WEJŚCIE W ŻYCIE 09 MARZEC 2023

Plugsurfing Warunki użytkowania

1. Informacje ogólne

Niniejsze Warunki użytkowania ze strony internetowej Plugsurfing („Warunki użytkowania”) wraz z Polityką prywatności Plugsurfing określają sposób korzystania przez Państwo z serwisu Plugsurfing GmbH („Serwis”). Serwis ten może obejmować, lecz nie tylko, aplikacje mobilne i/lub strony internetowe obsługiwane przez Plugsurfing GmbH pod własną nazwą i/lub nazwą jego partnerów, dzięki którym można odszukać i uzyskać dostęp do stacji ładowania dostępnych w Państwa okolicy, zamówić klucze do ładowania umożliwiające rozpoczęcie procesu ładowania w dostępnych stacjach ładowania zarządzanych przez operatorów punktów ładowania oraz dokonywać odpowiednich płatności za rozpoczęte procesy ładowania.

Odwołanie do „Plugsurfing” w niniejszych Warunkach użytkowania powinno być rozumiane jako odniesienie do Plugsurfing GmbH lub dowolnego z jego oddziałów lub spółek zależnych oraz wszystkich jego partnerów biznesowych, którzy posiadają upoważnienie do obsługi części Serwisu w imieniu Plugsurfing GmbH (w tym, ale nie tylko, dostawców usług rozliczeniowych i dostawców usług obsługi klienta).

2. Akceptacja

Rejestrując się w Serwisie i akceptując niniejsze Warunki użytkowania, wyrażają Państwo zgodę na zawarcie porozumienia z Plugsurfing GmbH, które zezwala Państwu na korzystanie z Serwisu. Wszystkie transakcje będące częścią Serwisu, w tym między innymi zamawianie kluczy ładujących umożliwiających rozpoczynanie ładowania, są objęte niniejszą umową. Rejestracja bez wyrażenia zgody na Warunki użytkowania jest niemożliwa.

3. Ceny

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i są komunikowane w Serwisie przed rozpoczęciem procesu pobierania opłaty, przed dokonaniem zamówienia klucza ładującego lub przed dokonaniem jakiejkolwiek innej transakcji. Ceny mogą być przedstawiane jako opłaty za kWh zużytej energii, opłaty parkingowe lub opłaty za blokadę za część lub cały czas parkowania na stacji ładowania, opłaty za rozpoczęcie procesu ładowania i opłaty za czas ładowania (opłaty czasowe za ładowanie nie dotyczą Niemiec i wszystkich innych krajów, w których taki sposób wyceny nie jest dozwolony ze względu na obowiązujące przepisy lokalne). Akceptują Państwo fakt, iż ostateczna i wymagana cena usługi ładowania zależy bezpośrednio od Państwa sposobu korzystania z niej, np. od ilości zużytej energii i to dlatego nie jest ona automatycznie podawana przed rozpoczęciem procesu ładowania.

4. Państwa zobowiązania

 1. Zobowiązani są Państwo do korzystania ze stacji ładującej w prawidłowy sposób, zgodny z dostarczonymi instrukcjami i upewnienia się, że stacja ładowania jest odpowiednia dla pojazdu, który chcą Państwo naładować. Ponadto, nie powinni Państwo korzystać ze stacji ładującej, na której występuje komunikat o błędzie lub widoczne usterki czy uszkodzenia.
 2. Obowiązkiem Państwa jest upewnienie się o ważności karty płatniczej, czy są na niej odpowiednie środki i czy nie jest ona zablokowana. Jeżeli obciążenie konta nie jest możliwe, Plugsurfing zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia Państwa dostępu do Serwisu lub jego części, do momentu całkowitej opłaty należności. Plugsurfing ma prawo do żądania od Państwa płatności w inny sposób, np. poprzez przesłanie oddzielnej faktury za Państwa korzystanie z Serwisu.
 3. Podczas rejestracji zobowiązani są Państwo do podania Państwa adresu e-mail i wyboru hasła w celu zalogowania się na konto Plugsurfing. Powinni Państwo zadbać we właściwy sposób o ochronę hasła przed niepożądanym użyciem przez osoby trzecie i niezwłocznie poinformować Plugsurfing o zaobserwowanym nadużyciu. Odpowiedzialni są Państwo za bezpieczeństwo hasła, niezapisywanie go w taki sposób, aby osoby trzecie mogły dowiedzieć się, do czego służy, i za niekorzystanie z hasła w jakikolwiek inny sposób, który umożliwiłby innym dostęp do informacji.
 4. Odpowiedzialni są Państwo za stosowanie się do określonych ograniczeń i przepisów dotyczących parkowania na stacji ładowania (tj. pisemne instrukcje znajdujące się na stacji ładowania lub instrukcje zakomunikowane przez personel obsługujący stację ładowania).
 5. Pojazd elektryczny ładowany na stacji ładowania oraz Państwa narzędzia (np. przetworniki mocy, adaptery lub kable) muszą być odpowiednie i kompatybilne ze stacją ładowania oraz muszą spełniać obowiązujące przepisy prawne. Plugsurfing nie ponosi za Państwa odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia spowodowanego wadą pojazdu elektrycznego i/lub użytych narzędzi, z wyjątkiem przypadków, gdy taka odpowiedzialność wynika bezpośrednio z zaniedbań, poważnych zaniedbań lub umyślnego naruszenia przez Plugsurfing, lub jego prawnych przedstawicieli i pełnomocników zastępczych.

5. Stacje ładujące

 1. Mogą Państwo rozpocząć proces ładowania na dostępnych stacjach ładowania za pomocą Serwisu obsługiwanego przez aplikację mobilną, klucza ładującego lub skanując kod QR dostępny na stacji ładowania. Dostęp do stacji ładowania może ulegać zmianom.
 2. Stacje ładowania dostępne za pośrednictwem Serwisu są obsługiwane przez operatorów stacji ładowania odpowiedzialnych za (i) zapewnienie obsługi i konserwacji swoich stacji ładowania oraz (ii) dostarczenie właściwych informacji na temat swoich stacji ładowania. Plugsurfing nie może zagwarantować poprawnego funkcjonowania lub dostępności stacji ładowania ani rzetelności tych informacji. Niemniej jednak, Plugsurfing dokłada wszelkich starań, aby opracowywać i udostępniać istotne informacje o stacjach ładowania w Serwisie.
 3. Funkcja płatności w aplikacji, a także klucz ładujący, działają tylko i wyłącznie w sieci Plugsurfing.

6. Formy płatności

 1. Istniejące metody płatności są określone w Serwisie. Rozpoczynając proces ładowania, Plugsurfing może zweryfikować Twoją formę płatności poprzez wydanie przez bank tymczasowej blokady autoryzacji. Prosimy o kontakt z Plugsurfing, jeżeli uważają Państwo, że po zakończeniu procesu ładowania kwota płatności jest nieprawidłowa.

7. Obowiązki powiadamiania

 1. Mają Państwo obowiązek natychmiastowego powiadomienia Plugsurfing, jeżeli podejrzewają Państwo, że Państwa konto lub klucz ładujący zostały użyte przez nieupoważnioną osobę lub w nieuprawniony sposób.
 2. W przypadku zagubienia klucza ładującego lub telefonu komórkowego, na którym została zainstalowana aplikacja mobilna Plugsurfing, mają Państwo obowiązek niezwłocznie powiadomić Plugsurfing. Jeżeli nie powiadomią Państwo o niezgodnym z prawem użyciu klucza ładującego lub danego telefonu komórkowego, Plugsurfing zastrzega sobie prawo do żądania od Państwa zwrotu kosztów poniesionych strat zgodnie z przepisami prawa. W celu zapewnienia przejrzystości, niniejsza klauzula nie stanowi dodatkowego roszczenia o odszkodowanie wobec Państwa jako konsumenta, ale zastrzega sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie na podstawie przepisów prawa.
 3. Plugsurfing zablokuje klucz ładujący, po otrzymaniu powiadomienia o jego zgubie lub kradzieży, i ten sam klucz nie będzie mógł być ponownie aktywowany. Jednakże będą mogli Państwo złożyć zamówienie na nowy klucz na stronie Plugsurfing, zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami.

8. Odpowiedzialność

Plugsurfing ponosi odpowiedzialność za umyślne lub wynikające z zaniedbań naruszenia życia, ciała lub zdrowia, jak również za inne szkody, jeżeli są one skutkiem naruszenia zasadniczych zobowiązań zawartych w umowie lub z umyślnych lub rażąco nieuważnych działań Plugsurfing, jego prawnych przedstawicieli lub pełnomocników zastępczych. W przypadku nieznacznego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, Plugsurfing ponosi odpowiedzialność za możliwą szkodę, która zwykle pojawia się w tego typu umowach. Podstawowe zobowiązania umowne to zobowiązania, których wypełnienie umożliwi właściwe zrealizowanie umowy lub na których wypełnieniu Państwo mogli i mogą polegać. Plugsurfing nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne szkody. Odpowiedzialność karna zgodna z obowiązującymi przepisami w przypadku odpowiedzialności za produkt pozostaje bez zmian.

9. Siła wyższa

Plugsurfing nie ponosi wobec Państwa odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewypełnienie swoich zobowiązań w przypadku, gdy takie opóźnienie lub niewypełnienie jest spowodowane działaniami rządowymi, zmianą prawa, wojną, aktami sabotażu, brakiem lub opóźnieniem w dostawie, zakłóceniami w dostawie energii elektrycznej, połączeń telefonicznych lub innych połączeń komunikacyjnych i transportowych, strajkiem, bojkotem, pandemią, epidemią lub innymi podobnymi okolicznościami niezależnymi od Plugsurfing. Powyższe zasady mają również zastosowanie, jeżeli Plugsurfing stanie się ofiarą strajku, bojkotu i/lub blokady.

10. Zakończenie

Jeżeli nie chcą już Państwo korzystać z naszego Serwisu, mają Państwo możliwość usunięcia konta w dowolnej chwili. Po usunięciu konta, tracą Państwo dostęp do Serwisu. Po otrzymaniu ostrzeżenia, Plugsurfing może usunąć Państwa konto lub ograniczyć dostęp do pewnych części Serwisu, jeżeli zostały naruszone niniejsze Warunki użytkowania.

Zakończenie nie ma wpływu na istniejące roszczenia dotyczące procesów ładowania, które odbyły się uprzednio.

Aby dowiedzieć się więcej na temat usunięcia konta, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Cancellation Policy.

11. Zmiany

 1. Jeżeli Plugsurfing ma zamiar dokonać jednostronnej zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania, Plugsurfing przedstawi Państwu zmiany w formie tekstowej nie później niż sześć (6) tygodni przed proponowaną datą wprowadzenia w życie tych zmian. Mogą Państwo zaakceptować przedstawione zmiany lub je odrzucić, wyrażając swoją dezaprobatę przed proponowaną datą wejścia w życie. Jeżeli nie wyrażają Państwo dezaprobaty odnośnie przedstawionych zmian przed proponowaną datą wejścia w życie, uznaje się, że Państwa zgoda na zmiany została udzielona, a zmiany wchodzą w życie wraz z proponowaną datą, pod warunkiem, że:
  1. Plugsurfing przedstawił Państwu propozycję w formie tekstowej nie później niż sześć (6) tygodni przed proponowaną datą wejścia w życie zmiany;
  2. Proponowane zmiany nie wpływają na główne zobowiązania zawarte w umowie, w tym na rodzaj i zakres zobowiązań umownych, takich jak np. dostarczane towary i świadczone usługi, ani na czas obowiązywania umowy (w tym na przepisy dotyczące jej rozwiązania). Do takich zmian niezbędna jest obustronna zgoda; oraz
  3. proponowane zmiany są konieczne, aby:
   1. dostosować Warunki użytkowania do rozwoju wydarzeń, których nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, Plugsurfing nie spowodował i nie może na nie wpłynąć, a które mogłyby zakłócić równowagę zobowiązań umownych w znacznym stopniu (np. w odniesieniu do charakterystyki technicznej publicznej infrastruktury elektroenergetycznej, infrastruktury internetowej lub infrastruktury komunikacyjnej nieodzownej do obsługi procesu ładowania); lub
   2. wypełnić powstałą po zawarciu umowy lukę w zobowiązaniach umownych (np. jeśli jedno lub więcej postanowień z niniejszych Warunków użytkowania uznane przez sąd zostanie za nieskuteczne, nieistotne lub niedopuszczalne), która sprawia znaczące trudności podczas świadczenia Państwu usług lub uniemożliwia ich świadczenie według jakichkolwiek wymogów ustawowych.
 2. Plugsurfing powinien, wraz z propozycją zmian opisaną w paragrafie (2), wyraźnie zaznaczyć Państwa prawo do odrzucenia proponowanej zmiany oraz konsekwencje braku odrzucenia proponowanej zmiany przed proponowaną datą wejścia w życie. Jeżeli Plugsurfing nie spełni tego warunku, proponowana zmiana nie będzie mogła być wprowadzona w życie, chyba że Państwo wyrazi na to zgodę.
 3. Jeżeli jest to dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, mają Państwo prawo do zamknięcia konta zgodnie z Warunkami użytkowania z 30-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy nie chcą Państwo zaakceptować zmiany, która będzie Państwa dotyczyć. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy zmiana wprowadza jedynie niewielkie poprawki do Warunków użytkowania. W przypadku poinformowania o odmowie lub braku zgody w ciągu wyżej wymienionych sześciu (6) tygodni, Plugsurfing może usunąć Państwo konto na podstawie Warunków użytkowania z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na dotychczasowe należności dotyczące procesów ładowania, które zostały uprzednio dokonane.

12. Zamawianie klucza ładującego

 1. Plugsurfing może proponować możliwość zamawiania kluczy ładujących za pośrednictwem Serwisu. Cena klucza ładującego, formalności płatnicze i przewidywany czas dostawy zostaną Państwu przedstawione podczas procesu zamówienia.

13. Ochrona danych

 1. Plugsurfing lub zleceniodawcy usług gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dotyczące Państwa dane służące do realizacji zobowiązań umownych zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) oraz innymi obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych.
 2. Jedynie numer identyfikacyjny używany do identyfikacji Państwa, dane osobowe i szczegóły transakcji mogą być przekazywane operatorowi stacji ładowania w celu aktywowania stacji ładowania, rozwiązywania potencjalnych problemów dotyczących usługi ładowania oraz sporządzania faktur. Dane osobowe, kontaktowe i transakcyjne mogą być również przekazywane partnerom Plugsurfing w celu wystawiania faktur i obsługi klienta.
 3. Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez Plugsurfing, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności.
 4. Plugsurfing może używać zgromadzone przez Serwis dane nieosobowe w celu (i) dokonywania ulepszeń Serwisu oraz innych produktów i usług, a także (ii) dzielić się informacjami statystycznymi ze swoimi partnerami.

14. Cesja

 1. Plugsurfing zastrzega sobie prawo, bez Państwa zgody, do scedowania, przeniesienia, obciążenia hipotecznego lub egzekucyjnego wszystkich lub niektórych swoich praw, interesów lub zobowiązań wynikających z Warunków użytkowania.

15. Prawo właściwe i jurysdykcja

 1. Niniejsze Warunki użytkowania są objęte prawem państwa, w którym Państwo przebywa.
 2. Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą i jeżeli potencjalny spór z Plugsurfing jest wynikiem prowadzania przez Państwo działalności handlowej lub jakiejkolwiek innej działalności biznesowej, sądy w Berlinie (Niemcy) będą właściwym miejscem dla wszelkich sporów prawnych wynikających z niniejszych Warunków użytkowania. Jeżeli są Państwo użytkownikiem, niniejsze ustalenia nie mają do Państwa zastosowania.
 3. Plugsurfing nie zamierza i nie jest zobowiązany do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed instytucjami arbitrażu konsumenckiego zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 4. Mają Państwo następujące dodatkowe drogi pozasądowe: European Online Dispute Settlement Platform – Komisja Europejska stworzyła europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów (platformę ODR). Użytkownicy mają możliwość posługiwania się platformą ODR do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów internetowych zawartych z przedsiębiorstwem zarejestrowanym w UE.