GÄLLER FRÅN 09 MARS 2023

Plugsurfing Användarvillkor

1. Allmänt

Dessa användarvillkor för Plugsurfing (Användarvillkor) tillsammans med Plugsurfings Sekretessmeddelande styr din användning av Tjänsten som drivs av Plugsurfing GmbH (“Tjänst”). Tjänsten kan innefatta, men är inte begränsad till, mobilapplikationer och/eller webbsajter som drivs av Plugsurfing GmbH under sitt eget varumärke och/eller av sina partners varumärken genom vilka du kan hitta och få åtkomst till laddningsstationer som är tillgängliga inom ditt område, laddningsnycklar som gör att du kan påbörja debiteringsprocessen vid tillgängliga laddningsstationer som drivs av laddningssoperatörer och betala tillämpliga avgifter för laddningssessioner som du har initierat.

Hänvisningen till “Plugsurfing” i dessa Användarvillkor ska tolkas som en hänvisning till Plugsurfing GmbH eller alla dess affärspartners eller dotterbolag och alla som är auktoriserade att driva delar av Tjänsten på uppdrag av Plugsurfing GmbH (inklusive men inte begränsat till leverantörer av faktureringstjänster).

2. Godkännande

Genom att registrera dig för Tjänsten och acceptera dessa Användarvillkor ingår du ett avtal med Plugsurfing GmbH som tillåter dig att använda Tjänsten. Alla transaktioner, som är en del av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till, beställning av laddningsnycklar och initiering av laddningsstationer, regleras av ett sådant avtal. Registrering utan uttryckligt godkännande av Användarvillkoren är inte möjlig.

3. Priser

Alla tillämpliga priser gäller inklusive moms och anges i Tjänsten innan du påbörjar betalningsprocessen och innan en laddingsnyckel beställs eller innan någon annan transaktion inleds. Priserna kan anges som avgifter per kWh förbrukad energi, parkeringsavgifter eller blockerar avgifter för del av eller för full tid vid laddningsstationen, startavgifter för laddningssessioner och (tidsbaserade avgifter för laddning är inte tillgängliga i Tyskland och i något annat land där sådan prissättning inte är tillåten på grund av lokal lagstiftning). Du bekräftar att det slutliga och betalningsbara priset för laddningstjänsten är direkt beroende av din användning, tex. av mängden förbrukad energi och tillhandahålles därför inte alltid automatiskt innan laddningsprocessen påbörjas.

4. Dina skyldigheter

 1. Du ska använda laddningsstationen på ett korrekt sätt och i enlighet med tillhandahållna instruktioner och säkerställa att laddningsstationen är lämplig för det fordon som ska laddas. Vidare ska du inte använda laddningsstationer som uppvisar ett felmeddelande eller som har synliga defekter eller skador.
 2. Det är ditt ansvar att säkerställa att det registrerade betalkortet är giltigt att det har ett tillräckligt saldo och att det inte är spärrat. För den händelse att debitering inte är möjlig förbehåller sig Plugsurfing rätten att tillfälligt spärra din åtkomst till Tjänsten eller del av denna tills det förfallna saldot har till fullo har betalats. Plugsurfing har rätt att kräva betalning från dig på annat sätt som tex. att skicka en separat faktura för din användning av Tjänsten.
 3. När du registrerar dig ska du ange din e-postadress och ett valt lösenord för inloggning på ditt Plugsurfing-konto. Du måste iaktta vederbörlig omsorg för att skydda ditt lösenord mot missbruk av andra och omedelbart meddela Plugsurfing om något missbruk upptäcks. Du ansvarar för att förvara lösenordet på ett säkert sätt och att inte anteckna lösenordet på ett sätt som tredje part kan förstå hur det används och att inte använda lösenordet på ett sätt som ger andra tillgång till informationen.
 4. Du ansvarar för att följa de specifika parkeringsrestriktionerna och föreskrifterna som finns vid laddningsstationen (som tex. de skrivna instruktionerna som visas vid laddningsstationen eller de instruktioner som lämnas av laddningsoperatörens personal).
 5. Det eldrivna fordonet, som laddas vid laddningsstationen, och de verktyg som ska tillhandahållas av dig (inkluderar tex. effektomvandlare, adaptrar eller kablar) ska vara lämpliga för sitt ändamål, kompatibla för anslutning till laddningsstationen och uppfylla tillämpliga förordningar. Plugsurfing är inte ansvarig gentemot dig om defekten eller skadan som orsakas av en defekt i elfordonet och/eller de använda verktygen förutom när sådant ansvar uppstår direkt på grund av vårdslöshet, grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse från Plugsurfing och/eller dess juridiska ombud eller ställföreträdare.

5. Laddningsstationer

 1. Du kan påbörja en laddningsprocess vid de laddningsstationer som är tillgängliga genom Tjänsten genom att använda en mobilapplikation eller en laddningsnyckel eller genom att skanna QR koden som är tillgänglig vid laddningsstationen. Tillgången till laddningsstationer kan komma att ändras.
 2. Laddningsstationer som är tillgängliga via Tjänsten drivs av operatörer av laddningsstationer som är ansvariga för (i) att säkerställa drift och underhåll av sina respektive laddningsstationer; och (ii) tillhandahålla korrekt information avseende sina laddningsstationer. Plugsurfing kan inte garantera laddningsstationernas funktion eller tillgänglighet eller att informationen som ges är korrekt. Plugsurfing kommer emellertid att agera med vederbörlig omsorg vid sammanställning och visning av relevant information om laddningsstationerna ingående i Tjänsten.
 3. Betalningsfunktionen i applikationen såväl som laddningsnyckeln går enbart att använda inom Plugsurfing nätverket.

6. Betalning

 1. Tillgängliga betalningsmetoder anges i Tjänsten. När du påbörjar en laddningsprocess kan Plugsurfing verifiera din betalningsmetod genom att utfärda en tillfällig betalningsspärr från din bank. Kontakta Plugsurfing om du tycker att betalningsbeloppet är felaktigt efter att du slutfört laddningsprocessen.

7. Aviseringsskyldigheter

 1. Du är skyldig att omedelbart meddela Plugsurfing om du tror att ditt konto eller laddningsnycklar har använts av icke auktoriserade personer eller på ett icke auktoriserat sätt.
 2. För den händelse att du har förlorat dina laddningsnycklar eller din mobiltelefon, i vilken du har installerat den av Plugsurfing drivna applikationen, ska du omedelbart meddela Plugsurfing. Om du inte avger ett sådant meddelande och laddningsnyckeln eller mobiltelefonen ifråga används på ett olagligt sätt, förbehåller sig Plugsurfing rätten att göra anspråk på inträffade förluster som en skada som du är skyldig till i enlighet med gällande lag. För tydlighets skull utgör denna klausul inte underlag för ytterligare skadeståndsanspråk mot dig som konsument utan vi förbehåller oss enbart rätten att kräva skadestånd enligt gällande lag.
 3. Plugsurfing ​​kommer att spärra laddningsnyckeln efter att ha tagit emot meddelande om förlust eller stöld och en sådan laddningsnyckel kan inte återaktiveras. Du kommer emellertid att kunna beställa en ny laddningsnyckel från Plugsurfing i enlighet med tillämpliga villkor.

8. Ansvar

Plugsurfing är ansvarigt för avsiktliga eller oaktsamma kränkningar av liv, kropp eller hälsa såväl som för andra skador i den mån de härrör från ett brott mot väsentliga avtalsförpliktelser eller från avsiktliga eller grovt oaktsamma handlingar från Plugsurfings sida, dess juridiska representanter eller deras ställföreträdare. I fall av lätt oaktsamma överträdelser av väsentlig avtalsförpliktelse är Plugsurfing ansvarigt för den förutsebara skadan, som vanligtvis uppstår enligt denna typ av avtal. Väsentliga avtalsförpliktelser är förpliktelser vars fullgörande kommer att möjliggöra det vederbörliga utförandet enligt avtalet eller vars fullgörande du förlitade dig på eller som du rimligen kunde förlita dig på. Plugsurfing skall inte vara ansvarigt för några andra skador. Det obligatoriska ansvaret i enlighet med gällande lagstiftning avseende produktansvar berörs inte.

9. Force Majeure

Plugsurfing ansvar inte enligt nedanstående för eventuella förseningar eller underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter i händelse av en sådan försening eller underlåtenhet som beror på officiella åtgärder, lagändringar, krig, sabotage, misslyckanden eller leveransförsening, oegentligheter vad avser leverans av elektricitet, telefonanslutningar eller andra trafik- och kommunikationsanslutningar, strejk, bojkott, pandemi, epidemi eller andra liknande omständigheter utanför Plugsurfings kontroll. Ovanstående gäller även om Plugsurfing är föremål för en strejk, bojkott och/eller blockad.

10. Uppsägning

Du kan säga upp ditt konto när som helst om du inte längre önskar använda Tjänsten. Efter uppsägningen kommer du inte längre att kunna använda ditt konto. Efter att Plugsurfing har gett dig en varning, kan Plugsurfing säga upp ditt konto eller begränsa vissa delar av Tjänsten om du har brutit mot dessa Användarvillkor.

Uppsägning påverkar inte befintliga anspråk avseende laddningsprocesser som tidigare har genomförts.

För ytterligare information beträffande uppsägning, hänvisas till vår Annullationspolicy.

11. Ändringar

 1. Om Plugsurfing avser att göra tillägg till dessa Användarvillkor efter eget gottfinnande skall Plugsurfing förse dig med ändringarna i textform inte senare än sex (6) veckor innan det föreslagna datumet för ikraftträdande av sådana ändringar. Du kan samtycka till de föreslagna ändringarna eller avvisa dem genom att uttrycka missnöje före det föreslagna datumet för ikraftträdande av sådana ändringar. Om du inte uttrycker ogillande till det föreslagna datumet för ikraftträdande av sådana ändringar ska ditt samtycke till ändringarna anses avlämnat och ändringarna ska träda i kraft det föreslagna på datumet för ikraftträdande av sådana ändringar, förutsatt att:
  1. Plugsurfing har erbjudit ändringarna i textform och ej senare än sex (6) veckor före det föreslagna datumet för ikraftträdande av ändringarna;;
  2. de föreslagna ändringarna påverkar varken de huvudsakliga avtalsförpliktelserna inklusive typ och omfattning av de avtalsmässigt överenskomna förpliktelserna som tex. varor som ska levereras och tjänster som ska tillhandahållas eller avtalets löptid (inklusive bestämmelserna vad avser uppsägningstid). För sådana ändringar erfordras ömsesidigt medgivande och
  3. de förslagna ändringarna är nödvändiga för att:
   1. anpassa Användarvillkoren för en utveckling som inte var förutsebar vid tidpunkten för avtalets ingående, Plugsurfing kunde inte orsaka eller påverka det som inträffat och som skulle störa balansen i avtalsförhållandet i en omfattning som inte är obetydlig (tex. i samband med de tekniska egenskaperna hos den offentliga elinfrastrukturen, strukturen hos Internet eller den struktur i kommunikationerna som behövs för att använda laddningsprocessen); eller
   2. överbrygga en lucka i avtalsförhållandet som uppstår efter avtalets ingående (tex. om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor förklaras ineffektiva, ogiltiga eller otillåtna av en domstol) som orsakar icke obetydliga svårigheter i det praktiska tillhandahållandet av tjänsterna till dig eller som gör att tillhandahållandet inte följer lagstadgade krav.
 2. Plugsurfing ska, tillsammans med förslaget om ändring enligt punkt (2), eftertryckligt uppmärksamma dig på din rätt att avvisa den föreslagna ändringen och på konsekvenserna av din underlåtenhet att avvisa den föreslagna ändringen före det föreslagna datumet för ikraftträdande. Om Plugsurfing underlåter att göra detta kommer den föreslagna ändringen inte att träda ikraft såvida du inte uttryckligen samtycker.
 3. Där det är tillåtet enligt tvingande lag har du rätt att avsluta kontot enligt användar-villkoren genom att meddela med 30 dagars varsel om du inte vill acceptera en ändring som skulle gälla dig. Detta gäller inte om ändringen endast avser mindre ändringar i användarvillkoren. Om du lämnar meddelande om ditt ogillande eller om du inte tillkännager nödvändigt samtycke under ovannämnda sex (6) veckorsperiod kan Plugsurfing avsluta ditt konto enligt användarvillkoren med 30 dagars varsel. Uppsägningen av någon av parterna påverkar inte befintliga anspråk avseende debiteringsprocessen, som tidigare har ägt rum.

12. Beställning av laddningsnycklar

 1. Plugsurfing kan erbjuda beställning av laddningsnycklar genom Tjänsten. Priset för laddningsnyckeln, betalningsformaliteterna och beräknad leveranstid kommer att visas för under beställningsprocessen.

13. Dataskydd

 1. Plugsurfing ​​eller befullmäktiga tjänsteleverantörer samlar in, behandlar och använder data som hänför sig till dig för genomförandet av avtalsförhållandet i enlighet med bestämmelserna i General Data Protection Regulation (2016/679) och annan tillämplig nationell lagstiftning när det gäller dataskydd.
 2. Unikt identifikationsnummer, som används för att identifiera dig, personuppgifter och transaktionsuppgifter kan komma att överföras till operatören av laddningsstationen i syfte att aktivera densamma och lösa potentiella problem som berör laddningstjänsten och fakturering. Personuppgifter, kontaktuppgifter och transaktionsuppgifter kan överföras till Plugsurfing’s partners för fakturering och kundtjänst.
 3. Mer information om Plugsurfing’s behandling av personuppgifter återfinns i Plugsurfing’s Sekretesspolicy.
 4. Plugsurfing kan använda icke-personlig information som samlats in i samband med bestämmelserna för Tjänsten för att (i) förbättra Tjänsten och tillhörande produkter och tjänster och (ii) för att dela statistisk information med sina samarbetspartners.

14 Tilldelning

 1. Plugsurfiing ska vara berättigad att utan ditt samtycke att överlåta, överföra, pantsätta eller debitera alla eller några av sina rättigheter, intressen eller skyldigheter enligt användarvillkoren.

15. Gällande lag och jurisdiktion

 1. Dessa Villkor regleras av lagen i landet där du är bosatt.
 2. Om du är affärsman och den potentiella tvisten med Plugsurfing kan hänföras till platsen där du utför din verksamhet är domstolarna i Berlin, Tyskland, behöriga för att handlägga alla rättsliga tvister som uppstår vid tillämpningen av dessa Användarvillkor. Om du är konsument gäller denna begränsning inte för dig.
 3. Plugsurfing är inte villigt och inte skyldigt att delta i ett tvistelösningsförfarande inför ett skiljedomsorgan för konsumenter inom ramen för German Consumer Dispute Resolution Act (tyska lagen om konsumenttvistlösningar).
 4. Du har följande ytterligare alternativ för lösningar utanför domstol: vid European Online Dispute Settlement Platform, European Online Dispute Settlement Platform (OS Platform), som EG Kommissionen har inrättat för online tvistelösningar. Konsumenter kan använda OS Plattformen för tvistelösningar utanför domstol som är ett resultat av ett online-kontrakt som ingåtts med ett företag som är registrerat inom EG.