S účinností od 1. května 2022

Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost Plugsurfing GmbH zpracovává vaše osobní údaje. Oznámení platí pro případy, kdy používáte naše produkty a služby nebo s námi jinak komunikujete.

Další informace o ochraně osobních údajů specifické pro daný produkt nebo službu vám mohou být poskytnuty v podmínkách specifických pro službu nebo produkt, dodatcích k ochraně osobních údajů nebo jiných oznámeních, které můžete vidět při používání našeho produktu nebo služby.

Kdo je správce údajů?

Správcem údajů je společnost Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berlin, Německo (dále jen „Plugsurfing“).

Jak společnost Plugsurfing zpracovává vaše osobní údaje?

Jaký druh údajů společnost Plugsurfing zpracovává?

Společnost Plugsurfing shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro váš vztah s námi a pro účely, pro které jsou údaje používány. Společnost Plugsurfing shromažďuje následující kategorie osobních údajů.

 • Údaje o povolení – například marketingová oprávnění;
 • Údaje o preferencích – například typ smlouvy, kontaktní jazyk, platební metoda, typ ceny;
 • Bezpečnostní údaje – například hesla, informace o bezpečnostních incidentech;
 • Technické údaje – například technické údaje místa spotřeby zákazníka;
 • Podrobné transakční údaje – například fakturační údaje;
 • Finanční údaje – například číslo kreditní karty, informace o bankovním účtu;
 • Identifikační údaje – například název, číslo RFID
 • Údaje o chování – například profilování zákazníků a další informace získané z vašeho používání našich služeb, přihlašovací údaje;
 • Komunikace – jako jsou vaše odpovědi na průzkumy a další zpětná vazba a komunikace, které nám pošlete;
 • Údaje o vašem využívání našich služeb – jako jsou údaje o spotřebě energie a elektřiny;
 • Údaje o počítačovém zařízení – jako je IP adresa, údaje o souborech cookie;
 • Kontaktní údaje – například e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa RFID;
 • Údaje o smlouvě – například platební podmínky;

Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány?

Mezi zpracovávané osobní údaje patří údaje, které nám sdělíte v době objednávky, v době zakoupení naší služby nebo v průběhu vztahu se zákazníkem. Získáváme také pozorované údaje z vašeho používání našich zařízení a služeb. Společnost Plugsurfing může také zpracovávat odvozené údaje, které byly odvozeny na základě přijatých údajů.

Třetí strany, jako jsou marketingoví partneři, výrobci automobilů, provozovatelé dobíjecích bodů, poskytovatelé služeb elektronické mobility a další poskytovatelé údajů.

Společnosti ve skupině, které sdílejí informace pro účely uvedené níže.

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

Osobní údaje zpracováváme pouze pro předem definované účely. Účely, pro které zpracováváme osobní údaje, jsou:

 • Řízení vztahů se zákazníky (např. zasílání oznámení nebo aktualizací týkajících se smluv, produktů nebo služeb či poradenství pro zákazníky)
 • Správa smluv a produktů
  Poskytování, správa a údržba služby (např. správa licencí koncových uživatelů, vyšetřování a řešení technických problémů)
 • Identifikace subjektů údajů
 • Pozastavení poskytovaných služeb
 • Příjem a ukládání informací o transakci
 • Archivace smluv a faktur
 • Poskytování zboží a služeb, včetně správy výnosů
 • Stížnosti a řešení sporů, včetně požadavků na odškodnění
 • Předávání osobních údajů (včetně předávání a zveřejňování)
 • Profilování, segmentace a přímý marketing (pro stávající i budoucí zákazníky)
 • Prodej a marketing (včetně např. pořádání seminářů)
 • Fakturace a vymáhání pohledávek
 • Vrácení plateb zákazníkům
 • Interní vykazování
 • Stanovení, výkon nebo obhajoba právních nároků
 • Hlášení pro partnery
 • Vývoj produktů a služeb, včetně zpětné vazby a průzkumů
 • Průzkumy spokojenosti zákazníků
 • Komunikace s dodavateli
 • Ochrana proti podvodům

Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje, spoléháme se na různé právní základy, včetně:

 • Vašeho souhlasu. Pokud se spoléháme na váš souhlas jako na právní základ pro zpracování vašich údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • Nutnost navázat s vámi smluvní vztah a plnit naše smluvní závazky;
 • Nutnost dodržovat právní povinnost (například jsme zákonem povinni uchovávat určité údaje po určitou dobu) a stanovit, vykonávat nebo bránit společnost Plugsurfing proti právním nárokům;
 • Nutnost prosazovat naše oprávněné zájmy zahrnující:
  • Interní vykazování
  • Hlášení pro partnery
  • Vývoj produktů a služeb včetně zpětné vazby a průzkumů
  • Předávání osobních údajů (včetně předávání a zveřejňování)
  • Požadavky na kompenzaci
  • Profilování nebo segmentaci zákazníků
  • Přímý marketing pro stávající i budoucí zákazníky
  • Vymáhání dluhů
 • Nutnost chránit životně důležité zájmy každé osoby;

Automatizované rozhodování

Můžeme o vás rozhodovat prostřednictvím automatizovaného rozhodování. Například automatizované sledování vašeho potenciálního dluhu u společnosti Plugsurfing z předchozího neplaceného využívání našich služeb.

Naše automatizované rozhodovací postupy mohou ovlivnit vaši schopnost využívat naše služby. K tomuto můžeme být vedeni pro splnění našich právních povinností, nebo proto, že je nutné mezi vámi a námi uzavřít smlouvu. To znamená, že pokud zaznamenáme nezaplacené faktury, můžeme váš účet deaktivovat, dokud faktura nebude uhrazena.

Pokud jsme o vás rozhodli výhradně na základě automatizovaného procesu (např. prostřednictvím automatického profilování), který ovlivňuje vaši schopnost využívat služby nebo na vás má další významný vliv, můžete požádat, abyste se na vás takováto rozhodnutí nestahovala, pokud vám nebudeme moci prokázat, že taková rozhodnutí jsou nezbytná pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Společnost Plugsurfing se snaží omezit dobu, po kterou jsou osobní údaje uloženy na minimum. Společnost Plugsurfing tak zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou pro splnění účelů zpracování údajů.

Konkrétní doby uchovávání se mohou lišit v závislosti na kategoriích údajů. Vaše osobní údaje jsou zpravidla uchovávány po dobu trvání vztahu se zákazníkem a po dobu tří (3) let od konce vztahu se zákazníkem. Vzhledem k tomu, že např. informace o transakcích budou uchovávány po dobu nejméně deseti (10) let na právním základě. Společnost Plugsurfing stanovuje a pravidelně znovu u osobních údajů, které má v držení, vyhodnocuje konkrétní dobu uchovávání. Jakmile již osobní údaje nejsou nutné, společnost Plugsurfing je odstraní nebo anonymizuje co nejdříve.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Zásadně neprodáváme, neobchodujeme ani neposkytujeme žádné osobní údaje třetím stranám. Společnosti patřící do stejné skupiny společností mohou zpracovávat osobní údaje v souladu se stávajícími zákony o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny našim oprávněným zaměstnancům nebo pobočkám v rozsahu nezbytném pro účely zpracování. Údaje nebudou nikdy dostupné všem zaměstnancům, ale omezenému počtu oprávněných osob. Jako zpracovatele údajů používáme také třetí strany, které nám pomáhají vyvíjet, dodávat a udržovat náš produkt a služby a plnit naše další účely, jak jsou definovány v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud třetí strana zpracovává osobní údaje naším jménem, vždy prostřednictvím smluvních ujednání zajišťujeme, aby zpracování osobních údajů bylo vždy prováděno bezpečně a v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a osvědčenými postupy zpracování údajů.

Seznam kategorií těchto zpracovatelů údajů:

 • Poskytovatelé služeb, jako jsou tiskové služby, instalační partneři, poskytovatelé služeb zákazníkům
 • Prodejní a marketingoví partneři
 • Poskytovatelé platebních služeb
 • Poskytovatelé cloudových služeb
 • Výrobci nabíječek
 • Poskytovatelé roamingových platforem
 • Poskytovatelé IT služeb a poradenské společnosti (např. vývojáři, návrháři a testeři)
 • Servisní partneři a partneři údržby (např. opravy a údržba HW)
 • Poskytovatelé služeb Charger Cloud Systems
 • Služby fakturace a vymáhání pohledávek a poskytovatelé systémů
 • Poskytovatelé hostingových systémů (např. webové služby Amazon)
 • Poskytovatelé služeb a systému řízení skladu
 • Poskytovatelé softwaru a nástrojů (např. pro vývoj softwaru, obchodní analýzy, prodej, marketing, řízení pracovních objednávek, řízení vztahů se zákazníky, online konference a komunikace)
 • Provozní společnosti, jako je pošta nebo doručovací kurýr
 • Výzkumné společnosti (např. provádění průzkumů spokojenosti zákazníků nebo vývoje produktů a služeb)
 • Poskytovatelé telekomunikačních systémů

Kromě toho, osobní údaje mohou být zpřístupněny orgánům, pokud to vyžaduje zákon, na základě požadavků příslušných orgánů v souladu se stávajícími zákony o ochraně osobních údajů.

Přenáší společnost Plugsurfing osobní údaje do třetích zemí?

Společnost Plugsurfing především nepřenáší osobní údaje mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud jsou však osobní údaje předávány mimo EU nebo EHP, společnost Plugsurfing používá odpovídající záruky v souladu se stávajícími právními předpisy o ochraně soukromí, jako jsou standardní smluvní doložky, které Evropská komise poskytuje.

Jak společnost Plugsurfing chrání osobní údaje?

Společnost Plugsurfing splňuje nezbytná technická a organizační opatření, která zajišťují a prokazují, že při zpracování osobních údajů jsou dodržovány zákony o ochraně osobních údajů.

Tato opatření zahrnují používání systémů pro správu identit a přístupu, aby bylo zajištěno, že k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, dále pak používání bran firewall, filtrování IP adres, vícefaktorové ověřování, pseudonymizace a šifrování údajů, podrobné pokyny a školení pro personál týkající se ochrany osobních údajů a pečlivé zvážení při výběru našich poskytovatelů služeb, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů naším jménem.

Jak zpracováváme osobní údaje z IP adres, souborů cookie a podobných technologií

Na webových stránkách používáme soubory cookie

Když používáte naše služby nebo navštívíte naše webové stránky, společnost Plugsurfing může shromažďovat údaje o vašich zařízeních prostřednictvím souborů cookie a dalších technik sledování.

Cookies jsou malý textový soubor, který používáme k identifikaci a počítání prohlížečů a zařízení, které navštěvují naše webové stránky. Tyto informace pak můžeme použít my nebo třetí strany pro marketingové účely.

Naše používání cookies se liší v závislosti na tom, které z našich webových stránek navštívíte. Více informací o tom, které soubory cookie používáme na konkrétní webové stránce, získáte tak, že si na aktuální stránce přečtete konkrétní informace o souborech cookie.

Údaje o poloze

Údaje o poloze zařízení uživatele mohou být použity k poskytování služeb na základě umístění zařízení, pokud uživatel jasně udal souhlas se zpracováním údajů o poloze.

Uživatel má právo souhlas kdykoli odvolat změnou příslušných nastavení v zařízení.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje můžeme případně sdílet s následujícími subjekty:

Společnosti Skupiny

Společnosti naší Skupiny mohou vaše osobní údaje používat pro účely definované v tomto oznámení na základě oprávněného zájmu v rozsahu povoleném platnými zákony.

Obchodní partneři

Osobní údaje předáváme našim obchodním partnerům v rozsahu povoleném platnými zákony. Příklady takových situací zahrnují:

Vaše identifikační číslo nabíjení se používá k identifikaci vaší osoby v nabíjecí stanici při nabíjení vašeho vozu.

Vaše identifikační číslo pro nabíjení lze použít také pro fakturaci.

Mezi naše obchodní partnery patří například operátoři nabíjecích stanic, poskytovatelé služeb e-mobility, roamingové uzly, výrobci automobilů, partneři online reklamy a další komerční partneři.

Souhlas, smlouva nebo žádost

Vaše osobní údaje můžeme sdílet, pokud k tomu máme váš souhlas. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet se třetí stranou, pokud je to nezbytné pro splnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy s vámi nebo pro splnění vaší žádosti. Příkladem může být zveřejnění vaší adresu poštovním či kurýrním službám nebo abychom vám mohli dodat nabíjecí klíč nebo nabíjecí kartu, kterou jste si objednali.

Naši subdodavatelé

K poskytování služeb využíváme subdodavatele. Tito subdodavatelé mohou mít přístup k vašim osobním údajům a mohou je zpracovávat naším jménem, ale nemohou je používat k jiným účelům než k poskytování služby, na které se s námi dohodli. Prostřednictvím vhodných smluvních ujednání zajišťujeme, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s tímto oznámením. Typickými poskytovateli služeb, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou například partneři služeb zákazníkům, partneři pro platby a fakturaci a poskytovatelé softwaru a služeb IT.

Fúze a akvizice

Pokud se rozhodneme prodat, sloučit nebo jinak reorganizovat naše podnikání, může to znamenat, že osobní údaje odhalíme potenciálním nebo skutečným kupujícím a jejich poradcům.

Orgány, soudní řízení a právo

Vaše údaje zveřejníme příslušným orgánům, jako je policie, v rozsahu požadovaném zákonem. Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit v souvislosti se soudním řízením nebo na žádost orgánu na základě rozhodného práva nebo soudního příkazu v souvislosti se soudním procesem nebo orgánem, nebo pokud to zákon vyžaduje nebo povoluje.

Jaká jsou vaše práva, pokud jde o vaše osobní údaje?

Právo na přístup

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům. To znamená, že máte právo získat potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, také získat kopii osobních údajů, které jsou zpracovávány společností Plugsurfing a další informace o zpracování provedeném spolčností Plugsurfing.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na přenos údajů, což znamená, že za určitých okolností můžete mít právo na předání osobních údajů jinému správci.

Právo na opravu

Máte právo obdržet nesprávné informace o vás opravené nebo doplněné.

Právo na výmaz

Máte právo vymazat vaše údaje, pokud:

 • Údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • Odvoláte svůj souhlas pro určitý typ zpracování a poté neexistuje žádný právní základ pro společnost
 • Plugsurfing ke zpracování údajů;
 • Vaše údaje byly zpracovány nelegálně;
 • Zpracování vašich údajů není nutné pro splnění platných právních požadavků, aby bylo možné určit, vymáhat nebo bránit právní nároky a/nebo pro archivní, výzkumné nebo statistické účely

Právo odvolat souhlas

Pokud jste k určitému zpracování dali zvláštní souhlas, máte vždy právo svůj souhlas odvolat.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Při zpracování na základě oprávněných zájmů, které společnost Plugsurfing nebo třetí strana sledují, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Pokud společnost Plugsurfing nemůže prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, společnost Plugsurfing již nebude osobní údaje zpracovávat.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu – máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, k přímému marketingu. Pak již nebudeme zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

Právo na omezení

Máte právo omezit vaše údaje během doby, kdy prošetříme a zkontrolujeme váš požadavek.

Právo nepodléhat automatizovanému rozhodnutí

Pokud jsme o vás rozhodli zcela na základě automatizovaného procesu a rozhodnutí má právní důsledky nebo se vás jinak významně dotýká, můžete požádat, abychom toto rozhodnutí přezkoumali prostřednictvím obnoveného a individuálního posouzení. To platí v případě, že nemůžeme prokázat, že automatické rozhodnutí je nezbytné k uzavření nebo provedení smlouvy mezi vámi a námi.

Chcete-li tato práva uplatnit, učiňte tak zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: privacy@plugsurfing.com

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro kontrolu údajů nebo jiného příslušného regulačního orgánu, pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

Změny v našem oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů změnit. Změny mohou být nezbytné z důvodu vývoje našich služeb nebo například změn v příslušných zákonech. Veškeré změny v našem oznámení o ochraně osobních údajů budou sděleny na našich webových stránkách nebo prostřednictvím naší mobilní aplikace Plugsurfing. V některých případech se můžeme rozhodnout o těchto změnách informovat také e-mailem.

Kontakt

Otázky, komentáře a požadavky týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů jsou vítány a měly by být řešeny e-mailem zaslaným na adresu privacy@plugsurfing.com nebo poštou na adresu:

Plugsurfing GmbH
Privacy Co-ordinator
Weserstraße 175
12045 Berlín