GJELDER FRA 9. MARS 2023

Bruksvilkår for Plugsurfing

1. Generelt

Disse Bruksvilkårene for Plugsurfing («Bruksvilkårene») sammen med Plugsurfings personvernerklæringen regulerer bruken din av tjenesten som drives av Plugsurfing GmbH («Tjenesten»). Tjenesten kan inkludere, men er ikke begrenset til, mobilapper og/eller nettsteder som drives av Plugsurfing GmbH under sitt eget merke og/eller under dets partneres merker, der du kan finne og få tilgang til ladestasjoner som er tilgjengelig i ditt territorium, bestille ladenøkler som lar deg starte ladeprosessen på tilgjengelige ladestasjoner som betjenes av ladepunktoperatører og betale gjeldende avgifter for ladeøkter du har startet.

Referansen til «Plugsurfing» i disse bruksvilkårene skal tolkes som en referanse til Plugsurfing GmbH og/eller alle dets datterselskaper eller forretningspartnere som er autorisert til å drive deler av tjenesten på vegne av Plugsurfing GmbH (inkludert, men ikke begrenset til, faktureringstjenesten leverandører og kundeserviceleverandører).

2. Godkjenning

Ved å registrere deg for tjenesten og godta disse bruksvilkårene inngår du en avtale med Plugsurfing GmbH som lar deg bruke tjenesten. Alle transaksjoner som er en del av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, bestilling av ladenøkler og start av ladeøkter, er underlagt en slik avtale. Registrering uten eksplisitt aksept av bruksvilkårene er ikke mulig.

3. Priser

Alle gjeldende priser er gyldige inkl. mva. og er angitt på Tjenesten før starten av ladeprosessen, før en ladenøkkel bestilles eller før noen annen transaksjon starter. Prisene kan vises som avgifter per kWh forbrukt energi, parkeringsavgifter eller blokkeringsavgifter for en del av eller hele tidsrommet for parkering ved ladestasjonen, startgebyrer for ladeøkter og avgifter for tidspunkt for lading (tidsbaserte gebyrer for lading er ikke tilgjengelig i Tyskland og i andre land der slik prissetting ikke er tillatt pga. til gjeldende lokal lovgivning). Du godtar at den endelige og betalbare prisen for ladetjenesten er direkte avhengig av bruken din, f.eks. av mengden forbrukt energi, og at den derfor ikke alltid leveres automatisk før starten av ladeprosessen.

4. Dine plikter

 1. Du skal bruke ladestasjonen riktig og i samsvar med de medfølgende instruksjonene og sørge for at ladestasjonen er egnet til kjøretøyet som skal lades. Videre skal du ikke bruke ladestasjoner som viser feilmelding eller har synlige feil eller skader.
 2. Det er ditt ansvar å sørge for at det registrerte betalingskortet er gyldig, at det har tilstrekkelig saldo og ikke er sperret. Dersom debitering ikke er mulig, forbeholder Plugsurfing seg retten til midlertidig å suspendere tilgangen din til Tjenesten eller deler av den inntil den forfalte saldoen er fullt betalt. Plugsurfing har rett til å kreve betaling fra deg på andre måter, f.eks. ved å sende en egen faktura for din bruk av Tjenesten.
 3. Ved registrering må du oppgi din e-postadresse og et valgt passord for å logge på Plugsurfing-kontoen. Du må sørge for å beskytte passordet ditt mot misbruk av andre og umiddelbart varsle Plugsurfing dersom du oppdager misbruk. Du er ansvarlig for å holde passordet sikkert, for ikke å skrive ned passordet slik at tredjeparter kan forstå hva det brukes til, og for ikke å bruke passordet på annen måte som gjør at andre kan få tilgang til informasjonen.
 4. Du er ansvarlig for å overholde de spesifikke parkeringsrestriksjonene og forskriftene ved ladestasjonen (f.eks. de skriftlige instruksjonene som vises på ladestasjonen eller instruksjonene gitt av personellet til ladestasjonens operatører).
 5. Det elektriske kjøretøyet som lades ved en ladestasjon og verktøyene du skal skaffe (inkludert f.eks. strømomformere, adaptere eller kabler), skal være egnet til formålet, kompatible for tilkoblingen med ladestasjonen og oppfylle gjeldende lovbestemmelser. Plugsurfing er ikke ansvarlig overfor deg dersom mangelen eller skaden er forårsaket av en defekt i det elektriske kjøretøyet og/eller det brukte verktøyet, bortsett fra når slikt ansvar oppstår direkte fra uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsettlig uaktsomhet fra Plugsurfing eller dets juridiske representanter eller stedfortredende agenter.

5. Ladestasjoner

 1. Du kan starte en ladeprosess på ladestasjonene som er tilgjengelige via Tjenesten ved å bruke en mobilapp eller en ladenøkkel, eller ved å skanne en QR-kode som er tilgjengelig på ladestasjonen. Tilgjengeligheten av ladestasjoner kan endres.
 2. Ladestasjoner som er tilgjengelige via Tjenesten drives av ladestasjonsoperatører som er ansvarlige for (i) å sikre drift og vedlikehold av deres ladestasjoner; og (ii) gi nøyaktig informasjon med hensyn til deres ladestasjoner. Plugsurfing kan ikke garantere funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til ladestasjonene eller nøyaktigheten til slik informasjon. Plugsurfing vil imidlertid opptre med tilbørlig forsiktighet ved å sammenstille og vise relevant informasjon om ladestasjonene i Tjenesten.
 3. Betalingsfunksjonen til appen og ladenøkkelen, fungerer kun i Plugsurfing-nettverket.

6. Betalingsmetoder

Tilgjengelige betalingsmåter er angitt i tjenesten. Når du starter en ladeprosess, kan Plugsurfing bekrefte betalingsmåten din ved å utstede en midlertidig autorisasjonssperre fra banken din. Ta kontakt med Plugsurfing hvis du mener at betalingsbeløpet er feil etter at du har fullført ladeprosessen.

7. Varslingsplikter

 1. Du er forpliktet til umiddelbart å varsle Plugsurfing dersom du mener at kontoen din eller ladenøkkelen er brukt av en uautorisert person eller på en uautorisert måte.
 2. Ved tap av ladenøkkelen eller mobiltelefonen som appen som drives av Plugsurfing er installert på, skal du umiddelbart varsle Plugsurfing. Dersom du ikke gir slikt varsel og ladenøkkelen eller den aktuelle mobiltelefonen fortsetter i ulovlig bruk, forbeholder Plugsurfing seg retten til å kreve påført tap som skade fra deg i henhold til lovfestede bestemmelser. For ordens skyld utgjør ikke denne klausulen ytterligere erstatningskrav mot deg som forbruker, men forbeholder seg kun retten til å kreve erstatning etter lovfestede bestemmelser.
 3. Plugsurfing vil sperre ladenøkkelen etter mottak av melding om tap eller tyveri, og en slik sperret ladenøkkel kan ikke reaktiveres. Du vil imidlertid kunne bestille en ny ladenøkkel fra Plugsurfing, i henhold til gjeldende vilkår og betingelser.

8. Ansvar

Plugsurfing er ansvarlig for bevisste eller uaktsomme krenkelser av liv, kropp eller helse, så vel som for andre skader, i den grad de er en følge av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser, eller bevisste eller grovt uaktsomme handlinger fra Plugsurfing, dets juridiske representanter eller dets stedfortredende agenters side. Ved lett uaktsomt brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse, er Plugsurfing ansvarlig for den forutsigbare skaden, som vanligvis vil oppstå i denne typen kontrakter. Viktige kontraktsforpliktelser er forpliktelser der oppfyllelsen vil muliggjøre den normale ytelsen i henhold til kontrakten, eller oppfyllelsen du regnet med og med rimelighet kunne regne med. Plugsurfing kan ikke holdes ansvarlig for andre skader. Det obligatoriske ansvaret i henhold til gjeldende lovgivning om produktansvar berøres ikke.

9. Force Majeure

Plugsurfing er ikke ansvarlig ovenfor deg for forsinkelse eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser dersom slik forsinkelse eller manglende oppfyllelse skyldes offisielle handlinger, lovendring, krig, sabotasje, svikt eller forsinkelse i levering, uregelmessigheter i forsyningen av elektrisitet, telefonforbindelser eller andre trafikk- og kommunikasjonsforbindelser og transport, streik, boikott, pandemi, epidemi eller andre lignende omstendigheter utenfor Plugsurfings kontroll. Det ovennevnte gjelder også hvis Plugsurfing blir utsatt for streik, boikott og/eller blokade.

10. Avslutning

Du kan avslutte kontoen din når som helst hvis du ikke lenger ønsker å bruke tjenesten. Etter avslutning vil du ikke lenger ha tilgang til tjenesten. Etter å ha gitt deg en advarsel, kan Plugsurfing avslutte kontoen din eller begrense tilgangen til visse deler av tjenesten hvis du har brutt disse bruksvilkårene.

Avslutningen påvirker ikke eksisterende krav med hensyn til ladeprosesser som tidligere har funnet sted.

Du finner mer informasjon om avslutningen i våre Kanselleringsretningslinjer.

11. Endringer

 1. Dersom Plugsurfing har til hensikt å endre disse bruksvilkårene ensidig, skal Plugsurfing informere deg om endringene i tekstform senest seks (6) uker før den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen for slike endringer. Du kan samtykke i endringene eller avvise dem ved å uttrykke avvisning før den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen. Dersom du ikke uttrykker avvisning av aendringene før den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen, skal ditt samtykke til endringene anses som avgitt, og endringene skal tre i kraft på den varslede ikrafttredelsesdatoen, forutsatt følgende:
  1. Plugsurfing har sendt deg endringene i tekstform og senest seks (6) uker før den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen for endringen;
  2. De foreslåtte endringene påvirker verken de vesentlige kontraktsforpliktelsene, inkludert type og omfang av de kontraktsmessig avtalte forpliktelsene, f.eks. varer og tjenester som skal leveres, eller avtaleperioden (inkludert bestemmelsene om oppsigelse); For slike endringer kreves gjensidig samtykke, og
  3. De foreslåtte endringene er nødvendige for å:
   1. tilpasse bruksvilkårene til en utvikling som ikke var forutsigbar på tidspunktet for kontraktsinngåelsen, Plugsurfing forårsaket ikke og kan ikke påvirke, og vil forstyrre balansen i kontraktsforholdet i et omfang som ikke er ubetydelig (f.eks. i forbindelse med med de tekniske egenskapene til den offentlige elektrisitetsinfrastrukturen, Internett-infrastrukturen eller kommunikasjonsinfrastrukturen som er nødvendig for å drive ladeprosessen); eller
   2. utfylle en luke i kontraktsforholdet som oppstår etter inngåelsen av kontrakten (f.eks. hvis en eller flere bestemmelser i disse bruksvilkårene er erklært ineffektive, ugyldige eller ikke tillatt av en domstol) som forårsaker ikke ubetydelige vanskeligheter for den praktiske leveringen av tjenestene til deg, eller gjør at leveringen av tjenester ikke er i samsvar med lovbestemte krav.
 2. Plugsurfing skal, sammen med endringen under punkt (2), uttrykkelig gjøre deg oppmerksom på din rett til å avvise den foreslåtte endringen og på implikasjonene av at du ikke har avvist den foreslåtte endringen før den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen. Hvis Plugsurfing ikke gjør det, trer ikke den tilbudte endringen i kraft, med mindre du uttrykkelig samtykker.
 3. Der det er tillatt under ufravikelig lov, har du rett til å avslutte kontoen i henhold til bruksvilkårene ved å gi 30 dagers varsel i fall du ikke ønsker å godta en endring som vil gjelde for deg. Dette gjelder ikke dersom endringen kun medfører mindre endringer i bruksvilkårene for. Hvis du gir beskjed om avvisningen din eller du ikke erklærer nødvendig samtykke i løpet av den nevnte seks (6) ukers perioden, kan Plugsurfing avslutte kontoen din i henhold til bruksvilkårene med 30 dagers varsel. Oppsigelsen fra noen av partene påvirker ikke eksisterende krav med hensyn til ladeprosessene som tidligere har funnet sted.

12. Bestilling av ladenøkkel

 1. Plugsurfing kan tilby bestilling av ladenøkler via Tjenesten. Prisen for ladenøkkelen, betalingsformalitetene og estimerte leveringstider vil bli vist til deg under bestillingsprosessen.

13. Personvern

 1. Plugsurfing- eller oppdragsleverandører samler inn, behandler og bruker data som gjelder deg for gjennomføringen av kontraktforholdet iht. bestemmelsene i den generelle personvernforordningen (2016/679) og annen gjeldende nasjonal personvernlovgivning.
 2. Unikt identifikasjonsnummer som brukes til å identifisere deg, personopplysninger og transaksjonsdetaljer kan overføres til operatøren av ladestasjonen for å aktivere ladestasjonene, løse potensielle problemer rundt ladetjenesten og fakturering. Personopplysninger, kontaktopplysninger og transaksjonsdetaljer kan også overføres til partnerne til Plugsurfing for fakturering og kundeservice.
 3. Mer informasjon om Plugsurfings behandling av personopplysninger finner du i Plugsurfings Personvernerklæring.
 4. Plugsurfing kan bruke upersonlige data som samles inn under leveringen av tjenesten for å (i) forbedre tjenesten og andre produkter og tjenester, og (ii) dele statistisk informasjon med sine samarbeidspartnere.

14. Tilordning

 1. Plugsurfing skal uten ditt samtykke ha rett til å tildele, overføre, pantsette eller belaste alle eller noen av sine rettigheter, interesser eller forpliktelser i henhold til bruksvilkårene.

15. Gjeldende lov og jurisdiksjon

 1. Disse bruksvilkårene er underlagt loven i landet der du bor.
 2. Hvis du er en forretningsmann og hvis den potensielle tvisten med Plugsurfing kan tilskrives utførelse av din handel eller forretningsaktivitet, er domstolene i Berlin, Tyskland, kompetente for alle juridiske tvister som oppstår fra disse bruksvilkårene. Hvis du er forbruker, gjelder ikke denne begrensningen for deg.
 3. Plugsurfing er ikke villig og ikke forpliktet til å delta i tvisteløsningssaker for forbrukervoldgiftsorganer i henhold til den tyske forbrukertvisteloven.
 4. Du har følgende utenrettslige tilleggsalternativer: på Europeisk plattform for onlinetvisteløsning har EU-kommisjonen opprettet en europeisk plattform for onlinetvisteløsning (OS Platform). Forbrukere kan bruke OS-plattformen for utenrettslig løsning av en tvist som følge av nettbaserte kontrakter inngått med et foretak registrert i EU.