S PLATNOSTÍ OD 28. ČERVNA 2021 VERZE 4.0

Podmínky používání společnosti Plugsurfing

PODMÍNKY POUŽITÍ
ÚČINNÉ 28. ČERVNA 2021. VERZE 4.0, PLATNÁ DO 9.5.2023 PRO UŽIVATELE PODEPSANÉ PŘED 9.3.2023.

NOVÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
ÚČINNÉ 9. BŘEZNA 2023. VERZE 5.0

 

1. Obecné informace

Tyto podmínky používání společnosti Plugsurfing („podmínky používání“) společně s oznámením o ochraně osobních údajů společnosti Plugsurfing upravují vaše používání služby provozované společností Plugsurfing GmbH („služba“). Služby mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na mobilní aplikace a/nebo webové stránky provozované společností Plugsurfing GmbH pod vlastní značkou a/nebo pod značkou jejích partnerů, prostřednictvím kterých můžete najít a získat přístup k nabíjecím stanicím, které jsou k dispozici na vašem území, objednejte si nabíjecí klíče, které vám umožní spustit proces nabíjení na dostupných nabíjecích stanicích provozovaných operátory dobíjecích stanic a zaplatit příslušné poplatky za zahájení nabíjení.

Odkaz na „Plugsurfing“ v těchto podmínkách používání se vykládá jako odkaz na společnost Plugsurfing GmbH a/nebo na všechny její obchodní partnery, kteří jsou oprávněni provozovat části služby jménem společnosti Plugsurfing GmbH (mimo jiné včetně poskytovatelů služeb pro fakturaci a poskytovatelů služeb zákazníkům).

2. Přijetí

Registrací do služby a přijetím těchto podmínek používání uzavíráte se společností Plugsurfing GmbH smlouvu, která vám umožní službu používat. Všechny transakce, které jsou součástí služby, včetně mimo jiné objednávání klíčů k nabíjení a zahájení nabíjení, se řídí touto smlouvou. Registrace bez výslovného přijetí podmínek používání není možná.

3. Ceny

Všechny platné ceny jsou platné včetně DPH a jsou uvedeny ve službě před zahájením procesu účtování, před objednáním klíče k účtování nebo před zahájením jakékoli jiné transakce. Ceny mohou být zobrazeny jako poplatky za kWh spotřebované energie, parkovací poplatky za čas parkování u nabíjecí stanice, poplatky za zahájení relace a poplatky za čas nabíjení (není k dispozici v Německu a v žádné jiné zemi, kde takové ceny nejsou povoleny z důvodu platných místních právních předpisů). Berete na vědomí, že konečná a splatná cena nabízené služby je přímo závislá na vašem použití, například na množství spotřebované energie, a proto není vždy automaticky poskytována před zahájením procesu nabíjení.

4. Vaše povinnosti

 1. Nabíjecí stanici musíte používat správně a v souladu s uvedenými pokyny a ujistit se, že je nabíjecí stanice vhodná pro nabíjení vozidla. Dále nesmíte používat nabíjecí stanice, které zobrazují chybové hlášení nebo viditelné závady nebo poškození.
 2. Je vaší povinností zajistit, aby byla zaregistrovaná platební karta platná, aby měla dostatečný zůstatek a nebyla blokována. V případě, že není možné odečtení platby provést, společnost Plugsurfing si vyhrazuje právo dočasně pozastavit váš přístup ke službě nebo její části, dokud nebude zůstatek po splatnosti plně splacen. Společnost Plugsurfing má právo od vás požadovat platbu jinými prostředky, například zasláním samostatné faktury za použití služby.
 3. Při registraci poskytne vaši e-mailovou adresu a zvolené heslo pro přihlášení k účtu Plugsurfing. Je třeba věnovat náležitou péči ochraně vašeho hesla před zneužitím jinými osobami a okamžitě společnost Plugsurfing informovat o jakémkoli zjištěném zneužití. Jste zodpovědní za zachování zabezpečení hesla, nesmíte jej nikde poznamenat takovým způsobem, že by třetí strany pochopily, k čemu se používá, a heslo nesmíte používat žádným jiným způsobem, který by umožnil ostatním získat přístup k informacím.
 4. Jste odpovědní za dodržování zvláštních omezení a předpisů týkajících se parkování v nabíjecí stanici (například písemných pokynů zobrazených na nabíjecí stanici nebo pokynů od pracovníků obsluhy nabíjecí stanice).
 5. Elektrické vozidlo, které je nabíjené v nabíjecí stanici, a nástroje, které máte k dispozici (včetně například měničů výkonu, adaptérů nebo kabelů), musí být vhodné pro jejich účel, kompatibilní pro připojení k nabíjecí stanici a splňovat platné právní předpisy. Společnost Plugsurfing​nenese vůči vám odpovědnost v případě, že je vada nebo poškození způsobeno vadou na elektrickém vozidle a / nebo použitých nástrojích, s výjimkou případů, kdy taková odpovědnost vzniká přímo z nedbalosti, hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení společnosti Plugsurfing nebo jejích právních zástupců nebo pověřených osob.

5. Nabíjecí stanice

 1. Proces nabíjení můžete spustit v nabíjecích stanicích, které jsou k dispozici prostřednictvím služby, pomocí mobilní aplikace nebo nabíjecího klíče nebo naskenováním QR kódu dostupného v nabíjecí stanici. Dostupnost nabíjecích stanic se může změnit.
 2. Nabíjecí stanice, které jsou k dispozici prostřednictvím služby, jsou provozovány provozovateli nabíjecí stanice, kteří jsou odpovědní za (i) zajištění provozu a údržby svých dobíjecích stanic a (ii) poskytování přesných informací o svých nabíjecích stanicích. Společnost Plugsurfing nemůže zaručit funkčnost nebo dostupnost nabíjecích stanic ani přesnost těchto informací. Společnost Plugsurfing však bude jednat s náležitou péčí při sestavování a zobrazování příslušných informací o nabíjecí stanici ve službě.
 3. Platební funkce aplikace, stejně jako nabíjecí klíč,​funguje pouze v rámci sítě společnosti Plugsurfing.

6. Fakturace a platba

 1. Fakturace účtovacích procesů aktivovaných během kalendářního měsíce probíhá na začátku následujícího měsíce. Fakturovaná částka je okamžitě splatná. Je-li k dispozici, můžete si vybrat, zda bude účtována za každý jednotlivý proces nabíjení přímo po jeho dokončení.
 2. Společnost Plugsurfing vám odesílá faktury e-mailem. Všechny již vydané faktury jsou také přístupné ve vašem uživatelském účtu v rámci služby.
 3. Informace týkající se stálého zůstatku můžete získat v rámci aktuálního měsíce, který ještě nebyl fakturován, přihlášením k účtu.

7. Oznamovací povinnosti

 1. Jste povinni společnost Plugsurfing okamžitě informovat, pokud se domníváte, že váš účet nebo nabíjecí klíč byl použit neoprávněnou osobou nebo neoprávněným způsobem.
 2. V případě ztráty nabíjecího klíče nebo mobilního telefonu, na kterém byla nainstalována aplikace Plugsurfing, musíte okamžitě kontaktovat společnost Plugsurfing. Pokud takové oznámení neprovedete a nabíjecí klíč nebo dotyčný mobilní telefon zůstává v nelegitimním použití, společnost Plugsurfing si vyhrazuje právo požadovat vzniklé ztráty jako škody vámi způsobené v souladu se zákonem. V zájmu jasnosti toto ustanovení nepředstavuje další nároky na náhradu škody vůči vám jako spotřebiteli, ale pouze si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody podle zákonných předpisů.
 3. Společnost Plugsurfing​zablokuje nabíjecí klíč po obdržení oznámení o jeho ztrátě nebo krádeži a takový blokovaný nabíjecí klíč nelze znovu aktivovat. U společnosti Plugsurfing však budete moci zadat objednávku na nový nabíjecí klíč, v souladu s tehdejšími platnými podmínkami.

8. Odpovědnost

Společnost Plugsurfing je odpovědná za úmyslné nebo nedbalé ohrožení života, osoby nebo zdraví, stejně jako za jiné škody, pokud jsou výsledkem porušení základních smluvních závazků, nebo úmyslného nebo hrubého nedbalé ho jednání ze strany společnosti Plugsurfing , jejích právních zástupců nebo jejích pověřených osob. V případě mírně nedbalého porušení základní smluvní povinnosti je společnost Plugsurfing odpovědná za předvídatelné škody, které obvykle vzniknou v rámci tohoto typu smlouvy. Základními smluvními závazky jsou závazky, jejichž plnění umožní řádné plnění podle smlouvy nebo na jejichž plnění jste se spoléhali a mohli se přiměřeně spolehnout. Společnost Plugsurfing nenese odpovědnost za žádné jiné škody. Povinná odpovědnost podle platných právních předpisů týkajících se odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

9. Vyšší moc

Společnost Plugsurfing vůči vám podle této smlouvy nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění svých povinností v případě, že takové zpoždění nebo neplnění je způsobeno úředním jednáním, změnou zákonů, válečným konfliktem, sabotáží, selháním nebo zpožděním v dodávce, nesrovnalosti v dodávkách elektřiny, telefonním spojením nebo jinými dopravními a komunikačními spojeními, stávkou, bojkotem, pandemií, epidemií nebo jinými podobnými okolnosti, které jsou mimo kontrolu společnosti Plugsurfing. Výše uvedené platí i v případě, že je společnost Plugsurfing předmětem stávky, bojkotu a / nebo blokády.

10. Ukončení

Pokud již nechcete službu používat, můžete svůj účet kdykoli ukončit. Po ukončení již nebudete mít přístup ke službě. Pokud jste porušili tyto podmínky používání a po upozornění adresovaném vaší osobě může společnost Plugsurfing ukončit váš účet nebo omezit váš přístup k určitým částem služby.

Ukončení nemá vliv na stávající nároky v souvislosti s postupy účtování, které se dříve uskutečnily.

Další informace o ukončení smlouvy naleznete v našich Storno zásadách.

11. Pozměňovací návrhy

 1. (Strany mohou tyto podmínky používání změnit vzájemnou dohodou. Strany si jsou vědomy toho, že odvětví zpoplatnění elektrických vozidel se rychle rozvíjí a mění.
 2. Pokud společnost Plugsurfing hodlá tyto podmínky používání změnit, společnost Plugsurfing vám nabídne změny v textové podobě nejpozději dva (2) měsíce před navrhovaným datem účinnosti těchto změn. S nabízenými změnami můžete souhlasit nebo je odmítnout vyjádřením nesouhlasu před navrhovaným datem účinnosti. Pokud nesouhlas s nabídnutými změnami před navrhovaným datem účinnosti nevyjádříte, bude váš souhlas s těmito změnami považován za udělený a změny vstoupí v platnost k navrhovanému datu účinnosti za předpokladu, že:
  • Společnost Plugsurfing vám učinila nabídku v textové podobě a nejpozději dva (2) měsíce před navrhovaným datem účinnosti pozměňovacího návrhu;
  • navrhované změny nemají vliv na podstatné smluvní závazky, včetně druhu a rozsahu smluvně dohodnutých závazků, jako je zboží, které má být dodáno, služby, které mají být poskytnuty, a příslušné ceny, ani na dobu platnosti smlouvy (včetně ustanovení o ukončení smlouvy); a
  • navrhované změny jsou nezbytné pro:
   • Přizpůsobení podmínek použití pro vývoj, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, společnost Plugsurfing nezpůsobila a nemohla ovlivnit a narušila by rovnováhu smluvního vztahu v míře, která není nevýznamná (např. v souvislosti s technickými vlastnostmi veřejné elektrické infrastruktury, internetové infrastruktury nebo komunikační infrastruktury potřebné k provozování procesu zpoplatnění); nebo
   • překonání mezery ve smluvním vztahu, ke které došlo po uzavření smlouvy (např. pokud je jedno nebo více ustanovení těchto podmínek používání soudem prohlášeno za neúčinné, neplatné nebo nepřípustné), která nezpůsobuje nepodstatné obtíže při praktickém poskytování služeb vaší osobě, nebo nezajišťuje, aby poskytování služeb bylo v souladu s jakýmikoli zákonnými požadavky.
 3. Společnost Plugsurfing vás spolu s nabídkou pozměňovacího návrhu podle odstavce 2 výslovně upozorní na vaše právo zamítnout navrhovaný pozměňovací návrh a na důsledky vašeho neodmítnutí navrhovaného pozměňovacího návrhu před navrhovaným datem účinnosti. Pokud tak společnost Plugsurfing neučiní, navrhovaná změna nevstoupí v platnost, pokud s tím výslovně nesouhlasíte.

12. Objednání nabíjecího klíče

 1. Společnost Plugsurfing může nabídnout objednání nabíjecích klíčů prostřednictvím služby. Cena za nabíjecí klíč, platební formality a odhadované dodací lhůty se vám zobrazí během procesu objednávání.

13. Ochrana údajů

 1. Společnost Plugsurfing​nebo pověření poskytovatelé služeb shromažďují, zpracovávají a používají údaje, které se vás týkají, pro realizaci smluvního vztahu podle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) a dalších platných vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů.
 2. Jedinečné identifikační číslo, které se používá k vaší identifikaci, osobní údaje a transakční údaje mohou být předány operátorovi nabíjecí stanice za účelem aktivace nabíjecí stanice, řešení potenciálních problémů týkajících se nabíjecí služby a fakturace. Osobní údaje, kontaktní údaje a transakční údaje mohou být předány také partnerům společnosti Plugsurfing za účelem fakturace a služeb zákazníkům.
 3. Více informací o zpracování osobních údajů společností Plugsurfing naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Plugsurfingu.
 4. Společnost Plugsurfing může využívat neosobní údaje shromážděné při poskytování služby s cílem (i) zlepšit službu a její další produkty a služby a (ii) sdílet statistické informace se svými partnery v rámci spolupráce.

14. Rozhodné právo a soudní pravomoc

 1. Tyto podmínky používání se řídí právem země, ve které bydlíte.
 2. Pokud jste podnikatel a potenciální spor se společností Plugsurfing lze přičíst vedení vaší firmy nebo jakékoliv obchodní činnosti, všechny právní spory vyplývající z těchto podmínek spadají pod pravomoc soudů v Berlíně, v Německu. Pokud jste spotřebitel, toto omezení se na vás nevztahuje.
 3. Společnost Plugsurfing není ochotna a není povinna účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími orgány ve smyslu německého zákona o spotřebitelských sporech.
 4. Nabízejí se vám také následující mimosoudní možnosti: Evropská platforma pro online řešení sporů, Evropská komise zřídila Evropskou platformu pro online řešení sporů (OS platforma). Spotřebitelé mohou OS platformu využít k mimosoudnímu řešení sporů vyplývajících z on-line smluv uzavřených se společnostmi registrovanými v EU.