SPĒKĀ NO 2023. GADA 9.MARTS

Plugsurfing lietošanas noteikumi

1. Vispārīgā informācija

Šie Plugsurfing Lietošanas noteikumi (“Lietošanas noteikumi”) kopā ar Plugsurfing Paziņojumu par personas datu aizsardzību nosaka, kā jūs izmantojat Plugsurfing GmbH nodrošināto pakalpojumu (“Pakalpojums”). Pakalpojums var ietvert, bet ne tikai, mobilās lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, ko ar savu zīmolu un ar sava partnera zīmolu nodrošina Plugsurfing GmbH, ar kura palīdzību jūs varat atrast un piekļūt savā apkaimē pieejamajām uzlādes stacijām, pasūtīt uzlādes atslēgas, kas ļauj sākt uzlādes procesu pieejamās uzlādes punktu operatoru vadītajās uzlādes stacijās, un maksāt piemērojamo maksu par uzsāktajām uzlādes sesijām.

Šajos Lietošanas noteikumos atsauce uz “Plugsurfing” nozīmē atsauci uz uzņēmumu Plugsurfing GmbH vai jebkuriem saistītajiem uzņēmumiem vai meitasuzņēmumiem un visiem tā uzņēmējdarbības partneriem, kas uzņēmuma Plugsurfing GmbH vārdā ir pilnvaroti nodrošināt Pakalpojumu (ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar norēķinu pakalpojumu sniedzējiem un klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem).

2. Piekrišana

Reģistrējoties pakalpojumā un piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, jūs noslēdzat līgumu ar uzņēmumu Plugsurfing GmbH, kas ļauj izmantot Pakalpojumu. Visi darījumi, kas ir daļa no Pakalpojuma, ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar uzlādes atslēgu pasūtīšanu un uzlādes sesiju uzsākšanu, notiek saskaņā ar šo līgumu. Reģistrēties, nepārprotami nepiekrītot Lietošanas noteikumiem, nav iespējams.

3. Cenas

Visas piemērojamās cenas ietver PVN, un tās ir norādītas Pakalpojumā pirms uzlādes procesa sākuma, pirms uzlādes atslēgas pasūtīšanas vai pirms cita darījuma uzsākšanas. Cenas var norādīt kā maksu par patērētās enerģijas kWh, maksu par automašīnas stāvvietas laiku vai rezervēšanas maksu par daļu stāvvietas laika vai visu laiku uzlādes stacijā, maksu par uzlādes sesijas sākšanu un maksu par uzlādes laiku (maksa par laiku nav pieejama Vācijā un jebkurā citās valstīs, kur vietējie tiesību akti šādu cenu noteikšanu nepieļauj). Jūs atzīstat, ka galīgā un maksājamā cena par uzlādes pakalpojumu ir tieši atkarīga no jūsu patēriņa, piemēram, no patērētās enerģijas daudzuma, un tādēļ pirms uzlādes procesa sākuma to ne vienmēr automātiski norāda.

4. Jūsu pienākumi

 1. Jūs lietosiet uzlādes staciju pareizi un saskaņā ar sniegtajām instrukcijām, kā arī pārliecināsieties, ka uzlādes stacija ir piemērota uzlādējamajam transportlīdzeklim. Turklāt jūs neizmantosiet uzlādes stacijas ar kļūdas ziņojumu vai acīmredzamiem defektiem vai bojājumiem.
 2. Jūsu pienākums ir pārliecināties, ka reģistrētā maksājumu karte ir derīga, tai ir pietiekams atlikums un tā nav bloķēta. Ja debetēšanu veikt nav iespējamas, uzņēmums Plugsurfing patur tiesības uz laiku apturēt jūsu piekļuvi Pakalpojumam vai tā daļai, līdz laikā nesamaksātais atlikums ir pilnībā samaksāts. Uzņēmumam Plugsurfing ir tiesības pieprasīt no jums maksājumu ar citiem līdzekļiem, piemēram, nosūtot atsevišķu rēķinu par Pakalpojuma izmantošanu.
 3. Reģistrācijas laikā jūs uzrādīsiet savu e-pasta adresi un izvēlēto paroli, lai varētu pieteikties savā Plugsurfing kontā. Jums ir jāievēro pienācīga piesardzība, lai aizsargātu savu paroli no citu personu ļaunprātīgas izmantošanas, un nekavējoties jāinformē uzņēmums Plugsurfing par visiem konstatētajiem ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem. Jūsu pienākums ir nodrošināt paroles drošību, nepierakstīt paroli tā, lai trešās personas varētu saprast, kam tā paredzēta, kā arī nelietot paroli tādā veidā, kas ļautu citām personām piekļūt informācijai.
 4. Jūs esat atbildīgs par konkrētu stāvvietas ierobežojumu un noteikumu ievērošanu uzlādes stacijā (piemēram, uzlādes stacijā redzamie rakstiskie norādījumi vai uzlādes stacijas operatoru personāla norādījumi).
 5. Uzlādes stacijā uzlādējamam elektrotransportlīdzeklim, kā arī jūsu nodrošinātajiem instrumentiem (tostarp, piemēram, visiem strāvas pārveidotājiem, adapteriem vai kabeļiem) jābūt piemērotiem paredzētajam lietojumam, saderīgiem ar uzlādes stacijas savienojumiem un jāatbilst piemērojamajām tiesību normām. Uzņēmums Plugsurfing nav atbildīgs pret jums, ja defektu vai kaitējumu rada elektrotransportlīdzekļa defekts un/vai izmantotie instrumenti, izņemot, ja šāda atbildība ir tieši saistīta ar uzņēmuma Plugsurfing vai tā likumīgo pārstāvju vai uzticības personu nolaidību, rupju nolaidību vai tīšu pārkāpumu.

5. Uzlādes stacijas

 1. Uzlādes procesu var sākt uzlādes stacijās, kas pieejamas ar Pakalpojuma starpniecību, izmantojot mobilo lietotni vai uzlādes atslēgu vai skenējot uzlādes stacijā pieejamo QR kodu. Uzlādes staciju pieejamība var mainīties.
 2. Ar Pakalpojuma starpniecību pieejamās uzlādes stacijas vada uzlādes staciju operatori, kuri atbild par i) savu uzlādes staciju ekspluatāciju un apkopi; un ii) precīzas informācijas sniegšanu par savām uzlādes stacijām. Uzņēmums Plugsurfing nevar garantēt uzlādes staciju funkcionalitāti vai pieejamību, kā arī šādas informācijas pareizību. Tomēr uzņēmums Plugsurfing īpaši rūpīgi sastādīs un demonstrēs atbilstošo informāciju par Pakalpojuma uzlādes stacijām.
 3. Lietotnes maksāšanas funkcija, kā arī uzlādes atslēga darbojas tikai uzņēmuma Plugsurfing tīklā.

6. Maksāšanas veids

 1. Pieejamie maksāšanas veidi ir norādīti Pakalpojumā. Uzsākot uzlādes procesu, uzņēmums Plugsurfing var pārbaudīt maksāšanas veidu, noformējot no jūsu bankas īslaicīgu maksājuma autorizāciju. Lūdzu, sazinieties ar Plugsurfing, ja pēc uzlādes procesa pabeigšanas uzskatāt, ka maksājuma summa ir nepareiza.

7. Paziņošanas pienākums

 1. Jums ir pienākums nekavējoties informēt uzņēmumu Plugsurfing, ja jūs uzskatāt, ka nepilnvarota persona lietojusi jūsu kontu vai uzlādes atslēgu vai tos izmantoja nepilnvarotā veidā.
 2. Jums nekavējoties jāinformē uzņēmums Plugsurfing, ja pazaudējat savu uzlādes atslēgu vai mobilo tālruni, kurā uzstādīta uzņēmuma Plugsurfing vadītā lietotne. Ja jūs par to neziņojat un attiecīgo uzlādes atslēgu vai mobilo tālruni joprojām izmanto nelikumīgi, uzņēmums Plugsurfing patur tiesības pieprasīt no jums zaudējumus, kas tam radušies saskaņā ar likumu. Skaidrības labad šis punkts nav papildu prasība par zaudējumu atlīdzību pret jums kā patērētāju, bet ar to tikai tiek paturētas tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu.
 3. Uzņēmums Plugsurfing nobloķēs uzlādes atslēgu tikai pēc tam, kad būs saņemts paziņojums par tā nozaudēšanu vai zādzību, un šādi bloķētu uzlādes atslēgu atkārtoti aktivizēt nav iespējams. Tomēr saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem jūs varēsiet pasūtīt no uzņēmuma Plugsurfing jaunu uzlādes atslēgu.

8. Atbildība

Uzņēmums Plugsurfing ir atbildīgs par tīšiem vai nolaidīgiem pārkāpumiem pret dzīvību, ķermeņi vai veselību, kā arī par citiem zaudējumiem, ciktāl tie radušies uzņēmuma Plugsurfing, tā likumīgo pārstāvju vai uzticības personu veiktas būtiskas līgumsaistību pārkāpšanas vai tīšas vai rupjas nolaidības rezultātā. Būtisku līgumsaistību nedaudz nolaidīga pārkāpuma gadījumā uzņēmums Plugsurfing ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem, kas parasti rodas saskaņā ar šāda veida līgumu. Būtiskas līgumsaistības ir līgumsaistības, kuru izpilde nodrošinās līgumsaistību pienācīgu izpildi vai kuru izpildi jūs paļāvāties vai jums bija pamats paļauties. Uzņēmums Plugsurfing nav atbildīgs par citiem zaudējumiem. Obligātā atbildība saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par atbildību par produktu drošību paliek neskarta.

9. Force Majeure

Uzņēmums Plugsurfing nav jūsu priekšā atbildīgs par jebkādu savu saistību kavēšanos vai neizpildi, ja šādas kavēšanās vai neizpildīšanas iemesls ir oficiāla rīcība, izmaiņas likumā, karš, sabotāža, neizdevusies piegāde vai tās kavēšana, neatbilstības elektroenerģijas piegādē, tālruņa pieslēgumā vai citos satiksmes un sakaru savienojumos un transportā, streiks, boikots, pandēmija, epidēmija vai citi līdzīgi apstākļi, kas nav uzņēmuma Plugsurfing kontrolē. Iepriekš minētais attiecas arī uz streiku, boikotu un blokādi uzņēmumā Plugsurfing.

10. Līgumsaistību izbeigšana

Ja vairs nevēlaties izmantot Pakalpojumu, varat slēgt savu kontu jebkurā brīdī. Pēc konta slēgšanas jūs Pakalpojumu izmantot vairs nevarēsiet. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā uzņēmums Plugsurfing pēc brīdinājuma izteikšanas var slēgt jūsu kontu vai ierobežot jūsu piekļuvi atsevišķām Pakalpojuma daļām.

Konta slēgšana neietekmē jau esošās prasības par iepriekš notikušiem uzlādes procesiem.

Papildu informāciju par konta slēgšanu skatiet lapā Anulēšanas politika.

11. Grozījumi

 1. Ja uzņēmums Plugsurfing vēlas grozīt šos Lietošanas noteikumus vienpusēji, uzņēmums Plugsurfing piedāvā grozījumus teksta formā ne vēlāk kā sešas (6) nedēļas pirms ierosināto grozījumu paredzamās spēkā stāšanās dienas. Jūs varat piekrist piedāvātajiem grozījumiem vai noraidīt tos, paužot tiem nosodījumu pirms piedāvātās spēkā stāšanās dienas. Ja pirms piedāvātās spēkā stāšanās dienas jūs nepaužat nosodījumu piedāvātajiem grozījumiem, mēs uzskatīsim, ka sniedzāt savu piekrišanu grozījumiem, un grozījumi stājas spēkā pēc ierosinātās spēkā stāšanās dienas, ja:
  1. uzņēmums Plugsurfing ir izteicis jums piedāvājumu teksta formā un ne vēlāk kā sešas (6) nedēļas pirms ierosinātā grozījuma spēkā stāšanās dienas;
  2. ierosinātie grozījumi neietekmē ne galvenās līgumsaistības, tostarp līgumā noteikto saistību veidu un darbības jomu, piemēram, piegādājamās preces un sniedzamos pakalpojumus, ne līguma termiņu (tostarp noteikumus par līguma izbeigšanu). Šādām izmaiņām nepieciešama abpusēja piekrišana; un
  3. ierosinātie grozījumi ir nepieciešami, lai:
   1. pielāgotu Lietošanas noteikumus jaunumiem, kas līguma noslēgšanas brīdī nebija paredzami, kurus uzņēmums Plugsurfing neizraisīja un nevar ietekmēt, un kas traucētu līgumattiecību līdzsvaru tādā mērā, kas nav nenozīmīgs (piemēram, saistībā ar valsts elektroenerģijas infrastruktūras, interneta infrastruktūras vai sakaru infrastruktūras tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami, lai darbotos uzlādes process); vai
   2. pārvarētu nesaskaņas līgumattiecībās, kas rodas pēc līguma noslēgšanas (piemēram, ja tiesa atzīst vienu vai vairākus šo Lietošanas noteikumu nosacījumus par spēkā neesošiem, nederīgiem vai nepieņemamiem), kuras rada vērā ņemamas grūtības pakalpojumu praktiskajā piegādē jums vai padara pakalpojumu sniegšanu neatbilstīgu tiesību aktos noteiktajām prasībām.
 2. Līdz ar 2. punktā minētā grozījuma piedāvājumu uzņēmums Plugsurfing skaidri pievērsīs jūsu uzmanību jūsu tiesībām noraidīt ierosināto grozījumu un to, kas notiks, ja jūs nenoraidīsiet ierosinātos grozījumus pirms to paredzētās spēkā stāšanās dienas. Ja uzņēmums Plugsurfing to nedara, ierosinātais grozījums nestāsies spēkā, ja vien jūs skaidri nenorādīsiet, ka piekrītat šim grozījumam.
 3. Ja to atļauj obligātie tiesību akti, jums ir tiesības slēgt kontu saskaņā ar Lietošanas noteikumiem, paziņojot 30 dienas iepriekš, ka nevēlaties pieņemt grozījumus, kas attiektos uz jums. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad ar grozījumiem Lietošanas noteikumos izdarītas tikai nelielas izmaiņas. Ja jūs paziņojat par savu nepiekrišanu vai nesniedzat nepieciešamo piekrišanu iepriekš minētajā sešu (6) nedēļu periodā, uzņēmums Plugsurfing var slēgt jūsu kontu saskaņā ar Lietošanas noteikumiem, paziņojot par to 30 dienas iepriekš. Konta slēgšana no jebkuras puses neietekmē esošās prasības attiecībā uz iepriekš notikušajiem uzlādes procesiem.

12. Uzlādes atslēgas pasūtīšana

 1. Uzņēmums Plugsurfing ar Pakalpojuma starpniecību var piedāvāt uzlādes atslēgas pasūtīšanu. Pasūtīja veikšanas laikā jums uzrādīs maksu par uzlādes atslēgu, maksājuma veikšanas formalitātes un paredzamos piegādes laikus.

13. Datu aizsardzība

 1. Uzņēmums Plugsurfing vai nolīgtie pakalpojumu sniedzēji apkopo, apstrādā un izmanto ar jums saistītos datus, lai īstenotu līgumattiecības saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (2016/679) noteikumiem un citiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem par datu aizsardzību.
 2. Unikālu identifikācijas numuru, kuru izmanto, lai jūs identificētu, personas datus un ziņas par darījumu var pārsūtīti uzlādes stacijas operatoram, lai aktivizētu uzlādes stacijas, atrisinot ar uzlādes kalpojumu un rēķinu piesūtīšanu saistītās iespējamās problēmas. Rēķina izrakstīšanas un klientu apkalpošanas nolūkā uzņēmuma Plugsurfing partneriem var nosūtīt arī jūsu personas datus, kontaktinformāciju un ziņas par darījumu.
 3. Sīkāku informāciju par to, kā uzņēmums Plugsurfing apstrādā personas datus, var izlasīt uzņēmuma Plugsurfing Paziņojumā par personas datu aizsardzību
 4. Uzņēmums Plugsurfing var izmantot personnesaistītos datus, kas apkopoti Pakalpojuma sniegšanas gaitā, lai i) uzlabotu Pakalpojumu un citus produktus un pakalpojumus, un ii) dalītos ar saviem sadarbības partneriem statistikas datos.

14. Tiesību pārņemšana

 1. Uzņēmums Plugsurfing ir tiesīgs bez jūsu piekrišanas nodot, ieķīlāt vai uzticēt visas vai kādu no savām tiesībām, interesēm vai pienākumiem saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

15. Reglamentējošie tiesību akti un jurisdikcija

 1. Šos Lietošanas noteikumus reglamentē tās valsts tiesību akti, kurā dzīvojat.
 2. Ja esat uzņēmējs un ja potenciālais strīds ar uzņēmumu Plugsurfing ir saistīts ar jūsu komercdarbību, Berlīnes tiesa Vācijā ir kompetenta risināt visus no šiem Lietošanas noteikumiem izrietošus juridiskus strīdus. Ja esat patērētājs, šis ierobežojums uz jums neattiecas.
 3. Uzņēmums Plugsurfing nevēlas un tam nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrās patērētāju šķīrējtiesā Vācijas Patērētāju strīdu izšķiršanas likuma izpratnē.
 4. Jums ir šādas papildu ārpustiesas iespējas: European Online Dispute Settlement Platform, Eiropas Komisija ir izveidojusi Platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (OS platforma). Patērētāji var izmantot OS platformu strīdu, kas izriet no tiešsaistes līgumiem, kuri noslēgti ar ES reģistrētu uzņēmumu, izšķiršanai ārpustiesas kārtībā.