Ingangsdatum: 2 mei 2022

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe Plugsurfing GmbH uw persoonsgegevens verwerkt. Deze verklaring is van toepassing wanneer u onze producten en diensten gebruikt of op een andere manier contact met ons heeft.

Wij kunnen u aanvullende product- of dienstspecifieke privacy-informatie geven in de dienst- of productspecifieke voorwaarden, aanvullende privacy-informatie of overige kennisgevingen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van onze producten of diensten.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berlijn, Duitsland (hierna “Plugsurfing”).

Hoe verwerkt Plugsurfing uw persoonsgegevens?

Welk type gegevens verwerkt Plugsurfing?

Plugsurfing verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de relatie die u met ons heeft en voor de doeleinden waarvoor de gegevens gebruikt worden. Plugsurfing verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Gegevens voor toestemming – zoals toestemming voor marketingdoeleinden;
 • Voorkeursgegevens – zoals contracttype, voorkeurstaal, betaalwijze, prijstype;
 • Beveiligingsgegevens – zoals wachtwoorden, informatie over veiligheidsincidenten;
 • Technische gegevens – zoals de technische gegevens van het gebruikersadres;
 • Transactiegegevens – zoals factuurgegevens;
 • Financiële gegevens – zoals creditcardgegevens en bankrekeningnummers;
 • Identificatiegegevens – zoals uw naam, RFID-sleutelnummer;
 • Gedragsgegevens – zoals klantprofilering of andere informatie die aan uw gebruik van onze diensten ontleend kan worden, inloggegevens;
 • Communicatie – zoals uw antwoorden op enquêtes en andere feedback en berichten die u ons zendt;
 • Gegevens over uw gebruik van onze diensten – zoals het energie-/elektriciteitsverbruik;
 • Computergegevens – zoals IP-adres, cookiegegevens;
 • Contactgegevens – zoals e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, afleveradres voor RFID-sleutels, enz.;
 • Contractgegevens – zoals betalingstermijnen.

Uit welke bronnen zijn de persoonsgegevens afkomstig?

De verwerkte persoonsgegevens zijn onder meer gegevens die we van u ontvangen als u een bestelling plaatst, op het moment waarop u van onze diensten gebruik gaat maken, of in de periode waarin u klant bij ons bent. We ontvangen daarnaast gegevens over uw gebruik van onze apparatuur en diensten. Plugsurfing kan daarnaast gegevens verwerken die ontleend werden aan of afgeleid werden van ontvangen data.

Derde partijen, zoals marketingpartners, autofabrikanten, exploitanten van oplaadpunten, e-mobiliteitsdiensten en andere gegevensaanbieders.

Groepsbedrijven, die informatie uitwisselen voor de hieronder genoemde doeleinden.

Wat zijn de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor vooraf vastgestelde doeleinden. Onze doelstellingen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • Klantrelatiebeheer (bijvoorbeeld het verzenden van contractgerelateerde kennisgevingen, berichten met betrekking tot bijgewerkte producten of diensten, klantondersteuning)
 • Contract- of productbeheer
 • Het aanbieden, beheren en onderhouden van diensten (bijvoorbeeld het verstrekken van een gebruikersovereenkomst, onderzoeken en oplossen van technische problemen)
 • Identificatie van betrokken personen
 • Opschorting van geleverde diensten
 • Opslag van ontvangst- en transactiegegevens
 • Archivering van contracten en facturen
 • Het leveren van goederen en diensten, inclusief retourbeheer
 • Klachten- en geschillenafhandeling, inclusief verzoeken om schadevergoeding
 • Overdracht van persoonsgegevens (om overdragen en openbaarmaking mogelijk te maken)
 • Profilering, segmentatie en direct marketing (voor bestaande klanten en prospects)
 • Verkoop en marketing (inclusief bijvoorbeeld het organiseren van seminars)
 • Facturatie en schuldinning
 • Terugbetalingen aan klanten
 • Interne rapportage
 • Het instellen of uitoefenen van, of verweer tegen juridische vorderingen
 • Partnerrapportage
 • Ontwikkeling van producten en diensten, inclusief feedback en onderzoeken
 • Klanttevredenheidsonderzoeken
 • Communicatie met leveranciers
 • Fraudebestrijding

Op welke juridische basis verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw instemming. Als uw instemming de juridische basis voor de verwerking van uw gegevens vormt, kunt u uw instemming op elk moment intrekken; De verplichting om een contractuele relatie met u aan te gaan en onze contractuele verplichtingen na te komen;

Om aan een wettelijke verplichting te voldoen (wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht bepaalde gegevens gedurende een specifieke periode te bewaren) en om het voor Plugsurfing mogelijk te maken een juridische vordering in te stellen of uit te oefenen, of ons hiertegen te verweren;

De verplichting om onze legitieme belangen te waarborgen, zoals:

 • Interne rapportage
 • Partnerrapportage
 • Ontwikkeling van producten en diensten inclusief feedback en onderzoeken
 • Overdracht van persoonsgegevens (om overdragen en openbaarmaking mogelijk te maken)
 • Verzoeken om schadevergoeding
 • Klantprofilering of -segmentatie
 • Direct marketing voor bestaande klanten en prospects
 • Schuldinning
 • De noodzaak de vitale belangen van personen te beschermen.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Plugsurfing streeft ernaar de periode waarin wij persoonsgegevens bewaren tot een minimum te beperken. Daarom verwerkt Plugsurfing uw persoonsgegevens alleen voor zover en zolang als nodig is voor de doeleinden van de gegevensverwerking.

De specifieke bewaartermijn is afhankelijk van de gegevenscategorie. Over het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van de klantrelatie en voor een periode van drie (3) jaar na afloop van de klantrelatie. Daarentegen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens over bijvoorbeeld transacties voor minstens tien (10) jaar te bewaren. Plugsurfing stelt de specifieke bewaartermijnen voor persoonsgegevens vast en beoordeelt deze regelmatig opnieuw. Zodra persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zal Plugsurfing ze zo snel mogelijk wissen of anonimiseren.

Draagt Plugsurfing persoonsgegevens over naar derde landen?

In principe draagt Plugsurfing geen persoonsgegevens over naar landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER). Als wij echter persoonsgegevens naar buiten de EU of de EER overdragen, gebruikt Plugsurfing geschikte waarborgen die voldoen aan de bestaande privacywetgeving, zoals de door de Europese Commissie vastgestelde standaard contractsbepalingen.

Hoe beschermt Plugsurfing persoonsgegevens?

Plugsurfing neemt de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen en aan te tonen dat de privacywetgeving wordt gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens.
De maatregelen betreffen onder meer het gebruik van identiteits- en toegangsbeheersystemen om te waarborgen dat uitsluitend bevoegde personen toegang hebben tot persoonsgegevens, het gebruik van firewalls, IP-filters, multi-factor authenticatie, pseudonimisering en encryptie van gegevens, gedetailleerde instructies en training van personeel op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens, en de zorgvuldige selectie van dienstverleners die betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgegevens uit onze naam.

Hoe we omgaan met persoonsgegevens afkomstig van IP-adressen, cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies die op websites gebruikt worden

Als u onze diensten gebruikt of onze websites bezoekt, kan Plugsurfing met cookies en andere volgtechnieken gegevens over uw apparatuur verzamelen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die we gebruiken om de browsers en apparaten die onze websites bezoeken te identificeren en te tellen. Deze informatie kan vervolgens door ons of derde partijen gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Afhankelijk van welke van onze websites u bezoekt, verschilt ons gebruik van cookies. Meer informatie over de cookies die we gebruiken op een specifieke website leest u in de specifieke cookie-verklaring op de desbetreffende website.

Locatiegegevens

De locatiegegevens van de apparatuur van een gebruiker kan gebruikt worden om diensten te verlenen op basis van de locatie van het apparaat indien de gebruiker duidelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van locatiegegevens.

De gebruiker heeft het recht zijn of haar instemming op elk moment in te trekken door de desbetreffende instellingen op het apparaat te wijzigen.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Voor zover van toepassing, kunnen we uw persoonsgegevens delen met:

Bedrijven uit onze groep

Bedrijven uit onze groep kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid, op basis van ons legitiem belang en voor zover wettelijk toegestaan.

Commerciële partners

Wij maken persoonsgegevens bekend aan onze commerciële partners voor zover dit wettelijk is toegestaan. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

Uw identificatienummer voor opladen wordt gebruikt om u te identificeren bij een laadstation als u uw auto oplaadt.

Daarnaast wordt uw identificatienummer gebruikt worden voor het facturatieproces.

Ook delen we uw persoonsgegevens met onze commerciële partners, waaronder de exploitanten van oplaadstations, de aanbieders van e-mobiliteitsdiensten, roaming hubs, autofabrikanten, online advertentiepartners en andere commerciële partners.

Instemming, contract of verzoek
We kunnen uw persoonsgegevens delen als we uw instemming hiervoor hebben. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met een derde partij als dit nodig is voor het nakomen van contractuele verplichtingen jegens u of om aan een verzoek van u te voldoen. Ter illustratie: wij zullen uw adres delen met een bezorgdienst om een oplaadsleutel of oplaadkaart die u besteld heeft, bij u te kunnen bezorgen.

Onze onderaannemers

We zetten onderaannemers in voor het verlenen van diensten. Dergelijke onderaannemers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en ze uit onze naam verwerken, maar ze mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor een ander doel dan het leveren van de met ons afgesproken dienst. Met geschikte contractuele afspraken zorgen we ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid plaatsvindt. Voorbeelden van dienstverleners die persoonsgegevens verwerken zijn onder meer klantenservicepartners, betaal- en facturatiepartners, en leveranciers van IT-software en -dienstverlening.

Fusies en overnames
Als wij besluiten ons bedrijf te verkopen, te laten fuseren of anderszins te reorganiseren, dan kan het nodig zijn persoonsgegevens openbaar te maken aan mogelijke of feitelijke kopers en hun adviseurs.

Autoriteiten, juridische processen en wetgeving
Wij zullen uw gegevens openbaar maken aan de bevoegde autoriteiten, zoals de politie, voor zover dit wettelijk verplicht is. Daarnaast mogen we uw persoonsgegevens openbaar maken in verband met juridische procedures of op verzoek van een autoriteit op basis van toepasselijke wetgeving, of een gerechtelijk bevel in verband met een rechtszaak of procedure van de autoriteiten, of wanneer anderszins wettelijk vereist of toegestaan.

Wat zijn uw rechten in verband met uw persoonsgegevens?

Recht op toegang
U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u het recht heeft de bevestiging te ontvangen op de vraag of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden, en als dat zo is, om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die door Plugsurfing verwerkt worden, naast andere informatie over de verwerking door Plugsurfing.
Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u onder bepaalde omstandigheden het recht heeft om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Recht op correctie
U heeft het recht onjuiste informatie over uzelf te laten corrigeren of aanvullen.
Recht om gegevens te laten wissen
U hebt het recht om uw gegevens te laten wissen als:
De gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt werden;
U uw instemming intrekt voor verwerking, waarna Plugsurfing niet langer het wettelijke recht heeft uw gegevens te verwerken;
Uw gegevens illegaal verwerkt werden;
Het verwerken van uw gegevens niet noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten voor de instelling, uitvoering of verdediging van juridische vorderingen en/of voor archivering of onderzoeks- of statistische doeleinden.
Recht om uw toestemming in te trekken
Als u speciale toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, mag u deze altijd intrekken.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
Als de legitieme belangen van Plugsurfing of een derde partij de basis voor de verwerking vormen, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Tenzij Plugsurfing kan aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben voor de verwerking, zal Plugsurfing de persoonsgegevens niet langer verwerken.

Recht van bezwaar tegen direct marketing – U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken.
Recht op beperking
U heeft het recht uw gegevens te beperken gedurende de periode waarin we uw verzoek in behandeling nemen en controleren.
Recht om geen onderwerp van geautomatiseerde beslissingen te zijn
Als we een beslissing over u nemen die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerd proces en deze beslissing juridische of andere aanzienelijke gevolgen voor u heeft, mag u ons vragen om de beslissing opnieuw en op individuele basis te beoordelen. Dit is van toepassing wanneer wij niet kunnen bewijzen dat een geautomatiseerde beslissing nodig is om een overeenkomst tussen u en ons te sluiten of uit te voeren.
Om gebruik te maken van deze rechten kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: privacy@plugsurfing.com
Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of andere bevoegde toezichthouder als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met de geldende gegevensbeschermingswetgeving verwerken.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij behouden het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn door de ontwikkeling van onze diensten of door wijzigingen in relevante wetgeving. Alle wijzigingen in onze privacyverklaring worden vermeld op onze website of meegedeeld via berichten in onze mobiele Plugsurfing-applicatie. In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen u ook via e-mail van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

Contact

Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u per e-mail richten aan privacy@plugsurfing.com of per post aan:

Plugsurfing GmbH
Privacy Co-ordinator
Weserstraße 175
D-12045 Berlijn