VELJA OD 09.03.2023

Pogoji uporabe Plugsurfing

1. Splošne določbe

Ti Pogoji uporabe Plugsurfing (»Pogoji uporabe«), skupaj s Pravilnikom o zasebnosti Plugsurfing urejajo vašo uporabo storitve, ki jo upravlja Plugsurfing GmbH (»Storitev«). Storitev lahko med drugim vključuje mobilne aplikacije in/ali spletna mesta, ki jih upravlja Plugsurfing GmbH pod lastno blagovno znamko in/ali pod blagovno znamko partnerjev, prek katere lahko poiščete in pridobite dostop do polnilnih postaj, ki so na voljo na vašem ozemlju, naročite ključe za polnjenje, ki vam omogočajo začetek postopka polnjenja na razpoložljivih polnilnih postajah, ki jih upravljajo upravljavci polnilnih mest, in plačate ustrezne pristojbine za polnitve, ki ste jih sprožili.

Sklicevanje na »Plugsurfing« v teh Pogojih uporabe se razume kot sklicevanje na družbo Plugsurfing GmbH ali katero koli od njenih podružnic ali hčerinskih podjetij in/ali na njene poslovne partnerje, ki so pooblaščeni za upravljanje delov storitve v imenu Plugsurfing GmbH (vključno, a neomejeno na ponudnike storitev zaračunavanja in ponudnike storitev za stranke).

2. Sprejem ponudbe

Z registracijo v storitev in sprejetjem teh pogojev uporabe sklenete pogodbo s Plugsurfing GmbH, ki vam omogoča uporabo storitve. Vse transakcije, ki so del storitve, vključujejo, a niso omejene le nanj, naročanje ključev za polnjenje in začetek seje polnjenja, ureja ta pogodba. Registracija brez izrecnega sprejetja pogojev uporabe ni mogoča.

3. Cene

Vse cene veljajo z vključenim DDV in so navedene v storitvi pred začetkom postopka polnjenja, pred naročilom ključa za polnjenje ali pred začetkom katere koli druge transakcije. Cene so lahko prikazane kot pristojbine na kWh porabljene energije, parkirnine ali prekoračitvene pristojbine za delni ali polni čas parkiranja na polnilni postaji, pristojbine za začetek polnjenja in pristojbine za čas polnjenja (pristojbine za polnjenje na časovni osnovi niso na voljo v Nemčiji in vseh drugih državah, kjer takšno določanje cen ni dovoljeno zaradi veljavne lokalne zakonodaje). Seznanjeni ste, da je končna in plačljiva cena storitve polnjenja neposredno odvisna od vaše uporabe, na primer od količine porabljene energije, in zato ni vedno samodejno navedena pred začetkom postopka polnjenja.

4. Vaše obveznosti

 1. Polnilno postajo morate uporabljati pravilno in v skladu s priloženimi navodili ter zagotoviti, da je polnilna postaja primerna za vozilo, ki se polni. Poleg tega ne smete uporabljati polnilnih postaj, ki kažejo sporočilo o napaki ali vidne napake ali poškodbe.
 2. Sami ste odgovorni, da se prepričate, da je registrirana plačilna kartica veljavna, da je na njej dovolj sredstev in da ni blokirana. Če bremenitev ni mogoča, si Plugsurfing pridržuje pravico do začasne prekinitve vašega dostopa do storitev ali do dela storitev, dokler je zapadlo plačilo v celoti poravnano. Plugsurfing ima pravico od vas zahtevati plačilo na drug način, na primer tako, da vam pošlje ločen račun za uporabo storitve.
 3. Ob registraciji navedete svoj e-poštni naslov in izbrano geslo za prijavo v svoj račun Plugsurfing. Svoje geslo morate ustrezno zaščititi pred zlorabo s strani drugih in Plugsurfing nemudoma obvestiti o vsaki odkriti zlorabi. Odgovorni ste za varnost gesla, da ga ne zapišete tako, da bi tretje osebe lahko razumele, za kaj se uporablja, in da gesla ne uporabljate na noben drug način, ki bi drugim omogočal dostop do informacij.
 4. Odgovorni ste za upoštevanje posebnih omejitev parkiranja in predpisov na polnilni postaji (kot so na primer pisna navodila na polnilni postaji ali navodila osebja upravljavcev polnilnih postaj).
 5. Električno vozilo, ki se polni na polnilni postaji, in orodja, ki jih zagotovite (vključno z vsemi pretvorniki, adapterji ali kabli), morajo biti primerna za svoj namen, združljiva za povezavo s polnilno postajo in ustrezati veljavnim zakonskim določbam. Plugsurfing ni odgovoren do vas, če je okvaro ali škodo povzročila napaka v električnem vozilu in/ali uporabljenem orodju, razen če takšna odgovornost izhaja neposredno iz malomarnosti, hude malomarnosti ali namerne kršitve s strani Plugsurfing ali njegovih pravnih zastopnikov oziroma pooblaščencev.

5. Polnilne postaje

Postopek polnjenja na polnilnih postajah, ki so na voljo prek storitve, lahko začnete z uporabo mobilne aplikacije ali polnilnega ključa ali s skeniranjem kode QR, ki je na voljo na polnilni postaji. Razpoložljivost polnilnih postaj se lahko spremeni.
S polnilnimi postajami, ki so na voljo prek storitev, upravljajo upravljavci polnilnih postaj, ki so odgovorni za (i) zagotavljanje delovanja in vzdrževanja svojih polnilnih postaj ter (ii) zagotavljanje točnih informacij v zvezi s svojimi polnilnimi postajami. Plugsurfing ne more zagotoviti funkcionalnosti ali razpoložljivosti polnilnih postaj ali točnosti teh informacij. Vendar pa bo Plugsurfing pri zbiranju in prikazovanju ustreznih informacij o polnilnih postajah v storitvi ravnal z ustrezno skrbnostjo.
Plačilna funkcija aplikacije in ključ za polnjenje delujeta le znotraj omrežja Plugsurfing.

6. Načini plačila

 1. Razpoložljivi načini plačila so navedeni v poglavju Storitev. Ko sprožite postopek zaračunavanja, lahko družba Plugsurfing preveri vaš način plačila tako, da od vaše banke zahteva začasno zadržanje avtorizacije. Če menite, da je znesek plačila po končanem postopku zaračunavanja napačen, se obrnite na družbo Plugsurfing.

7. Obveznosti obveščanja

 1. Če mislite, da je bil vaš račun ali polnilni ključ uporabljen s strani nepooblaščene osebe ali na nepooblaščen način, morate o tem nemudoma obvestiti družbo Plugsurfing.
 2. Če izgubite ključ za polnjenje ali mobilni telefon, na katerem je nameščena aplikacija, ki jo upravlja Plugsurfing, morate o tem nemudoma obvestiti družbo Plugsurfing. Če takega obvestila ne pošljete in se ključ za polnjenje ali zadevni mobilni telefon še naprej uporablja nezakonito, si Plugsurfing pridržuje pravico, da v skladu z zakonsko zakonodajo od vas zahteva nastalo škodo. Zaradi jasnosti ta klavzula ne pomeni dodatnih odškodninskih zahtevkov zoper vas kot potrošnika, temveč si pridržuje le pravico do odškodninskega zahtevka v skladu z zakonsko zakonodajo.
 3. Družba Plugsurfing bo blokirala ključ za polnjenje po prejemu obvestila o njegovi izgubi ali kraji in takega blokiranega ključa za polnjenje ni mogoče ponovno aktivirati. Vendar pa boste lahko naročili nov ključ za polnjenje pri Plugsurfing v skladu s takrat veljavnimi pogoji.

8. Odgovornost

Plugsurfing je odgovoren za namerne ali malomarne kršitve življenja, telesa ali zdravja ter za drugo škodo, če je ta posledica kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti ali namernega ali hudo malomarnega ravnanja Plugsurfing, njenih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev. V primeru rahlo malomarne kršitve bistvene pogodbene obveznosti je Plugsurfing odgovoren za predvidljivo škodo, ki običajno nastane pri tej vrsti pogodbe. Bistvene pogodbene obveznosti so obveznosti, katerih izpolnitev bo omogočila ustrezno izpolnitev pogodbe ali na katere ste se zanašali in bi se lahko razumno zanašali. Plugsurfing ne odgovarja za nobeno drugo škodo. Obvezna odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo o odgovornosti za izdelke ostaja nespremenjena.

9. Višja sila

Plugsurfing vam po tej pogodbi ni dolžan prevzeti odgovornosti za kakršno koli zamudo ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je takšna zamuda ali neizpolnitev posledica uradnih ukrepov, spremembe zakonodaje, vojne, sabotaže, izpada ali zamude pri dobavi, nepravilnosti pri dobavi električne energije, telefonskih povezav ali drugih prometnih in komunikacijskih povezav ter prevoza, stavke, bojkota, pandemije, epidemije ali drugih podobnih okoliščin, ki so zunaj nadzora družbe Plugsurfing. Navedeno velja tudi, če je Plugsurfing predmet stavke, bojkota in/ali blokade.

10. Prekinitev

Če storitve ne želite več uporabljati, lahko kadar koli ukinete svoj račun. Po prekinitvi ne boste imeli več dostopa do storitev. Po opozorilu vam lahko Plugsurfing prekine vaš račun ali omeji dostop do določenih delov storitve, če ste kršili te pogoje uporabe.

Prenehanje ne vpliva na obstoječe zahtevke v zvezi s predhodno izvedenimi postopki zaračunavanja.

Za dodatne informacije v zvezi z odpovedjo preverite naš Pravilnik o odpovedi.

11. Spremembe in dopolnitve

 1. Če Plugsurfing namerava enostransko spremeniti te Pogoje uporabe, vam bo družba Plugsurfing spremembe predlagala v besedilni obliki najpozneje šest (6) tednov pred predlaganim datumom začetka veljavnosti teh sprememb. S predlaganimi spremembami se lahko strinjate ali jih zavrnete tako, da izrazite nestrinjanje pred predlaganim datumom začetka veljavnosti. Če pred predlaganim datumom začetka veljavnosti ne izrazite nestrinjanja s predlaganimi spremembami, se šteje, da ste s spremembami soglašali in da spremembe začnejo veljati na predlagani datum začetka veljavnosti, v primeru, da:
  1. je družba Plugsurfing na vas naslovila predlog v obliki besedila, in sicer najpozneje šest (6) tednov pred predlaganim datumom začetka veljavnosti teh sprememb;
  2. predlagane spremembe ne vplivajo na bistvene pogodbene obveznosti, vključno z vrsto in obsegom pogodbeno dogovorjenih obveznosti, kot so blago, ki ga je treba dostavitiin storitve, ki jih je treba opraviti, niti na trajanje pogodbe (vključno z določbami o odpovedi). Za takšne spremembe je potrebno obojestransko soglasje; ter
  3. da so predlagane spremembe potrebne za:
   1. prilagoditev pogojev uporabe v smeri sprememb, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti, Plugsurfing ni povzročil in ne more vplivati ali bi porušil ravnovesje pogodbenega razmerja v obsegu, ki ni zanemarljiv (npr. v zvezi s tehničnimi značilnostmi javne električne infrastrukture, internetne infrastrukture ali komunikacijske infrastrukture, potrebne za izvajanje postopka zaračunavanja); ali
   2. odpravo vrzeli v pogodbenem razmerju, ki nastane po sklenitvi pogodbe (npr. če sodišče eno ali več določb teh pogojev uporabe razglasi za neučinkovite, neveljavne ali nedopustne), ki povzroča nezanemarljive težave pri praktičnem opravljanju storitev za vas ali zaradi česar opravljanje storitev ni v skladu z zakonskimi zahtevami.
 2. Plugsurfing vas skupaj s predlogom spremembe v skladu z odstavkom (2) izrecno opozarja na vašo pravico do zavrnitve predlagane spremembe in na posledice, če predlagane spremembe ne zavrnete pred predlaganim datumom začetka veljavnosti. Če družba Plugsurfing tega ne stori, ponujena sprememba ne bo začela veljati, razen če se s tem izrecno strinjate.
 3. Če je to dovoljeno v skladu z obvezno zakonodajo, lahko v primeru, da ne želite sprejeti spremembe, ki bi veljala za vas, prekinete račun z odpovednim rokom 30 dni v skladu s Pogoji uporabe. To ne velja, če sprememba pomeni le manjše spremembe pogojev uporabe. Če pošljete obvestilo o svojem nestrinjanju ali če v predhodno omenjenem obdobju šestih (6) mesecev ne izrazite potrebnega soglasja, lahko družba Plugsurfing prekine vaš račun s 30-dnevnim odpovednim rokom v skladu s Pogoji uporabe. Prenehanje s strani katere koli stranke ne vpliva na obstoječe zahtevke v zvezi s predhodno izvedenimi postopki zaračunavanja.

12. Naročilo polnilnega ključa

 1. Plugsurfing lahko ponudi naročanje ključev za polnjenje prek naročene storitve. Cena ključa za polnjenje, plačilne formalnosti in predvideni čas dostave vam bodo prikazani med postopkom naročanja.

13. Varstvo podatkov

 1. Družba Plugsurfing ali pooblaščeni ponudniki storitev zbirajo, obdelujejo in uporabljajo podatke, ki se nanašajo na vas, za izvajanje pogodbenega razmerja v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (2016/679) in druge veljavne nacionalne zakonodaje o varstvu podatkov.
 2. Edinstvena identifikacijska številka, ki se uporablja za vašo identifikacijo, osebni podatki in podatki o transakcijah se lahko posredujejo upravljavcu polnilne postaje zaradi aktiviranja polnilnih postaj, reševanja morebitnih težav v zvezi s storitvijo polnjenja in izdajanja računov. Osebni podatki, kontaktni podatki in podrobnosti o transakcijah se lahko posredujejo tudi partnerjem družbe Plugsurfing za namen zaračunavanja in ponudbe storitev za stranke.
 3. Več podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov s strani Plugsurfing lahko najdete v poglavju družbe Plugsurfing Pravilnik o zasebnosti.
 4. Plugsurfing lahko uporabi neosebne podatke, zbrane pri zagotavljanju storitve, da (i) izboljša storitev ter svoje druge izdelke in storitve ter (ii) deli statistične informacije s svojimi sodelujočimi partnerji.

14. Dodelitev

 1. Družba Plugsurfing ima pravico, da brez vašega soglasja dodeli, prenese, zastavi ali obremeni vse ali katere koli od svojih pravic, interesov ali obveznosti v skladu s Pogoji uporabe.

15. Veljavna zakonodaja in pristojnost

 1. Te pogoje uporabe ureja zakonodaja države, v kateri prebivate.
 2. Če ste podjetnik in če je morebitni spor z družbo Plugsurfing povezan z opravljanjem vaše trgovske ali poslovne dejavnosti, so za vse pravne spore, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe, pristojna sodišča v Berlinu v Nemčiji. Če ste potrošnik, ta omejitev za vas ne velja.
 3. Plugsurfing ne želi in ni dolžan sodelovati v postopkih reševanja sporov pred potrošniškimi arbitražnimi organi v smislu nemškega zakona o reševanju potrošniških sporov.
 4. Na voljo imate naslednje dodatne izvensodne možnosti: na platformi Evropska platforma za spletno reševanje sporov je Evropska komisija ustvarila platformo Evropska platforma za spletno reševanje sporov (platforma OS). Potrošniki lahko platformo OS uporabijo za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih pogodb, sklenjenih s podjetjem, registriranim v EU.