įkrovimo procesų.

12. Įkrovimo rakto užsakymas

 1. „Plugsurfing“ gali pasiūlyti užsisakyti įkrovimo raktus per paslaugą. Įkrovimo rakto kaina, apmokėjimo formalumai ir numatomi pristatymo terminai jums bus nurodyti užsakymo metu.

13. Duomenų apsauga

 1. „Plugsurfing“ arba pagal sutartį dirbantys paslaugų teikėjai renka, tvarko ir naudoja su jumis susijusius duomenis sutartiniams santykiams įgyvendinti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) ir kitų taikomų nacionalinių duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas.
 2. Įkrovimo stotelės operatoriui gali būti perduotas unikalus identifikavimo numeris, naudojamas jus identifikuoti, asmens duomenys ir operacijų duomenys, siekiant aktyvuoti įkrovimo stoteles, spręsti galimas problemas dėl įkrovimo paslaugos ir sąskaitų išrašymo. Taip pat „Plugsurfing“ gali perduoti partneriams asmens duomenis, kontaktinius duomenis ir operacijų duomenis taip pat gali būti perduoti sąskaitų išrašymo ir klientų aptarnavimo tikslais.
 3. Daugiau informacijos apie „Plugsurfing“ asmens duomenų tvarkymą rasite „Plugsurfing“ privatumo nuostatose.
 4. „Plugsurfing“ gali naudoti ne asmeninius duomenis, surinktus teikiant paslaugą, siekdama (i) tobulinti paslaugą ir kitus savo produktus bei paslaugas ir (ii) dalytis statistine informacija su savo bendradarbiavimo partneriais

14. Priskyrimas

 1. „Plugsurfing“ turi teisę be jūsų sutikimo priskirti, perduoti, užstatyti arba įkeisti bet kurias savo teises, interesus ir įsipareigojimus pagal šias naudojimo sąlygas.

15. Reglamentuojanti teisė ir jurisdikcija

 1. Šias naudojimo sąlygas reglamentuoja šalies, kurioje gyvenate, įstatymai.
 2. Jei esate verslininkas ir jei galimas ginčas su „Plugsurfing“ yra susijęs su jūsų komercine ar kitokio pobūdžio verslo veikla, Berlyno (Vokietija) teismai yra kompetentingi spręsti bet kokius teisinius ginčus, kylančius iš šių naudojimo sąlygų. Jei esate vartotojas, šis apribojimas jums netaikomas.
 3. „Plugsurfing“ nenori ir neprivalo dalyvauti ginčų sprendimo procedūrose vartotojų arbitražo institucijose, kaip tai apibrėžta Vokietijos vartotojų ginčų sprendimo įstatyme.
 4. Jūs turite šias papildomas neteismines galimybes: kreiptis per Europos elektroninę ginčų sprendimo platformą (EGS), įkurtą Europos Komisijos. Vartotojai gali naudotis EGS platforma ginčams, kilusiems dėl internetinių sutarčių, sudarytų su ES registruota įmone, neteisminiam sprendimui.