JÕUSTUNUD 09. MÄRTS 2023.

Plugsurfingu kasutustingimused

1. Üldist

Käesolevad Plugsurfingu Kasutustingimused („Kasutustingimused”) koos Plugsurfingu privaatsusteatisega reguleerivad Plugsurfing GmbH poolt pakutava teenuse („Teenus“) kasutamise tingimusi. Teenuse alla võib kuuluda, kuid ei piirdu sellega, mobiilirakendused ja/või veebisaidid, mida opereerib Plugsurfing GmbH enda brändi ja/või oma partnerite brändide kaudu, mille abil leiate ja saate ligipääsu laadimisjaamadele, mis on teie piirkonnas olemas, laadimisvõtmete tellimine, mis võimaldavad teil alustada laadimist olemasolevates laadimisjaamades, mida opereerivad laadimisjaama operaatorid ja maksta alustatud laadimissessioonile kohaldatavad tasud.

 

Käesolevates Kasutustingimustes viidatud „Plugsurfingut“ tuleb tõlgendada kui viidet Plugsuring GmbH-le või mistahes selle sidus- või tütarettevõtetele ja kõigile tema äripartneritele, kellel on lubatud Plugsurfing GmbH Teenust osaliselt opereerida (kaasa arvatud, aga mitte ainult arveldusteenust ja klienditeeninduse teenust).

2. Nõusolek

Teenuse kasutajaks registreerimisel ja käesolevate Kasutustingimustega nõustumisel sõlmite Plugsurfing GmbH-ga lepingu, mis võimaldab teil Teenust kasutada. Kõiki Teenuse alla kuuluvaid tehinguid, kaasa arvatud, aga mitte ainult laadimisvõtmete tellimist ja laadimissessiooni alustamist reguleerib käesolev leping. Kasutajaks registreerumine ilma selgesõnalise Kasutustingimustega nõustumiseta ei ole võimalik.

3. Hinnad

Kõik kohaldatavad hinnad sisaldavad käibemaksu ja on Teenuse kohta ära toodud enne laadimisprotsessi alustamist, enne laadimisvõtme tellimist või enne iga muu tegevuse alustamist. Hinnad võivad olla näidatud kui tasu tarbitud energia kWh kohta, parkimistasudena või blokeerimistasudena laadimisjaamas pargitud osa- või täisaja kohta, laadimissessiooni alustamistasuna ja laadimisaja tasuna (ajapõhised laadimistasud ei ole saadavad Saksamaal ja igas muus riigis, kus selline tasu ei ole kohaliku seadusandluse tõttu lubatud). Tuleb arvestada, et lõplik makstav laadimisteenuse hind sõltub otseselt teie kasutusest, näiteks tarbitud energiast, ja ei ole seega alati enne laadimisteenuse alustamist automaatselt esitatud.

4. Teie kohustused

 1. Te kohustute kasutama laadimisjaama korrektselt ja vastavalt toodud juhistele ning tagama, et laadimisjaam sobib laaditavale sõidukile. Lisaks sellele ei kasuta te laadimisjaamu, mille kohta on välja pandud rikketeade või millel nähtavad rikked või kahjustused.
 2. Te vastutate selle eest, et kindlustada, et registreeritud maksekaart on kehtiv, et sellel on piisavalt vahendeid ning et see ei ole blokeeritud. Kui kaardi debiteerimine ei ole võimalik, jätab Plugsurfing endale õiguse teie Teenusele või selle osale ligipääs ajutiselt peatada, kuni tasumata jääk on täielikult tasutud. Plugsurfingul on õigus teilt muude vahenditega tasu nõuda, saates teile näiteks Teenuse kasutamise eest eraldi arve.
 3. Kasutajaks registreerimisel peate andma oma meiliaadressi ja valima Plugsurfingu kontole sisselogimiseks salasõna. Teie kohustus on kaitsta oma salasõna teiste isikute väärkasutuse eest ja teavitada kiiresti Plugsurfingut igast tuvastatud väärkasutusest. Teie kohustus on hoida oma salasõna turvaliselt, mitte seda kirja panna nii, et kolmandad isikud saaksid aru, milleks seda kasutatakse ja mitte kasutama salasõna mingil muul viisil, mis annab teistele võimaluse infole ligipääsemiseks.
 4. Teie kohustus on täita laadimisjaamade spetsiifilisi parkimispiiranguid ja reegleid (nagu näiteks laadimisjaamades üles pandud kirjalikud juhised või laadimisjaamade personali antud juhiseid)
 5. Laadimisjaamas laaditav elektrisõiduk ja teie kasutatavad vahendid (kaasa arvatud näiteks igasugused voolukonverterid, adapterid ja juhtmed) peavad selleks sobima, vastama laadimisjaama ühendustele ja vastama kohalikele seadusandlikele nõuetele. Plugsurfing ei ole teie ees vastutav, kui elektrisõiduki ja/või kasutatud vahendi rikke tõttu tekitatakse rike või kahjustus, välja arvatud siis, kui selline vastutus tuleneb otseselt Plugsurfingu või tema seaduslike esindajate või selle agentide hooletusest, raskest hooletusest või tahtlikust üleastumisest.

5. Laadimisjaamad

 1. Teenuse jaoks olemasolevas laadimisjaamas saate laadimist alustada kasutades mobiilirakendust või laadimisvõtit või skännides laadimisjaamas olevat QR-koodi. Laadimisjaamade saadavalolek võib muutuda.
 2. Teenuse jaoks olemasolevaid laadimisjaamu opereerivad laadimisjaama operaatorid, kes vastutavad (i) oma laadimisjaamade toimimise ja hoolduse eest; ja (ii) oma laadimisjaamade kohta täpse teabe tagamise eest. Plugsurfing ei saa garanteerida laadimisjaamade toimivust ja saadaolevust ega nende kohta sellise täpse info olemasolu. Plugsurfing püüab siiski Teenuse jaoks olevate laadimisjaamade teavet korrektselt koguda ja seda näidata.
 3. Rakenduse maksefunktsioon ja laadimisvõtmed toimivad vaid Plugsurfingu võrgus.

6. Makseviisid

Olemasolevad makseviisid on sätestatud Teenuses. Kui alustate laadimist, võib Plugsurfing kontrollida teie maksevahendit, rakendades teie pangakontolt ajutist kinnipidamist. Kui arvate, et peale laadimise lõpetamist makstud summa on ebaõige, võtke palun ühendust Plugsurfinguga.

7. Teavitamiskohustused

 1. Te peate Plugsurfingut kohe teavitama, kui arvate, et teie kontot või laadimisvõtit on kasutanud selleks mitte volitatud isikud või selleks mitte lubatud moel.
 2. Laadimisvõtme või selle mobiiltelefoni kaotamisel, millele on paigaldatud Plugsurfingu rakendus, peate sellest kohe Plugsurfingut teavitama. Kui te seda ei tee ja laadimisvõti või mobiiltelefon jääb ebaseaduslikku kasutusse, jätab Plugsurfing endale õiguse nõuda tekkinud kahjud teilt vastavalt seadusele kahjuna välja. Selguse mõttes ei kujuta see punkt endast täiendavaid kahjunõudeid teie kui tarbija vastu, vaid tagab ainult õiguse nõuda kahju hüvitamist vastavalt kehtivale seadusele.
 3. Plugsurfing ​​blokeerib peale kaotamise või varguse teatise saamist laadimisvõtme ja sellist blokeeritud laadimisvõtit ei ole võimalik uuesti aktiveerida. Teil on siiski võimalik tellida Plugsurfingult uus laadimisvõti vastavalt kehtivatele tingimustele.

8. Vastutus

Plugsurfing vastutab elule, kehale või tervisele tekitatud tahtlike või hooletusest tulenevate kahjude aga ka muude kahjude eest, kui need tulenevad olulise lepingulise kohustuse rikkumisest või Plugsurfingu, selle seaduslike esindajate või agentide tahtlikust või raskest ettevaatamatust tegevusest. Kui olulist lepingulist kohustust rikutakse kerge ettevaatamatuse tõttu, vastutab Plugsurfing ettenähtava kahju eest, mis seda tüüpi lepingutest tavaliselt tekib.

Olulised lepingulised kohustused on kohustused, mille täitmine võimaldab lepingujärgset nõuetekohast täitmist või mille täitmisele te tuginesite ja võisite mõistlikult tugineda. Plugsurfing ei vastuta muude kahjude eest. Kohaldatavatest õigusaktidest tulenev tootevastutusega seotud kohustuslik vastutus jääb puutumata.

9. Force Majeure

Plugsurfing ei vastuta teie ees oma kohustuste viivituste ja mitte täitmise eest, juhul kui viivitus või täitmata jätmine tuleneb ametkondlikust tegevusest, seadusemuudatusest, sõjast, sabotaažist, tarne viivitusest või ebaõnnestumisest, elektrivarustuse, telefoniühenduse või teiste liiklus- või sideühenduste ja transpordi häiretest, streikidest, boikottidest, pandeemiatest, epideemiates või muudest sarnastest tingimustest, mis ei ole Plugsurfingu kontrolli all. Eelmainitu kehtib ka siis, kui Plugsurfing on streigi, boikoti ja/või blokaadi objekt.

10. Lõpetamine

Kui te ei soovi enam Teenust kasutada, võite oma kasutajakonto igal hetkel sulgeda. Peale sulgemist ei pääse te enam Teenusele ligi. Peale teile hoiatuse saatmist võib Plugsurfing teie konto sulgeda või piirata teie ligipääsu Teenuse osadele, kui te olete käesolevaid Kasutustingimusi rikkunud. Konto sulgemine ei mõjuta varem toimunud laadimistest tulenevaid olemasolevaid nõudeid. Konto sulgemise kohta lisateabe saamiseks vaadake meie Tühistamispoliitikat.

11. Muudatused

 1. Kui Plugsurfing kavatseb neid Kasutustingimusi ühepoolselt muuta, peab Plugsurfing pakkuma teile muudatusi tekstina vaatamiseks mitte vähem kui kuus (6) nädalat enne nende pakutavat jõustumiskuupäeva. Te võite pakutud muudatustega nõustuda või need tagasi lükata väljendades oma mittenõustumist enne pakutud jõustumise kuupäeva. Kui te ei väljenda vastuseisu pakutud muudatustele enne pakutud jõustumiskuupäeva, loetakse teie nõusolek muudatustega antuks ja muudatused jõustuvad täies ulatuses pakutud kuupäeval, arvestades et:
  1. Plugsurfing on teinud teile kirjaliku teksti vormis pakkumise ja mitte hiljem kui kuus (6) nädalat enne muudatuse pakutud jõustumiskuupäeva;
  2. pakutud muudatus ei mõjuta peamisi lepingulisi kohustusi, kaasa arvatud kokkulepitud lepinguliste kohustuste tüüpi ja ulatust, nagu tarnitavad kaubad ja osutatavad teenused ega lepingu tähtaega (kaasa arvatud lõpetamise sätteid) Nende muudatuste jaoks on vajalik kahepoolne nõusolek; ja
  3. pakutud muudatused on vajalikud selleks et:
   1. kohandada Kasutustingimusi arengutega, mida ei olnud lepingu sõlmimise ajal ette näha, mida Plugsurfing ei põhjustanud ega ei saa mõjutada ja mis häiriksid lepingulise suhte tasakaalu sellisel määral, mis ei ole tähtsusetu (nt. mis on seotud avaliku elektritaristu tehniliste näitajatega, internet taristuga või kommunikatsioonitaristuga, mida on laadimisprotsessi toimimiseks vaja); või
   2. täita lepingulises suhtes peale lepingu sõlmimist tekkinud lünka (nt. kui üks või mitu Kasutustingimuste sätet tunnistatakse kohtu poolt mittekehtivaks, kehtetuks või mittelubatavaks), mis ei põhjusta märkimisväärseid raskusi teile teenuste praktilisel osutamisel või mis muudab teenuste osutamise mistahes seadusest tulevatele nõutele mittevastavaks.
 2. Koos paragrahvis (2) toodud muudatuse pakkumisega pöörab Plugsurfing selgesõnaliselt teie tähelepanu teie õigusele pakutud muudatusega mitte nõustuda ja tagajärgedele juhuks, kui te ei lükka pakutud muudatust enne pakutud jõustumiskuupäeva tagasi. Kui Plugsurfing seda ei tee, pakutud muudatus ei jõustu, välja arvatud juhul, kui te sõnaselgelt sellega nõus olete.
 3. Kui kehtiv seadus seda lubab, on teil õigus konto Kasutustingimuste kohaselt sulgeda andes sellest 30 päeva enne sündmust teada, sest te ei soovi nõustuda teid puudutava muudatusega. See ei kehti, kui muudatusega tehakse Kasutustingimustesse vaid väikseid muudatusi. Kui te annate oma muudatustega mittenõustumisest teada või kui te ei anna oma nõusolekust teada eelnimetatud kuue (6) nädala jooksul, võib Plugsurfing teie konto Kasutustingimuste kohaselt sulgeda, teatades sellest 30 päeva ette. Mistahes poole poolt lõpetamine ei mõjuta olemasolevaid nõudeid, mis on seotud eelnevate laadimisprotsessidega.

12. Laadimisvõtme tellimine

 1. Plugsurfing võib pakkuda oma Teenuse kaudu laadimisvõtme tellimist. Laadimisvõtme hind, maksmise formaalsused ja hinnanguline tarneaeg näidatakse teile ära tellimisprotsessi jooksul.

13. Andmekaitse

 1. Plugsurfing ​​või selle volitatud teenusepakkujad koguvad, töötlevad ja kasutavad teid puudutavad andmeid lepingulise suhte rakendamiseks vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) ja muude kehtivate riiklike andmekaitsealaste õigusaktide sätetele.
 2. Teie identifitseerimiseks kasutatavat unikaalset identifitseerimisnumbrit, isiklikke andmeid ja tehingute andmeid võidakse edastada laadimisjaama operaatorile eesmärgiga laadimisjaamade aktiveerimiseks, laadimisteenusega seotud potentsiaalsete probleemide lahendamiseks ja arvete koostamiseks. Isiku, kontakt- ja tehingute andmeid võidakse edastada ka Plugsurfingu partneritele arvete koostamiseks ja klienditeeninduseks.
 3. Lisateavet Plugsurfingu isikuandmete töötlemise kohta leiate Plugsurfingu Privaatsusteatisest.
 4. Plugsurfing võib Teenuse osutamisel kogutud mitteisikuandmeid kasutada (i) Teenuse ja muude toodete ja teenuste parandamiseks ning (ii) oma koostööpartneritega statistilise teabe jagamiseks.

14. Üleandmine

 1. Plugsurfingul on õigus ilma teie nõusolekuta Kasutustingimustest tulenevaid kõiki või osasid oma õigusi, huvisid või kohustusi loovutada, edasi anda, hüpoteekida või nõuda.

15. Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon

 1. Neid Kasutustingimusi reguleerivad teie elukohariigi seadused.
 2. Kui te olete äriettevõtja ja kui potensiaalne vaidlus Plugsurfinguga tuleneb teie ettevõtlusest või äritegevusest, on nende Kasutustingimustega seotud õiguslike vaidluste lahendamiseks pädevad kohtud Berliinis, Saksamaal. Kui te olete tarbija, siis selline piirang teile ei kehti.
 3. Plugsurfing ei soovi osaleda ega ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbijavahekohtu organites Saksamaa tarbijavaidluste lahendamise seaduse tähenduses.
 4. Olemas on ka järgmised kohtuvälised valikud: Vaidluste lahendamise Euroopa veebi platvormil on Euroopa Komisjon loonud Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi (OS Platvorm). Tarbijad saavad kasutada OS-i platvormi ELis registreeritud ettevõttega sõlmitud veebilepingutest tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.