Ingang van 09 Maart 2023

Gebruiksvoorwaarden Plugsurfing

1. Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden Plugsurfing (‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn tezamen met het Privacybeleid Plugsurfing van toepassing op uw gebruik van de dienstverlening door Plugsurfing GmbH (‘Dienst’). Deze Dienst kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, mobiele applicaties en/of websites die door Plugsurfing GmbH worden geëxploiteerd onder eigen merk en/of onder het merk van haar partner en die in uw omgeving beschikbare oplaadstations vindbaar en toegankelijk maken, waarmee u de oplaadsleutels kunt bestellen om het oplaadproces op te starten bij de door aanbieders van oplaadpunten geëxploiteerde, beschikbare oplaadstations en de vergoeding voor de door u geïnitieerde oplaadsessie kunt betalen.

De verwijzing naar “Plugsurfing” in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar Plugsurfing GmbH of één van haar filialen of dochterondernemingen en al zijn zakelijke partners die gemachtigd zijn om delen van de Service namens Plugsurfing GmbH te exploiteren (inclusief maar niet beperkt tot factureringsservice) providers en klantenservice).

2. Acceptatie

Door u voor de Dienst aan te melden en deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, gaat u een overeenkomst aan met Plugsurfing GmbH, waardoor u gebruik mag maken van de Dienst. Deze overeenkomst is van toepassing op alle transacties die deel uitmaken van de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bestellen van oplaadsleutels en het opstarten van oplaadsessies. Aanmelding zonder uitdrukkelijke aanvaarding van de Gebruikersvoorwaarden is niet mogelijk.

3. Prijzen

Alle geldende prijzen zijn inclusief btw en voor aanvang van het oplaadproces, voor bestelling van een oplaadsleutel of voor de start van een andere transactie aangegeven op de Dienst. Prijzen kunnen worden weergegeven als kosten per kWh voor verbruikte energie, parkeertarieven of blokkeringskosten voor een deel van of de volledige parkeertijd bij het oplaadstation, aanvangskosten oplaadsessie en kosten voor de oplaadtijd (op tijd gebaseerde vergoedingen voor opladen is niet beschikbaar in Duitsland en in ieder ander land waar dergelijke tarifering wegens toepasselijke plaatselijke wetgeving niet is toegestaan). U onderkent dat de uiteindelijke en verschuldigde prijs van de oplaaddienst rechtstreeks afhangt van uw gebruik, bijvoorbeeld van de hoeveelheid verbruikte energie, en daarom niet altijd automatische voor aanvang van het oplaadproces wordt medegedeeld.

4. Uw verplichtingen

 1. U dient het oplaadstation correct en volgens de verstrekte instructies te gebruiken en u ervan te verzekeren dat het oplaadstation geschikt is voor het op te laden voertuig. Voorts mag u geen gebruik maken van oplaadstations die een foutmelding, zichtbare gebreken of beschadigingen vertonen.
 2. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de geregistreerde betaalkaart geldig is, voldoende saldo bevat en niet geblokkeerd is. Ingeval debitering niet mogelijk is, behoudt Plugsurfing zich het recht voor uw toegang tot de Dienst of een deel daarvan tijdelijk op te schorten, tot het achterstallige bedrag volledig is voldaan. Plugsurfing heeft het recht betaling op een andere manier van u te vorderen, zoals door een aparte factuur te versturen voor uw gebruik van de Dienst.
 3. Bij aanmelding dient u uw e-mailadres op te geven en een door u gekozen wachtwoord om in te loggen op uw Plugsurfing account. U dient uw wachtwoord zorgvuldig te beschermen tegen misbruik door anderen en Plugsurfing onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer misbruik is ontdekt. U bent er verantwoordelijk voor het wachtwoord veilig te bewaren, niet zodanig op te schrijven dat derden kunnen begrijpen waarvoor het wordt gebruikt, en het niet op een andere manier te gebruiken waardoor anderen in staat zijn toegang te verkrijgen tot de informatie.
 4. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de specifieke parkeerbeperkingen en voorschriften bij het laadstation (zoals bijvoorbeeld de schriftelijke instructies bij het laadstation of de instructies van het personeel van de oplaadstationexploitanten).
 5. Het elektrische voertuig dat aan het oplaadstation wordt opgeladen en de hulpmiddelen die u daarvoor ter beschikking stelt (onder andere een vermogensomzetter, adapter of kabels) dienen zijn voor dat doel geschikt te, aan te sluiten op het oplaadstation en te voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen. Plugsurfing is niet aansprakelijk jegens u in het geval gebrek of schade is veroorzaakt door een gebrek in het elektrische voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen, behalve wanneer de aansprakelijkheid rechtstreeks voortvloeit uit onachtzaamheid, opzet of grove nalatigheid door Plugsurfing, haar wettelijke vertegenwoordigers of tussenpersonen.

5. Oplaadstations

 1. U kunt een oplaadproces starten bij de via de Dienst beschikbare oplaadstations door middel van een mobiele applicatie of een oplaadsleutel, of door een bij het oplaadstation beschikbare QR-code te scannen. De beschikbaarheid van oplaadstations is aan verandering onderhevig.
 2. De via de Dienst beschikbare oplaadstations worden geëxploiteerd door oplaadstationbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor (i) de werking en het onderhoud van hun oplaadstations; en (ii) het verstrekken van correcte informatie over de oplaadstations. Plugsurfing kan niet garanderen dat de oplaadstations functioneren of beschikbaar zijn of dat die informatie nauwkeurig is. Plugsurfing handelt echter met de nodige zorgvuldigheid bij het samenstellen en tonen van de betreffende informatie over de oplaadstations in de Dienst.
 3. De betalingsfunctie van de applicatie, evenals de oplaadsleutel, werkt alleen binnen het Plugsurfing-netwerk.

6 Betaalwijzen

 1. Beschikbare betaalwijzen worden uiteengezet in de Dienst. Wanneer u een oplaadproces start, kan Plugsurfing uw betaalwijze controleren door een tijdelijke authorisatiestop uit te vaardigen van uw bank. Gelieve Plugsurfing te contacteren indien u denkt dat het bedrag van de betaling niet correct is nadat u het oplaadproces voltooid hebt.

7. Kennisgevingsplicht

 1. U bent verplicht om Plugsurfing onmiddellijk op de hoogte te stellen als u van mening bent dat uw account of de oplaadsleutel is gebruikt door een onbevoegde persoon of op een ongeautoriseerde manier.
 2. Bij verlies van uw oplaadsleutel of de mobiele telefoon waarop de door Plugsurfing beheerde applicatie is geïnstalleerd dient u Plugsurfing onmiddellijk in kennis te stellen. Als u deze kennisgeving nalaat en de oplaadsleutel of de betreffende mobiele telefoon onrechtmatig gebruikt blijft, behoudt Plugsurfing zich het recht voor, in overeenstemming met de wetgeving, geleden verlies als schade op u te verhalen. Voor alle duidelijkheid vormt dit artikel geen bijkomende schadeclaim jegens u als consument, maar behoudt enkel het recht voor om schadevergoeding te eisen op grond van de wetgeving.
 3. Plugsurfing blokkeert de oplaadsleutel na ontvangst van een melding van verlies of diefstal en een dergelijke geblokkeerde oplaadsleutel kan niet opnieuw worden geactiveerd. Wel kunt u bij Plugsurfing een bestelling plaatsen voor een nieuwe oplaadsleutel, volgens de dan geldende voorwaarden.

8. Aansprakelijkheid

Plugsurfing is aansprakelijk voor opzettelijke of nalatige schending van leven, lichaam of gezondheid, alsmede andere schade, voor zover deze voortvloeien uit overtreding van essentiële contractuele verplichtingen, of uit opzettelijke of grove nalatige handelingen door Plugsurfing, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar tussenpersonen. Bij een licht nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting is Plugsurfing aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor dit soort overeenkomsten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de vervulling de nakoming van de overeenkomst mogelijk maakt of waarop u hebt vertrouwd of redelijkerwijs mocht vertrouwen dat ze zouden worden vervuld. Plugsurfing is niet aansprakelijk zijn voor enige andere schade. De verplichte aansprakelijkheid onder de geldende wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

9. Overmacht

Uit hoofde van deze overeenkomst is Plugsurfing niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen in het geval een dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van officieel handelen, wetswijziging, oorlog, sabotage, niet of vertraagd leveren, onregelmatigheden in de levering van elektriciteit, telefoonverbindingen of andere verkeers- en communicatieverbindingen en transport, staking, boycot, pandemie, epidemie of andere soortgelijke omstandigheden buiten de invloed van Plugsurfing. Bovenstaande geldt ook indien Plugsurfing inzet is van een staking, boycot en/of blokkade.

10. Beëindiging

U kunt uw account op elk moment beëindigen indien u niet langer gebruik wenst te maken van de Dienst. Na beëindiging heeft u geen toegang meer tot de Dienst. Bij overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden mag Plugsurfing, na een waarschuwing, uw account beëindigen of uw toegang beperken tot bepaalde delen van de Dienst.

De beëindiging heeft geen gevolgen voor bestaande vorderingen met betrekking tot de oplaadprocessen die eerder hebben plaatsgevonden.

Raadpleeg ons annuleringsbeleid voor meer informatie over de beëindiging.

11. Wijzigingen

 1. Als Plugsurfing voornemens is deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, zal zij de wijzigingen uiterlijk 6 weken voor de voorgestelde ingangsdatum van de wijzigingen in tekstvorm aan u aanbieden. U kunt met de voorgestelde wijzigingen instemmen of ze verwerpen door ze vóór de voorgestelde ingangsdatum af te keuren. Als u vóór de voorgestelde ingangsdatum de aangeboden wijzingen niet afkeurt, wordt u geacht in te stemmen met de wijzigingen en treden de wijzigingen op de voorgestelde ingangsdatum in werking, mits:
  1. Plugsurfing u het aanbod heeft gedaan in tekstvorm en uiterlijk 6 weken vóór de voorgestelde ingangsdatum van de wijziging;
  2. de voorgestelde wijzigingen geen afbreuk doen aan de hoofdcontractuele verplichtingen, waaronder soort en reikwijdte van de contractueel overeengekomen verplichtingen, zoals te leveren goederen en diensten, noch aan de looptijd van de overeenkomst, waaronder de bepalingen over beëindiging. Voor dergelijke wijzigingen is wederzijdse toestemming vereist; en
  3. de voorgestelde wijzigingen noodzakelijk zijn om:
   1. de Gebruiksvoorwaarden aan ontwikkelingen aan te passen die op het moment dat de overeenkomst werd gesloten niet konden worden voorzien, niet door Plugsurfing zijn veroorzaakt of kunnen worden beïnvloed en het evenwicht van de contractuele relatie in niet onbelangrijke mate zouden verstoren (bijv. in verband met de technische kenmerken van de openbare elektriciteits-, internet- of communicatie-infrastructuur die nodig zijn om het oplaadproces te laten werken); of
   2. een leemte op te vullen in de contractuele relatie die optreedt na het aangaan van de overeenkomst (bijv. indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechter krachteloos, ongeldig of ontoelaatbaar zijn verklaard), die niet onaanzienlijke problemen veroorzaakt voor de praktische verlening van de Dienst aan u, of waardoor de Dienst niet langer voldoet aan de wettelijke vereisten.
 2. Plugsurfing dient, samen met het aanbieden van de wijziging onder lid (2), uw aandacht uitdrukkelijk te vestigen op uw recht de voorgestelde wijziging te verwerpen en op de gevolgen als u de voorgestelde wijziging niet verwerpt vóór de voorgestelde ingangsdatum. Indien Plugsurfing dit nalaat treedt de aangeboden wijziging niet in werking, tenzij u er uitdrukkelijk mee instemt.
 3. Indien toegestaan onder dwingend recht, heeft u het recht de account onder de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen mits een opzegtermijn van 30 dagen in acht te nemen indien u een wijziging die op u van toepassing zou zijn niet wenst te aanvaarden. Dit geldt niet als de wijziging slechts kleine wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden aanbrengt. Indien u de kennisgeving van uw afkeuring verstrekt of u verklaart niet de noodzakelijke toestemming te geven gedurende de bovengenoemde periode van zes (6) weken, dan kan Plugsurfing uw account onder de Gebruiksvoorwaarden beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. De beëindiging door beide partijen heeft geen invloed op bestaande claims met betrekking tot de oplaadprocessen die eerder hebben plaatsgevonden.

12. Bestellen oplaadsleutel

 1. Plugsurfing kan het bestellen van oplaadsleutels via de Service aanbieden. De prijs voor de laadsleutel, de betalingsformaliteiten en schattingen met betrekking tot de levering worden tijdens het bestelproces aan u getoond.

13. Gegevensbescherming

 1. Plugsurfing of opdrachthoudende dienstverleners verzamelen, verwerken en gebruiken gegevens die op u betrekking hebben voor de uitvoering van de contractuele relatie overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) en andere toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
 2. Uniek identificatienummer dat wordt gebruikt om u te identificeren, persoonlijke gegevens en transactiegegevens kunnen worden overgedragen aan de beheerder van het laadstation met als doel de laadstations te activeren, mogelijke problemen met betrekking tot de oplaadservice en facturering op te lossen. Persoonlijke gegevens, contactgegevens en transactiegegevens kunnen ook worden overgedragen aan de partners van Plugsurfing met het oog op facturering en klantenservice.
 3. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Plugsurfing vindt u in het Plugsurfing Privacybeleid .
 4. Plugsurfing kan niet-persoonlijke gegevens gebruiken die zijn verzameld bij het leveren van de Service om (i) de Service en zijn andere producten en diensten te verbeteren, en (ii) statistische informatie te delen met zijn samenwerkingspartners.

14. Toekenning

 1. Plugsurfing heeft het recht zonder uw toestemming alle of sommige van haar rechten, belangen of verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden toe te kennen, over te dragen, te verpanden of in rekening te brengen.

15. Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wet van het land waar u woont.
 2. Als u zakenman of -vrouw bent en het mogelijke geschil met Plugsurfing te wijten is aan de uitoefening van uw bedrijf of een zakelijke activiteit, dan is de rechtbank in Berlijn, Duitsland bevoegd over enige wettelijke geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden te oordelen. Als consument geldt deze beperking niet voor u.
 3. Plugsurfing is niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitrage-instituten voor consumenten als bedoeld in de Duitse Consumer Dispute Resolution Act (Wet geschillenbeslechting consumenten).
 4. U heeft de volgende aanvullende buitengerechtelijke opties: Op heeft de Europese Commissie een Europees online platform voor geschillenbeslechting (OS-platform) opgezet. Consumenten kunnen het OS-platform gebruiken voor de buitengerechtelijke beslechting van een geschil dat voortvloeit uit online contracten die zijn aangegaan met een in de EU geregistreerde onderneming.