PLATNÉ OD 28. JÚNA 2021. VERZIA 4.0

Podmienky používania služieb spoločnosti Plugsurfing

PODMIENKY POUŽÍVANIA
ÚČINNOSŤ 28. JÚNA 2021. VERZIA 4.0, PLATNÁ DO 9.5.2023 PRE POUŽÍVATEĽOV PODPÍSANÝCH DO 9.3.2023.

NOVÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA
ÚČINNÉ 9. MARCA 2023. VERZIA 5.0

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Podmienky používania služieb spoločnosti Plugsurfing („Podmienky používania“) spolu so Zásadami o ochrane osobných údajov spoločnosti Plugsurfing upravujú vaše používanie služby prevádzkovanej spoločnosťou Plugsurfing GmbH („služba“). Služba môže zahŕňať aj mobilné aplikácie a/alebo webové lokality prevádzkované spoločnosťou Plugsurfing GmbH pod jej vlastnou značkou a/alebo pod značkou jej partnerov, prostredníctvom ktorých môžete nájsť a získať prístup k nabíjacím staniciam nachádzajúcim sa na území vašej krajiny, objednať si nabíjacie kľúče, ktoré vám umožnia začať proces nabíjania na dostupných nabíjacích staniciach prevádzkovaných prevádzkovateľmi nabíjacích miest a zaplatiť príslušné poplatky za nabíjanie, ktoré ste spustili.

Slovo „Plugsurfing“ v týchto Podmienkach používania sa vykladá ako spoločnosť Plugsurfing GmbH a/alebo niektorý z jej obchodných partnerov, ktorý je oprávnený prevádzkovať služby v mene spoločnosti Plugsurfing GmbH (vrátane poskytovateľov fakturačných služieb a poskytovateľov služieb zákazníkom).

2. Prijatie

Registráciou služby a prijatím týchto Podmienok používania uzatvárate so spoločnosťou Plugsurfing GmbH zmluvu, ktorá vám umožňuje využívať jej služby. Všetky transakcie, ktoré sú ich súčasťou, vrátane objednávania nabíjacích kľúčov a spúšťania procesu nabíjania, sa riadia touto zmluvou. Registrácia bez výslovného súhlasu s podmienkami používania nie je možná.

3. Ceny

Všetky platné ceny sú konečné ceny vrátane DPH a sú uvedené v službe pred začatím procesu nabíjania, pred objednaním nabíjacieho kľúča alebo pred začatím akejkoľvek inej transakcie. Ceny sa môžu zobrazovať ako poplatky za kWh spotrebovanej energie, poplatky za čas parkovania pri nabíjacej stanici, poplatky za spustenie nabíjania a poplatky za čas nabíjania (nie sú k dispozícii v Nemecku ani v krajinách, kde takéto stanovenie cien nie je povolené z dôvodu platných miestnych právnych predpisov). Beriete na vedomie, že konečná a splatná cena za službu nabíjania je priamo závislá od vášho používania, napríklad od množstva spotrebovanej energie, a preto nie je vždy automaticky dostupná pred spustením nabíjania.

4. Vaše povinnosti

 1. Nabíjaciu stanicu musíte používať správne, v súlade s poskytnutými pokynmi a mali by ste sa uistiť, že je nabíjacia stanica vhodná pre nabíjané vozidlo. Nesmiete používať nabíjacie stanice, ktoré vykazujú chybové hlásenie alebo sú zjavne chybné či poškodené.
 2. Prináleží vám uistiť sa, že je zaregistrovaná platobná karta platná, že je na nej dostatočný zostatok a že nie je zablokovaná. V prípade, že úhrada nie je možná, spoločnosť Plugsurfing si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť váš prístup k službe alebo jej časti, kým nebude nedoplatok úplne uhradený. Spoločnosť Plugsurfing má právo požadovať od vás platbu iným spôsobom, napríklad zaslaním samostatnej faktúry za používanie služby.
 3. Pri registrácii zadáte svoju e-mailovú adresu a heslo na prihlásenie sa do svojho účtu Plugsurfing. Venujte náležitú pozornosť ochrane svojho hesla pred zneužitím inými osobami a bezodkladne informujte spoločnosť Plugsurfing o akomkoľvek zneužití. Ste zodpovedný za to, aby ste heslo uchovali v bezpečí, aby ste si heslo nezapisovali tak, aby tretie osoby mohli vedieť, na čo sa používa, a aby ste heslo nepoužívali žiadnym iným spôsobom, ktorý by umožnil iným osobám získať prístup k informáciám.
 4. Prináleží vám dodržiavať osobitné obmedzenia a predpisy týkajúce sa parkovania na nabíjacej stanici (ako napríklad písomné pokyny uvedené na nabíjacej stanici alebo pokyny pracovníkov prevádzkovateľov nabíjacej stanice).
 5. Elektrické vozidlo, ktoré sa nabíja na nabíjacej stanici, ako aj vami poskytnuté vybavenie (ako napríklad meniče, adaptéry alebo káble), by mali zodpovedať príslušnému účelu a mali by byť kompatibilné pre pripojenie k nabíjacej stanici a spĺňať platné právne ustanovenia. Spoločnosť Plugsurfing odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade poruchy alebo škody spôsobenej chybou elektrického vozidla a/alebo použitého vybavenia, s výnimkou zodpovednosti priamo vyplývajúcej z nedbanlivého, hrubo nedbanlivého alebo úmyselného konania spoločnosti Plugsurfing alebo jej zákonných zástupcov či sprostredkovateľov.

5. Nabíjacie stanice

 1. Proces nabíjania na nabíjacích staniciach, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom služby, môžete spustiť pomocou mobilnej aplikácie alebo nabíjacieho kľúča, prípadne naskenovaním QR kódu, ktorý je k dispozícii na nabíjacej stanici. Dostupnosť nabíjacích staníc sa môže meniť.
 2. Nabíjacie stanice, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom služby, prevádzkujú prevádzkovatelia nabíjacích staníc, ktorí sú zodpovední za (i) zabezpečenie prevádzky a údržby nabíjacích staníc a (ii) poskytovanie presných informácií o príslušných nabíjacích staniciach. Spoločnosť Plugsurfing nezaručuje funkčnosť alebo dostupnosť nabíjacích staníc ani presnosť týchto informácií. Spoločnosť Plugsurfing však bude pri zostavovaní a zobrazovaní príslušných informácií o nabíjacích staniciach v rámci služby postupovať s náležitou starostlivosťou.
 3. Platobná funkcia aplikácie ako aj nabíjací kľúč fungujú len v rámci siete spoločnosti Plugsurfing.

6. Fakturácia a platba

 1. Vyúčtovanie procesov nabíjania aktivovaných v rámci kalendárneho mesiaca sa uskutočňuje na začiatku nasledujúceho mesiaca. Fakturovaná suma je splatná ihneď. V niektorých prípadoch existuje aj možnosť zvoliť si vyúčtovanie za každý jednotlivý proces nabíjania indeď po jeho skončení.
 2. Spoločnosť Plugsurfing vám posiela faktúry e-mailom. Vystavené faktúry sú dostupné aj vo vašom používateľskom účte v rámci služby.
 3. Informácie o zostatku z aktuálneho mesiaca, ktorý ešte nebol predmetom vyúčtovania, môžete získať po prihlásení sa do svojho účtu.

7. Oznamovacie povinnosti

 1. Ak sa domnievate, že váš účet alebo nabíjací kľúč bol použitý neoprávneným spôsobom alebo ho použila neoprávnená osoba, ste povinný to bezodkladne nahlásiť spoločnosti Plugsurfing.
 2. V prípade straty nabíjacieho kľúča alebo mobilného telefónu, na ktorom je nainštalovaná aplikácia prevádzkovaná spoločnosťou Plugsurfing, musíte o tom bezodkladne informovať spoločnosť Plugsurfing. Ak takéto oznámenie nepodáte a nabíjací kľúč alebo príslušný mobilný telefón budú naďalej neoprávnene používané, spoločnosť Plugsurfing si vyhradzuje právo požadovať od vás vzniknuté straty ako náhradu škody v súlade s platnými právnymi predpismi. Toto ustanovenie nepredstavuje z dôvodu transparentnosti dodatočný nárok na náhradu škody voči vám ako spotrebiteľovi, vyhradzuje si len právo na náhradu škody podľa právnych predpisov.
 3. Spoločnosť Plugsurfing zablokuje nabíjací kľúč po prijatí oznámenia o jeho strate alebo odcudzení, pričom zablokovaný nabíjací kľúč nebude možné opätovne aktivovať. Budete si však môcť u spoločnosti Plugsurfing objednať nový nabíjací kľúč v súlade s podmienkami platnými v tom čase.

8. Zodpovednosť

Spoločnosť Plugsurfing zodpovedá za ohrozenie ľudského života, telesnej integrity alebo zdravia spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti ako aj za iné škody, ak vznikli v dôsledku porušenia základných zmluvných povinností alebo v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbanlivého konania spoločnosti Plugsurfing, jej zákonných zástupcov alebo poverených osôb. V prípade mierne nedbanlivého porušenia dôležitej zmluvnej povinnosti zodpovedá spoločnosť Plugsurfing za predvídateľnú škodu, ktorá obvykle vznikne na základe tohto typu zmluvy. Dôležité zmluvné povinnosti sú povinnosti, ktorých splnenie umožní riadne plnenie podľa zmluvy alebo na ktorých splnenie ste sa spoliehali alebo mali právo sa rozumne spoliehať. Spoločnosť Plugsurfing nezodpovedá za žiadne iné škody. Povinná zodpovednosť podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa zodpovednosti za produkt zostáva nedotknutá.

9. Zásah vyššej moci

Spoločnosť Plugsurfing nie je podľa tejto zmluvy voči vám zodpovedná za oneskorenie alebo nesplnenie svojich povinností v prípade, že k takémuto oneskoreniu alebo nesplneniu došlo v dôsledku úradných opatrení, úpravy zákona, vojny, sabotáže, zlyhania alebo oneskorenia dodávok, nepravidelnej dodávky elektrickej energie, telekomunikačných služieb alebo iných dopravných a komunikačných spojení a dopravy, štrajku, bojkotu, pandémie, epidémie alebo iných okolností, ktoré spoločnosť Plugsurfing nemôže ovplyvniť. Platí to aj v prípade, ak je spoločnosť Plugsurfing predmetom štrajku, bojkotu a/alebo blokády.

10. Zrušenie účtu

Svoj účet môžete kedykoľvek zrušiť, ak si už neželáte používať službu. Po jeho zrušení už nebudete mať prístup k službe. Ak ste porušili tieto Podmienky používania, spoločnosť Plugsurfing môže po zaslaní upozornenia váš účet zrušiť alebo vám obmedziť prístup k niektorým druhom služby.

Zrušenie účtu nemá vplyv na existujúce nároky v súvislosti s vykonanými procesmi nabíjania.

Viac informácií o zrušení nájdete v našich Zásadách zrušenia účtu.

11. Zmeny a doplnky

 1. Zmluvné strany môžu tieto Podmienky používania zmeniť na základe vzájomnej dohody. Zmluvné strany berú na vedomie, že sektor nabíjania elektrických vozidiel sa neustále vyvíja a mení.
 2. Ak má spoločnosť Plugsurfing v úmysle zmeniť tieto Podmienky používania, poskytne vám text zmien najneskôr dva (2) mesiace pred navrhovaným dátumom ich účinnosti. S ponúkanými zmenami a doplnkami môžete súhlasiť alebo ich odmietnuť vyjadrením nesúhlasu pred navrhovaným dátumom účinnosti. Ak nevyjadríte nesúhlas s týmito zmenami a doplnkami pred navrhovaným dátumom nadobudnutia účinnosti, váš súhlas so zmenami a doplnkami sa bude považovať za udelený, pričom zmeny a doplnky nadobudnú účinnosť v deň nadobudnutia účinnosti za predpokladu, že:
  1. Spoločnosť Plugsurfing vám túto ponuku poslala v písomnej podobe, a to najneskôr dva (2) mesiace pred navrhovaným dátumom účinnosti zmeny;
  2. Navrhované zmeny a doplnky nemajú vplyv na dôležité zmluvné záväzky vrátane druhu a rozsahu zmluvne dohodnutých záväzkov, ako je tovar, ktorý sa má dodať, služby, ktoré sa majú poskytnúť, a platné ceny, ani na dobu platnosti zmluvy (vrátane ustanovení o jej vypovedaní) a
  3. Navrhované zmeny a doplnky sú nevyhnutné na:
   1. Úpravu podmienok používania z dôvodu vývoja, ktorý sa v čase uzavretia zmluvy nedal predvídať, ktorý spoločnosť Plugsurfing nespôsobila a nemôže ovplyvniť a ktorý by narušil rovnováhu zmluvného vzťahu v nezanedbateľnom rozsahu (napr. v súvislosti s technickými parametrami verejnej elektrickej a internetovej siete alebo komunikačnej siete, ktoré sú potrebné na prevádzku procesu nabíjania); alebo
   2. Vyplnenie medzery v zmluvnom vzťahu, ktorá nastala po uzavretí zmluvy (napr. ak súd vyhlási jedno z ustanovení Podmienok používania za neúčinné, neplatné alebo neprípustné), ktorá výrazne sťažuje poskytovanie konkrétnej služby alebo spôsobuje, že poskytovanie služieb nie je v súlade s právnymi predpismi.
 3. Spoločnosť Plugsurfing vás okrem navrhnutých zmien v zmysle odseku 2 výslovne upozorní na vaše právo odmietnuť navrhované zmeny a na dôsledky ich neodmietnutia pred navrhovaným dátumom účinnosti. Ak tak spoločnosť Plugsurfing neurobí, navrhnuté zmeny nenadobudnú účinnosť, pokiaľ s nimi nebudete výslovne súhlasiť.

12. Objednávanie nabíjacieho kľúča

 1. Plugsurfing môže prostredníctvom služby ponúkať objednávanie nabíjacích kľúčov. Cena za nabíjací kľúč, platobné formality a odhadovaná lehota doručenia sa vám zobrazia počas procesu objednávky.

13. Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť Plugsurfing alebo poverení poskytovatelia služieb zhromažďujú, spracúvajú a používajú údaje, ktoré sa vás týkajú, na účely plnenia zmluvného vzťahu v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679) a inými platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov.
 2. Unikátne identifikačné číslo, ktoré sa používa na vašu identifikáciu, osobné údaje a údaje o transakciách sa môžu preniesť prevádzkovateľovi nabíjacej stanice na účely aktivácie nabíjacích staníc, riešenia prípadných problémov týkajúcich sa služby nabíjania a fakturácie. Osobné údaje, kontaktné údaje a transakčné údaje môžu byť tiež odovzdané partnerom spoločnosti Plugsurfing na účely fakturácie a zákazníckeho servisu.
 3. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Plugsurfing nájdete v Zásadách o ochrane osobných údajov spoločnosti Plugsurfing.
 4. Spoločnosť Plugsurfing môže používať neosobné údaje získané pri poskytovaní služby na (i) zlepšenie služby a svojich iných produktov a služieb a (ii) zdieľanie štatistických údajov so svojimi partnermi.

14. Rozhodné právo a súdna právomoc

 1. Tieto podmienky používania sa riadia právnym proiadkom krajiny, v ktorej máte trvalé bydlisko.
 2. Ak ste podnikateľom a ak prípadný spor so spoločnosťou Plugsurfing súvisí s vykonávaním vašej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, právne spory vyplývajúce z týchto Podmienok používania budú postúpené príslušným súdnym orgánom v Berlíne, Nemecku. Ak ste len spotrebiteľom, toto obmedzenie sa vás netýka.
 3. Spoločnosť Plugsurfing nie je ochotná a ani povinná zúčastňovať sa na konaniach o riešení sporov pred spotrebiteľskými rozhodcovskými orgánmi v zmysle nemeckého zákona o riešení spotrebiteľských sporov.
 4. Na mimosúdne riešenie sporov máte k dispozícii tieto alternatívne možnosti: Európska komisia zriadila Európsku platformu riešenia sporov online (platforma RSO). Spotrebitelia môžu platformu RSO využiť na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online zmlúv uzavretých so spoločnosťami zaregistrovanými v EÚ.