2021. JÚNIUS 28-TÓL HATÁLYOS. VÁLTOZAT: 4.0

Plugsurfing felhasználási feltételek

HASZNÁLATI FELTÉTELEK
HATÁLYBAN 2021. JÚNIUS 28-TÓL. 4.0 VÁLTOZAT, 2023. 5. 9-IG ALKALMAZHATÓ A 2023. 03. 9. ELŐTT ALÁÍRTOTT FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA.

ÚJ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
HATÁLYOS 2023. MÁRCIUS 9. 5.0 VÁLTOZAT

 

1. Általános tudnivalók

Jelen Plugsurfing felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”) a Plugsurfing adatvédelmi nyilatkozatával közösen szabályozzák a Plugsurfing GmbH által nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) Ön általi használatát. A Szolgáltatás többek között a következőket foglalhatja magában: a Plugsurfing GmbH által a saját márkaneve és/vagy a partnerei márkaneve alatt üzemeltetett mobilalkalmazásokat és/vagy weboldalakat, amelyeken keresztül eljuthat és hozzáférhet a térségében elérhető töltőállomásokhoz, továbbá töltőkulcsokat rendelhet, amelyek lehetővé teszik a töltési ciklus elindítását a töltőállomások üzemeltetői által működtetett elérhető töltőállomásokon, valamint kifizetheti a megkezdett töltési ciklusokért fizetendő díjakat is.

A jelen Felhasználási feltételekben megjelenő, a „Plugsurfing” vállalatra történő hivatkozások a Plugsurfing GmbH vállalatra és/vagy annak minden olyan üzleti partnerére történő hivatkozásként értelmezendők, akik jogosultak a Plugsurfing GmbH nevében a Szolgáltatás egyes részeinek a működtetésére (beleértve többek között, de nem kizárólagosan a számlázási szolgáltatókat és az ügyfélszolgáltatókat is).

2. Elfogadás

A Szolgáltatásra való regisztrációval és a jelen Felhasználási feltételek elfogadásával Ön szerződéses viszonyba kerül a Plugsurfing GmbH vállalattal, ami lehetővé teszi a Szolgáltatás használatát. A Szolgáltatás részét képező összes olyan tranzakciót, beleértve többek között a töltőkulcsok rendelését és a töltési ciklusok kezdeményezését is, az adott szerződés szabályozza. A Felhasználási feltételek kifejezett elfogadása nélkül a regisztráció nem lehetséges.

3. Árak

Az összes alkalmazandó ár érvényes és tartalmazza a héa értékét, valamint a Szolgáltatásban fel vannak tüntetve, mielőtt kezdeményezné a töltési ciklust, töltőkulcsot rendelne vagy bármilyen más tranzakciót kezdeményezne. Az árak a következőképpen jelenhetnek meg: az elfogyasztott energia kWh-ban mért díja, a töltőállomásnál történő parkolás parkolási díja, a töltési ciklus kezdeti díja és a töltési idő díja (Németországban és az olyan országokban nem érhető el, amelyekben az ilyen típusú árképzést a helyi alkalmazandó jogszabályok nem engedélyezik). Ön tudomásul veszi, hogy a töltési szolgáltatás végső és fizetendő díja közvetlenül függ a tevékenységétől, például a felhasznált energia mennyiségétől, ennélfogva pedig ez nincs mindig automatikusan megadva a töltési folyamat megkezdése előtt.

4. Az Ön kötelezettségei

 1. Önnek kötelessége megfelelően és a megadott utasítások szerint használnia a töltőállomást, valamint meg kell győződnie arról, hogy a töltőállomás alkalmas legyen a tölteni kívánt járműhöz. Továbbá tilos olyan töltőállomásokat használnia, amelyek hibaüzenetet jelenítenek meg, illetve szemmel látható meghibásodások és sérülések vannak rajtuk.
 2. Az Ön felelőssége biztosítani, hogy a regisztrált fizetési kártya érvényes legyen, elegendő pénzösszeggel rendelkezzen és ne legyen letiltva. Abban az esetben, ha a fizetés nem lehetséges, a Plugsurfing fenntartja annak a jogát, hogy ideiglenesen felfüggessze a Szolgáltatáshoz vagy annak egy részéhez való hozzáférést mindaddig, amíg a késedelmes fizetést teljes egészében ki nem egyenlíti. A Plugsurfingnek joga van más módon is igényelni Öntől az összeg kifizetését, például egy különálló számla kiállításával a Szolgáltatás használatára vonatkozóan.
 3. A regisztráció során meg kell adnia egy e-mail-címet és egy jelszót a Plugsurfing-fiókjába való bejelentkezéshez. Jelszavát kellő gondossággal kell védenie a mások általi visszaélésszerű használat ellen, valamint azonnal értesítenie kell a Plugsurfinget, ha bármilyen visszaélésszerű használatot észlel. Az Ön felelőssége a jelszó biztonságának megőrzése, továbbá az is, hogy ne írja le sehová a jelszavát, amely által a harmadik felek azonosíthatnák a jelszó használati célját, valamit azért is Ön a felelős, hogy ne használja semmilyen más módon jelszavát, amely által mások hozzáférhetnek az adott információhoz.
 4. Az Ön felelőssége betartani a töltőállomáson érvényes konkrét parkolási korlátozásokat és szabályokat (például a töltőállomáson található írásos utasításokat vagy a töltőállomást üzemeltető személyzet által adott utasításokat).
 5. A töltőállomáson töltött elektromos járműnek és az Ön által biztosított eszközöknek (beleértve például az áramátalakítókat, az adaptereket és a kábeleket) alkalmasaknak kell lenniük a rendeltetésükhöz, kompatibilisnek kell lenniük a töltőállomással való csatlakozáshoz, és eleget kell tenniük az alkalmazandó jogszabályi előírásoknak. A Plugsurfing nem tartozik felelősséggel Önnek abban az esetben, ha a meghibásodást vagy a sérülést az elektromos jármű és/vagy a használt eszközök meghibásodása okozza, kivéve, ha az ilyen felelősség közvetlenül a Plugsurfing, illetve annak jogi vagy kinevezett képviselői gondatlanságából, súlyos gondatlanságából vagy szándékos tevékenységéből ered.

5. Töltőállomások

 1. A Szolgáltatáson keresztül elérhető töltőállomásokon a töltési folyamatot a mobilalkalmazás vagy a töltőkulcs segítségével, illetve a töltőállomáson található QR-kód beolvasásával indíthatja el. A töltőállomások elérhetősége változhat.
 2. A Szolgáltatáson keresztül elérhető töltőállomásokat a töltőállomás-üzemeltetők működtetik, akik a következőkért felelősek: (i) a töltőállomás üzemeltetésének és karbantartásának biztosítása; és (ii) pontos információk biztosítása a töltőállomásaikra vonatkozóan. A Plugsurfing nem tudja garantálni a töltőállomások üzemképességét és elérhetőségét, illetve az információk pontosságát. A Plugsurfing azonban kellő gondossággal fog eljárni a töltőállomásokra vonatkozó releváns információk összeállítása és a Szolgáltatásban történő megjelenítése során.
 3. Az alkalmazás fizetési funkciója és a töltőkulcs csak a Plugsurfing-hálózat keretén belül működik.

6. Számlázás és fizetés

 1. Az adott naptári hónapon belül aktivált töltési folyamatok számlázása az azt követő hónap elején lép érvénybe. A számlázott összeg kifizetése azonnali hatállyal esedékes. Amennyiben rendelkezésre áll a lehetőség, dönthet úgy, hogy a számlázás közvetlenül az egyes töltési folyamatok végén történjen.
 2. A Plugsurfing e-mailen keresztül küldi el a számlákat. A Szolgáltatáson belül, a felhasználói fiókjában az összes korábban kibocsátott számlát megtekintheti.
 3. A fiókjába bejelentkezve további információkhoz juthat az adott hónapra vonatkozó aktuális egyenlegéről, amelynek a számlázása még nem történt meg.

7. Értesítési kötelezettségek

 1. Önnek kötelessége haladéktalanul értesíteni a Plugsurfinget, amennyiben úgy véli, hogy a fiókját vagy a töltőkulcsát illetéktelen személy használta, vagy ha úgy véli, hogy valaki illetéktelenül hozzáfért azokhoz.
 2. Abban az esetben, ha elveszíti a töltőkulcsát vagy azt a mobiltelefonját, amelyre a Plugsurfing által üzemeltetett alkalmazást telepítette, haladéktalanul értesítenie kell a Plugsurfinget. Amennyiben nem küld értesítést, és az adott töltőkulcsot vagy mobiltelefont továbbra is jogtalanul használják, a Plugsurfing fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a felmerült veszteségeket az írott jognak megfelelően az Ön által elszenvedett veszteségnek könyvelje el. A félreértés elkerülése érdekében: ez a záradék nem képvisel további igényt Önnel mint fogyasztóval szemben, csupán fenntartja annak a jogát, hogy az írott jognak megfelelően kártérítést lehessen követelni.
 3. Amennyiben a Plugsurfing megkapja az eszköz elvesztéséről vagy ellopásáról szóló értesítést, azt követően blokkolja az adott töltőkulcsot, amelyet ezek után nem lehet újra aktiválni. Azonban továbbra is lehetősége van új töltőkulcsot rendelni a Plugsurfingtől az aktuálisan érvényben lévő feltételeknek megfelelően.

8. Felelősség

A Plugsurfing felelősségre vonható az emberek életének, testi épségének vagy egészségének szándékos vagy gondatlanságból elkövetett megsértéséért, valamint az egyéb károkért, amennyiben azok az alapvető szerződéses kötelezettségek megsértéséből, valamint a Plugsurfing, illetve annak jogi vagy kinevezett képviselői szándékos tevékenységéből vagy súlyos gondatlanságából ered. Egy alapvető szerződéses kötelezettség enyhe gondatlanságból eredő megsértése esetén a Plugsurfing felelősségre vonható azon előrelátható károkért, amelyek az ilyen típusú szerződéseknél leggyakrabban felmerülnek. Az alapvető szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek teljesítése lehetővé teszi a szerződés teljesítését, és amelyek teljesítésére Ön támaszkodott vagy észszerűen támaszkodhat. A Plugsurfing nem felel semmilyen más kárért. A termékfelelősségre vonatkozó, az alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelező felelősségvállalás változatlan marad.

9. Vis maior

A Plugsurfing nem vállal felelősséget az Önnel szembeni kötelezettségei teljesítésének késedelméért vagy a kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért abban az esetben, ha a késedelem vagy a teljesítés elmulasztása hivatalos tevékenységek, a jogszabályok módosítása, háború, szabotázs, a kiszállítás sikertelensége vagy késedelme, az áramellátás akadozása, a telefonos kapcsolatok vagy más forgalmi és közlekedési kapcsolatok és szállítási akadozások, sztrájk, bojkott, világjárvány, járvány, vagy más, a Plugsurfing hatáskörén kívül eső körülmény miatt következik be. A korábban említettek abban az esetben is érvényesek, ha a Plugsurfing sztrájk, bojkott és/vagy blokád elszenvedője.

10. Lezárás

Amennyiben a továbbiakban nem szeretné használni a Szolgáltatást, bármikor megszüntetheti a felhasználói fiókját. A megszüntetést követően a továbbiakban nem fog tudni hozzáférni a Szolgáltatáshoz. Amennyiben megsértette a jelen Felhasználási feltételeket, az első figyelmeztetést követően a Plugsurfing megszüntetheti a felhasználói fiókját vagy korlátozhatja a Szolgáltatás bizonyos részeihez való hozzáférését.

A megszüntetés a korábban végbement töltési folyamatokhoz kapcsolódó meglévő kárigényekre nincs hatással.

Ha többet szeretne megtudni a megszüntetésről, tekintse meg a Lemondással kapcsolatos irányelveinket.

11. Módosítások

 1. A felek közös megegyezéssel módosíthatják a jelen Felhasználási feltételeket. A felek tudatában vannak annak, hogy az elektromos járművek töltésével foglalkozó ágazat gyorsan fejlődik és változik.
 2. Amennyiben a Plugsurfing módosítani szeretné a jelen Felhasználási feltételeket, a Plugsurfingnek szöveges formában be kell mutatnia a módosításokat Önnek, legfeljebb két (2) hónappal a módosítások javasolt hatálybalépési napja előtt. Önnek lehetősége van hozzájárulását adni a javasolt módosításokhoz vagy elutasítani azokat, amennyiben nemtetszését a javasolt hatálybalépési nap előtt kifejezi. Amennyiben Ön a javasolt hatálybalépési nap előtt nem fejezi ki nemtetszését a javasolt módosításokkal kapcsolatban, a módosításokra vonatkozó hozzájárulása megadottnak tekinthető, a módosítások pedig a javasolt hatálybalépési napon hatályba lépnek, feltéve, hogy:
  1. a Plugsurfing szöveges formában, legfeljebb két (2) hónappal a módosítás javasolt hatálybalépési napja előtt mutatta be Önnek a javaslatokat;
   a javasolt módosítások nem befolyásolják a tényleges szerződéses kötelezettségeket, ideértve a szerződésben rögzített kötelezettségek típusát és hatáskörét, például a leszállítandó árukat, a biztosított szolgáltatásokat és az alkalmazandó árakat, továbbá a módosítások a szerződés feltételeit sem befolyásolják (beleértve a felmondásra vonatkozó rendelkezéseket); valamint
  2. a javasolt módosítások szükségesek a következőkhöz:
   1. a Felhasználási feltételek olyan fejlesztésekhez történő módosításához, amelyek nem voltak előreláthatóak a szerződés megkötésekor, illetve amelyeket nem a Plugsurfing okozott és nem is befolyásol, és amelyek olyan mértékben megzavarnák a szerződéses jogviszony egyensúlyát, amely nem tekinthető elhanyagolhatónak (pl. a töltési folyamat működéséhez szükséges elektromos infrastruktúra, internetes infrastruktúra és kommunikációs infrastruktúra műszaki jellemzőivel kapcsolatban); vagy
   2. áthidalni egy hiányosságot a szerződéses jogviszonyban, amely a szerződés megkötése után jelent meg (pl. ha a jelen Felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezését a bíróság hatástalannak, érvénytelennek vagy megengedhetetlennek nyilvánítja), és amely nem elhanyagolható nehézségeket okoz a szolgáltatások gyakorlati teljesítésében Önnek, vagy amely a szolgáltatásnyújtást összeegyeztethetetlennek minősíti a vonatkozó jogszabályi követelményekkel.
 3. A Plugsurfingnek a (2) bekezdésben megfogalmazott módosítási javaslatok mellett arra is kifejezetten fel kell hívnia a figyelmét, hogy joga van elutasítani a javasolt módosításokat, valamint arra is fel kell hívnia a figyelmét, hogy milyen következményekkel járhat, ha a javasolt módosításokat nem utasítja el a meghatározott hatálybalépési dátum előtt. Amennyiben a Plugsurfing ezt elmulasztja, a javasolt módosítások nem lépnek hatályba, kivéve, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

12. Töltőkulcs rendelése

A Szolgáltatáson keresztül a Plugsurfing töltőkulcsok rendelését is felajánlhatja. A rendelési folyamat során láthatóvá válnak a töltőkulcsok árai, a fizetési módszerek és a becsült szállítási idő is.

13. Adatvédelem

 1. A Plugsurfing és a meghatalmazott szolgáltatók az általános adatvédelmi rendelet (2016/679) és egyéb alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően gyűjtik, kezelik és használják az Önhöz tartozó adatokat a szerződéses jogviszony megvalósítása érdekében.
 2. Az Ön azonosítására szolgáló egyedi azonosítószám, a személyes adatai és a tranzakciós adatai továbbíthatóak a töltőállomás üzemeltetőjének a töltőállomás aktiválása, valamint a töltési szolgáltatással és a számlázással kapcsolatos esetleges problémák megoldása érdekében. A személyes adatok, kapcsolattartási adatok és számlázási adatok szintén továbbíthatók a Plugsurfing partnerei számára számlázási és ügyfélszolgálati célok érdekében.
 3. Ha további információkat szeretne megtudni a személyes adatok Plugsurfing által történő kezeléséről, tekintse meg a Plugsurfing Adatvédelmi nyilatkozatát.
 4. A Plugsurfing a szolgáltatás nyújtása során összegyűjtött nem személyes adatokat felhasználhatja annak érdekében, hogy (i) fejlessze a Szolgáltatást, illetve az egyéb termékeit és szolgáltatásait; valamint hogy (ii) statisztikai információkat osszon meg az együttműködési partnereivel.

14. Irányadó jog és joghatóság

 1. Jelen Felhasználási feltételek tekintetében a lakóhelye szerint ország jogszabályai tekintendők irányadónak.
 2. Amennyiben Ön üzletember és a Plugsurfinggel való esetleges viták az üzletviteli módszerének vagy az üzleti tevékenységének tudhatók be, akkor a németországi, Berlinben található bíróságok illetékesek a jelen Felhasználási feltételekből eredő jogviták vonatkozásában. Amennyiben Ön fogyasztó, ez a korlátozás nem vonatkozik Önre.
 3. A Plugsurfing nem hajlandó és nem is köteles részt venni a vitarendezési eljárásokban a fogyasztói választottbírósági testületek előtt a német fogyasztói vitarendezési törvény értelmében.
 4. A következő peren kívüli lehetőségek állnak rendelkezésére: az európai online vitarendezési platform, amely keretén belül az Európai Bizottság egy európai online vitarendezési platformot hozott létre (OVR-platform). A fogyasztók az OVR-platformot olyan viták peren kívüli rendezésére használhatják fel, amelyek egy, az EU-ban székhellyel rendelkező vállalkozással kötött online szerződésekből erednek.