2023. MÁRCIUS 9-TÓL HATÁLYOS

Plugsurfing felhasználási feltételek

1. Általános tudnivalók

Jelen Plugsurfing felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”) a Plugsurfing adatvédelmi nyilatkozatával közösen szabályozzák a Plugsurfing GmbH által nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) Ön általi használatát. A Szolgáltatás többek között a következőket foglalhatja magában: a Plugsurfing GmbH által a saját márkaneve és/vagy a partnerei márkaneve alatt üzemeltetett mobilalkalmazásokat és/vagy weboldalakat, amelyeken keresztül eljuthat és hozzáférhet a térségében elérhető töltőállomásokhoz, továbbá töltőkulcsokat rendelhet, amelyek lehetővé teszik a töltési ciklus elindítását a töltőállomások üzemeltetői által működtetett elérhető töltőállomásokon, valamint kifizetheti a megkezdett töltési ciklusokért fizetendő díjakat is.

A jelen Felhasználási feltételekben megjelenő, a „Plugsurfing” vállalatra történő hivatkozások a Plugsurfing GmbH vállalatra vagy leányvállalataira, valamint annak minden olyan üzleti partnerére történő hivatkozásként értelmezendők, akik jogosultak a Plugsurfing GmbH nevében a Szolgáltatás egyes részeinek a működtetésére (beleértve többek között, de nem kizárólagosan a számlázási szolgáltatókat és az ügyfélszolgáltatókat is).

2. Elfogadás

A Szolgáltatásra való regisztrációval és a jelen Felhasználási feltételek elfogadásával Ön szerződéses viszonyba kerül a Plugsurfing GmbH vállalattal, ami lehetővé teszi a Szolgáltatás használatát. A Szolgáltatás részét képező összes olyan tranzakciót, beleértve többek között a töltőkulcsok rendelését és a töltési ciklusok kezdeményezését is, az adott szerződés szabályozza. A Felhasználási feltételek kifejezett elfogadása nélkül a regisztráció nem lehetséges.

3. Árak

Az összes alkalmazandó ár érvényes és tartalmazza a héa értékét, valamint a Szolgáltatásban fel vannak tüntetve, mielőtt kezdeményezné a töltési ciklust, töltőkulcsot rendelne vagy bármilyen más tranzakciót kezdeményezne. Az árak a következőképpen jelenhetnek meg: az elfogyasztott energia kWh-ban mért díja, a töltőállomásnál történő parkolás parkolási díja, a töltőállomásnál történő parkolás részleges vagy teljes zárolási idejének díja, a töltési ciklus kezdeti díja és a töltési idő díja (az időalapú töltési díjak Németországban és az olyan országokban nem érhetők el, amelyekben az ilyen típusú árképzést a helyi alkalmazandó jogszabályok nem engedélyezik). Ön tudomásul veszi, hogy a töltési szolgáltatás végső és fizetendő díja közvetlenül függ a tevékenységétől, például a felhasznált energia mennyiségétől, ennélfogva pedig ez nincs mindig automatikusan megadva a töltési folyamat megkezdése előtt

4. Az Ön kötelezettségei

 1. Önnek kötelessége megfelelően és a megadott utasítások szerint használnia a töltőállomást, valamint meg kell győződnie arról, hogy a töltőállomás alkalmas legyen a tölteni kívánt járműhöz. Továbbá tilos olyan töltőállomásokat használnia, amelyek hibaüzenetet jelenítenek meg, illetve szemmel látható meghibásodások és sérülések vannak rajtuk.
 2. Az Ön felelőssége biztosítani, hogy a regisztrált fizetési kártya érvényes legyen, elegendő pénzösszeggel rendelkezzen és ne legyen letiltva. Abban az esetben, ha a fizetés nem lehetséges, a Plugsurfing fenntartja annak a jogát, hogy ideiglenesen felfüggessze a Szolgáltatáshoz vagy annak egy részéhez való hozzáférést mindaddig, amíg a késedelmes fizetést teljes egészében ki nem egyenlíti. A Plugsurfingnek joga van más módon is igényelni Öntől az összeg kifizetését, például egy különálló számla kiállításával a Szolgáltatás használatára vonatkozóan.
 3. A regisztráció során meg kell adnia egy e-mail-címet és egy jelszót a Plugsurfing-fiókjába való bejelentkezéshez. Jelszavát kellő gondossággal kell védenie a mások általi visszaélésszerű használat ellen, valamint azonnal értesítenie kell a Plugsurfinget, ha bármilyen visszaélésszerű használatot észlel. Az Ön felelőssége a jelszó biztonságának megőrzése, továbbá az is, hogy ne írja le sehová a jelszavát, amely által a harmadik felek azonosíthatnák a jelszó használati célját, valamit azért is Ön a felelős, hogy ne használja semmilyen más módon jelszavát, amely által mások hozzáférhetnek az adott információhoz.
 4. Az Ön felelőssége betartani a töltőállomáson érvényes konkrét parkolási korlátozásokat és szabályokat (például a töltőállomáson található írásos utasításokat vagy a töltőállomást üzemeltető személyzet által adott utasításokat).
 5. A töltőállomáson töltött elektromos járműnek és az Ön által biztosított eszközöknek (beleértve például az áramátalakítókat, az adaptereket és a kábeleket) alkalmasaknak kell lenniük a rendeltetésükhöz, kompatibilisnek kell lenniük a töltőállomással való csatlakozáshoz, és eleget kell tenniük az alkalmazandó jogszabályi előírásoknak. A Plugsurfing nem tartozik felelősséggel Önnek abban az esetben, ha a meghibásodást vagy a sérülést az elektromos jármű és/vagy a használt eszközök meghibásodása okozza, kivéve, ha az ilyen felelősség közvetlenül a Plugsurfing, illetve annak jogi vagy kinevezett képviselői gondatlanságából, súlyos gondatlanságából vagy szándékos tevékenységéből ered.

5. Töltőállomások

 1. A Szolgáltatáson keresztül elérhető töltőállomásokon a töltési folyamatot a mobilalkalmazás vagy a töltőkulcs segítségével, illetve a töltőállomáson található QR-kód beolvasásával indíthatja el. A töltőállomások elérhetősége változhat.
 2. A Szolgáltatáson keresztül elérhető töltőállomásokat a töltőállomás-üzemeltetők működtetik, akik a következőkért felelősek: (i) a töltőállomás üzemeltetésének és karbantartásának biztosítása; és (ii) pontos információk biztosítása a töltőállomásaikra vonatkozóan. A Plugsurfing nem tudja garantálni a töltőállomások üzemképességét és elérhetőségét, illetve az információk pontosságát. A Plugsurfing azonban kellő gondossággal fog eljárni a töltőállomásokra vonatkozó releváns információk összeállítása és a Szolgáltatásban történő megjelenítése során.
 3. Az alkalmazás fizetési funkciója és a töltőkulcs csak a Plugsurfing-hálózat keretén belül működik.

6. Fizetési módok

 1. A rendelkezésre álló fizetési módok a Szolgáltatásban vannak meghatározva. A töltési folyamat megkezdésekor a Plugsurfing ellenőrizheti a fizetési módot azáltal, hogy ideiglenes jóváhagyási zárolást igényel az Ön bankjától. Ha úgy gondolja, hogy a töltési folyamat befejeztével nem megfelelő fizetési összeg jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot a Plugsurfing csapatával.

7. Értesítési kötelezettségek

 1. Önnek kötelessége haladéktalanul értesíteni a Plugsurfinget, amennyiben úgy véli, hogy a fiókját vagy a töltőkulcsát illetéktelen személy használta, vagy ha úgy véli, hogy valaki illetéktelenül hozzáfért azokhoz.
 2. Abban az esetben, ha elveszíti a töltőkulcsát vagy azt a mobiltelefonját, amelyre a Plugsurfing által üzemeltetett alkalmazást telepítette, haladéktalanul értesítenie kell a Plugsurfinget. Amennyiben nem küld értesítést, és az adott töltőkulcsot vagy mobiltelefont továbbra is jogtalanul használják, a Plugsurfing fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a felmerült veszteségeket az írott jognak megfelelően az Ön által elszenvedett veszteségnek könyvelje el. A félreértés elkerülése érdekében: ez a záradék nem képvisel további igényt Önnel mint fogyasztóval szemben, csupán fenntartja annak a jogát, hogy az írott jognak megfelelően kártérítést lehessen követelni.
 3. Amennyiben a Plugsurfing megkapja az eszköz elvesztéséről vagy ellopásáról szóló értesítést, azt követően blokkolja az adott töltőkulcsot, amelyet ezek után nem lehet újra aktiválni. Azonban továbbra is lehetősége van új töltőkulcsot rendelni a Plugsurfingtől az aktuálisan érvényben lévő feltételeknek megfelelően.

8. Felelősség

A Plugsurfing felelősségre vonható az emberek életének, testi épségének vagy egészségének szándékos vagy gondatlanságból elkövetett megsértéséért, valamint az egyéb károkért, amennyiben azok az alapvető szerződéses kötelezettségek megsértéséből, valamint a Plugsurfing, illetve annak jogi vagy kinevezett képviselői szándékos tevékenységéből vagy súlyos gondatlanságából ered. Egy alapvető szerződéses kötelezettség enyhe gondatlanságból eredő megsértése esetén a Plugsurfing felelősségre vonható azon előrelátható károkért, amelyek az ilyen típusú szerződéseknél leggyakrabban felmerülnek. Az alapvető szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek teljesítése lehetővé teszi a szerződés teljesítését, és amelyek teljesítésére Ön támaszkodott vagy észszerűen támaszkodhat. A Plugsurfing nem felel semmilyen más kárért. A termékfelelősségre vonatkozó, az alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelező felelősségvállalás változatlan marad.

9. Vis maior

A Plugsurfing nem vállal felelősséget az Önnel szembeni kötelezettségei teljesítésének késedelméért vagy a kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért abban az esetben, ha a késedelem vagy a teljesítés elmulasztása hivatalos tevékenységek, a jogszabályok módosítása, háború, szabotázs, a kiszállítás sikertelensége vagy késedelme, az áramellátás akadozása, a telefonos kapcsolatok vagy más forgalmi és közlekedési kapcsolatok és szállítási akadozások, sztrájk, bojkott, világjárvány, járvány, vagy más, a Plugsurfing hatáskörén kívül eső körülmény miatt következik be. A korábban említettek abban az esetben is érvényesek, ha a Plugsurfing sztrájk, bojkott és/vagy blokád elszenvedője.

10. Lezárás

Amennyiben a továbbiakban nem szeretné használni a Szolgáltatást, bármikor megszüntetheti a felhasználói fiókját. A megszüntetést követően a továbbiakban nem fog tudni hozzáférni a Szolgáltatáshoz. Amennyiben megsértette a jelen Felhasználási feltételeket, az első figyelmeztetést követően a Plugsurfing megszüntetheti a felhasználói fiókját vagy korlátozhatja a Szolgáltatás bizonyos részeihez való hozzáférését.

A megszüntetés a korábban végbement töltési folyamatokhoz kapcsolódó meglévő kárigényekre nincs hatással.

Ha többet szeretne megtudni a megszüntetésről, tekintse meg a Lemondással kapcsolatos irányelveinket.

11. Módosítások

 1. Amennyiben a Plugsurfing egyoldalúanmódosítani szeretné a jelen Felhasználási feltételeket, a Plugsurfingnek szöveges formában be kell mutatnia a módosításokat Önnek, legfeljebb hat (6) héttel a módosítások javasolt hatálybalépési napja előtt. Önnek lehetősége van hozzájárulását adni a javasolt módosításokhoz vagy elutasítani azokat, amennyiben nemtetszését a javasolt hatálybalépési nap előtt kifejezi. Amennyiben Ön a javasolt hatálybalépési nap előtt nem fejezi ki nemtetszését a javasolt módosításokkal kapcsolatban, a módosításokra vonatkozó hozzájárulása megadottnak tekinthető, a módosítások pedig a javasolt hatálybalépési napon hatályba lépnek, feltéve, hogy:
  1. a Plugsurfing szöveges formában, legfeljebb hat (6) héttel a módosítás javasolt hatálybalépési napja előtt mutatta be Önnek a javaslatokat;
  2. a javasolt módosítások nem befolyásolják az alapvető szerződéses kötelezettségeket, ideértve a szerződésben rögzített kötelezettségek típusát és hatáskörét, például a leszállítandó árukat és a biztosított szolgáltatásokat, továbbá a módosítások a szerződés feltételeit sem befolyásolják (beleértve a felmondásra vonatkozó rendelkezéseket). Az ilyen módosításokhoz közös megegyezésre van szükség; valamint
  3. a javasolt módosítások szükségesek a következőkhöz:
   1. a Felhasználási feltételek olyan fejlesztésekhez történő módosításához, amelyek nem voltak előreláthatóak a szerződés megkötésekor, illetve amelyeket nem a Plugsurfing okozott és nem is befolyásol, és amelyek olyan mértékben megzavarnák a szerződéses jogviszony egyensúlyát, amely nem tekinthető elhanyagolhatónak (pl. a töltési folyamat működéséhez szükséges elektromos infrastruktúra, internetes infrastruktúra és kommunikációs infrastruktúra műszaki jellemzőivel kapcsolatban); vagy
   2. áthidalni egy hiányosságot a szerződéses jogviszonyban, amely a szerződés megkötése után jelent meg (pl. ha a jelen Felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezését a bíróság hatástalannak, érvénytelennek vagy megengedhetetlennek nyilvánítja), és amely nem elhanyagolható nehézségeket okoz a szolgáltatások gyakorlati teljesítésében Önnek, vagy amely a szolgáltatásnyújtást összeegyeztethetetlennek minősíti a vonatkozó jogszabályi követelményekkel.
 2. A Plugsurfingnek a (2) bekezdésben megfogalmazott módosítási javaslatok mellett arra is kifejezetten fel kell hívnia a figyelmét, hogy joga van elutasítani a javasolt módosításokat, valamint arra is fel kell hívnia a figyelmét, hogy milyen következményekkel járhat, ha a javasolt módosításokat nem utasítja el a meghatározott hatálybalépési dátum előtt. Amennyiben a Plugsurfing ezt elmulasztja, a javasolt módosítások nem lépnek hatályba, kivéve, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adja.
 3. Amennyiben a kötelező érvényű jogszabályok, lehetővé teszik, Önnek joga van a fiókját a Felhasználási feltételek értelmében megszüntetni, amennyiben 30 nappal korábban értesítést küld arról, hogy nem szeretné elfogadni az adott módosításokat. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adott módosítás csak kis mértékben változtatja meg a Felhasználási feltételeket. Amennyiben jelzi az egyet nem értését, vagy nem adja meg a szükséges hozzájárulást a korábban említett hat (6) hetes időszakon belül, a Plugsurfing a Felhasználási feltételek értelmében 30 napos előzetes értesítéssel megszüntetheti a fiókját. A bármely fél általi megszüntetés a korábban végbement töltési folyamatokhoz kapcsolódó meglévő kárigényekre nincs hatással.

12. Töltőkulcs rendelése

 1. A Szolgáltatáson keresztül a Plugsurfing töltőkulcsok rendelését is felajánlhatja. A rendelési folyamat során láthatóvá válnak a töltőkulcsok árai, a fizetési módszerek és a becsült szállítási idő is.

13. Adatvédelem

 1. A Plugsurfing és a meghatalmazott szolgáltatók az általános adatvédelmi rendelet (2016/679) és egyéb alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően gyűjtik, kezelik és használják az Önhöz tartozó adatokat a szerződéses jogviszony megvalósítása érdekében.
 2. Az Ön azonosítására szolgáló egyedi azonosítószám, a személyes adatai és a tranzakciós adatai továbbíthatóak a töltőállomás üzemeltetőjének a töltőállomás aktiválása, valamint a töltési szolgáltatással és a számlázással kapcsolatos esetleges problémák megoldása érdekében. A személyes adatok, kapcsolattartási adatok és számlázási adatok szintén továbbíthatók a Plugsurfing partnerei számára számlázási és ügyfélszolgálati célok érdekében.
 3. Ha további információkat szeretne megtudni a személyes adatok Plugsurfing által történő kezeléséről, tekintse meg a Plugsurfing Adatvédelmi nyilatkozatát.
 4. A Plugsurfing a szolgáltatás nyújtása során összegyűjtött nem személyes adatokat felhasználhatja annak érdekében, hogy (i) fejlessze a Szolgáltatást, illetve az egyéb termékeit és szolgáltatásait; valamint hogy (ii) statisztikai információkat osszon meg az együttműködési partnereivel.

14. Átruházás

A Plugsurfing jogosult a hozzájárulása nélkül átruházni, továbbítani, jelzálog alá helyezni vagy érvényesíteni a Felhasználási feltételek szerinti valamennyi jogát, érdekeltségét vagy kötelezettségét.

15. Irányadó jog és joghatóság

 1. Jelen Felhasználási feltételek tekintetében a lakóhelye szerint ország jogszabályai tekintendők irányadónak.
 2. Amennyiben Ön üzletember és a Plugsurfinggel való esetleges viták az üzletviteli módszerének vagy az üzleti tevékenységének tudhatók be, akkor a németországi, Berlinben található bíróságok illetékesek a jelen Felhasználási feltételekből eredő jogviták vonatkozásában. Amennyiben Ön fogyasztó, ez a korlátozás nem vonatkozik Önre.
 3. A Plugsurfing nem hajlandó és nem is köteles részt venni a vitarendezési eljárásokban a fogyasztói választottbírósági testületek előtt a német fogyasztói vitarendezési törvény értelmében.
 4. A következő peren kívüli lehetőségek állnak rendelkezésére: az európai online vitarendezési platform, amely keretén belül az Európai Bizottság egy európai online vitarendezési platformot hozott létre (OVR-platform). A fogyasztók az OVR-platformot olyan viták peren kívüli rendezésére használhatják fel, amelyek egy, az EU-ban székhellyel rendelkező vállalkozással kötött online szerződésekből erednek.