Jõustunud 2.mail 2022

Privaatsusteade

See privaatsusteatis kirjeldab, kuidas Plugsurfing GmbH töötleb teie isikuandmeid. Teatis kohaldub, kui te kasutate meie tooteid ja teenuseid või muul moel meiega suhtlete.

Võime teile anda täiendavat toote- või teenusespetsiifilist privaatsusteavet teenuse- või tootepõhistes tingimustes, privaatsuslisades või muudes teadetes, mida võite meie toote või teenuse kasutamise ajal näha.

Kes on andmete vastutav töötleja?

Andmete vastutav töötaja on Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berliin, Saksamaa (edaspidi „Plugsurfing”).

Kuidas Plugsurfing teie isikuandmeid töötleb?

Milliseid andmeid Plugsurfing töötleb?

Plugsurfing kogub ja töötleb isikuandmeid, mis on vajalikud suhteks meiega ja andmete kasutamise eesmärkideks. Plugsurfing kogub isikuandmeid järgmistes kategooriates.

 • Lubade andmed – näiteks turundusload;
 • Eelistuste andmed – näiteks lepingu tüüp, suhtlemiskeel; makseviis; hinnakujunduse tüüp;
 • Turvalisuse andmed – näiteks salasõnad, turvaintsidentide teave;
 • Tehnilised andmed – näiteks kliendi tarbimiskoha tehnilised andmed;
 • Tehingute üksikasjade andmed – näiteks arvete üksikasjad;
 • Finantsandmed – näiteks krediitkaardi number, pangakonto teave;
 • Identifitseerimisandmed – näiteks nimi; RFID-võtme number;
 • Käitumuslikud andmed – näiteks kliendi profiil või muu info, mis on tuletatud teie teenusekasutamisest; sisselogimise üksikasjad;
 • Teatised – näiteks teie vastused küsitlustele ja teistele tagasiside vahenditele ja teatised, mida meile saadate;
 • Meie teenuste kasutamise andmed – näiteks energia/elektritarbimise andmed;
 • Andmed arvuti kohta – näiteks IP-aadress, küpsiste andmed;
 • Kontaktandmed – näiteks meiliaadress; telefoninuber; arve saatmise aadress; RFID-võtme tarneaadress jms;
 • Lepingu andmed – näiteks maksetingimused

Millistest allikatest isikuandmeid saadakse?

Töödeldud isikuandmed sisaldavad andmeid, mis saadakse teilt tellimuse esitamise, meie teenusega liitumise või kliendisuhte ajal. Kui kasutate meie seadmeid või teenuseid, saame me ka vaatlusandmeid. Plugsurfing võib töödelda ka tuletatud andmeid, mis on saadud andmetest tuletatud või nende põhjal järeldatud.

Kolmandad osapooled, nagu turunduspartnerid, autotootjad, laadimispunkti operaatorid, e-mobiilsuse teenuseosutajad ja teised andmepakkujad.

Kontserni ettevõtted, mis jagavad teavet alltoodud eesmärkidel.

Millised on isikuandmete töötlemise eesmärgid?

Me töötleme isikuandmeid vaid kindlaks määratud eesmärkidel. Eesmärgid, mille jaoks me isikuandmeid töötleme, on:

 • Kliendisuhete haldamine (nt. lepinguga seotud teatiste, toote või teenusega seotud teatiste või uuenduste, kliendi juhendite saatmine)
 • Lepingu ja toote haldamine
 • Teenuse osutamine, haldamine ja hoidmine (nt. lõppkasutaja litsensi haldamine, tehniliste probleemide uurimine ja parandamine)
 • Andmesubjektide tuvastamine
 • Osutatavate teenuste peatamine
 • Kviitungite ja tehinguteabe säilitamine
 • Lepingute ja arvete arhiveerimine
 • Toodete ja teenuste tarnimine, kaasa arvatud tagastuste haldamine
 • Kaebuste ja vaidluste haldamine, kaasa arvatud hüvitiste nõudmine
 • Isikuandmete edastamine (kaasa arvatud edastamised ja avalikustamised)
 • Profileerimine, segmenteerimine ja otseturustus (olemasolevate ja tulevaste klientide)
 • Müük ja turundus (kaasa arvatud seminaride korraldamine)
 • Arveldamine ja võlgade sissenõudmine
 • Maksete tagastamine klientidele
 • Sisemine aruandlus
 • Õigusnõuete esitamine, teostamine või kaitsmine
 • Partnerite aruandlus
 • Toote- ja teenusearendus, kaasa arvatud tagasiside ja küsitlused
 • Kommunikatsioon müüjatega
 • Kaitse pettuste eest

Millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme?

Et me saaksime teie isikuandmeid töödelda, tugineme me erinevatele õiguslikele alustele, mille seas on:

 • Teie nõusolek. Kui me teie isikuandmete töötlemisel põhineme teie nõusolekule kui õiguslikule alusele, võite te selle igal hetkel tagasi võtta.
 • Vajadus sõlmida teiega lepinguline suhe ja täita meie lepingulisi kohustusi.
 • Meie vajadus täita juriidilist kohustust (näiteks oleme me seaduse järgi kohustatud säilitama teatud aja jooksul teatud andmeid) ja et luua, teostada või kaitsta Plugsurfingut juriidiliste nõuete eest;
 • Vajadus järgida meie õigustatud huve, kaasa arvatud:
 • Sisemine aruandlus
 • Partnerite aruandlus
 • Toote- ja teenusearendus, kaasaarvatud tagasiside ja küsitlused
 • Isikuandmete edastamine (kaasa arvatud edastamised ja avalikustamised)
 • Hüvitiste nõuded
 • Kliendi profiilide koostamine või segmenteerimine
 • Otseturundus olemasolevatele ja tulevastele klientidele
 • Võlgade sissenõudmine
 • Vajadus kaitsta iga isiku elulisi huve;

Automaatne otsustetegemine

Me võime teie kohta otsuseid vastu võtta automaatse otsustetegemise protsessiga nagu näiteks teie võimaliku võla automaatne jälgimine Plugsurfingule meie teenuste maksmata kasutamise eest.

Meie automaatne otsustetegemise protseduur võib mõjutada teie võimalust meie teenuseid kasutada. Võib juhtuda, et me peame seda tegema, et teostada meie juriidilisi kohustusi või kuna see on vajalik meie lepingulise suhte sõlmimiseks või selle täitmiseks. See tähendab, et kui meile on tasumata arveid, võime me teie konto kuni arve maksmiseni insaktiveerida.

Kui me oleme teie kohta otsuse vastu võtnud ainult automaatse protsessiga (nt. läbi automaatse profileerimise) ja see mõjutab teie võimalust teenust kasutada või sel on muu oluline mõju teile, võite te paluda, et teie suhtes ei kohaldataks sellist otsust, välja arvatud juhul, kui me suudame teile näidata, et selline otsus on vajalik meie lepingulise suhte sõlmimiseks või selle täitmiseks.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Plugsurfing püüab isikuandmete säilitamise aja viia miinimumi. Seega töötleb Plugsurfing teie isikuandmeid vaid sellises ulatuses ja nii kaua, kuni on vajalik andmetöötluse eesmärkide täitmiseks.

Konkreetsed säilitamisperioodid võivad olenevalt andmekategooriatest erineda. Üldiselt säilitatakse teie isikuandmeid kliendisuhte perioodi jooksul ja kolm (3) aastat peale kliendisuhte lõppemist. Samas näiteks tehingute teavet hoitakse õiguslikul alusel alles vähemalt kümme (10) aastat. Plugsurfing kehtestab ja hindab regulaarselt ümber oma valduses olevate isikuandmete andmetüübist tulenevad säilitusperioodid. Kui isikuandmed ei ole enam vajalikud, kustutab Plugsurfing need või muudab need anonüümseks nii pea kui võimalik.

Kes töötleb teie isikuandmeid?

Põhimõtteliselt me ei müü, kauple ega litsenseeri mingeid isikuandmeid kolmandatele pooltele. Samasse gruppi kuuluvad ettevõtted võivad vastavalt eraelu puutumatuse seadusele isikuandmeid töödelda. Isikuandmeid võidakse avaldada meie volitatud töötajatele või sidusettevõtetele sellises ulatuses, mis on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks. Andmed ei ole kunagi kättesaadavad kõigile töötajatele, vaid piiratud hulgal volitatud isikutele. Me kasutame andmete töötlejatena ka kolmandaid isikuid, kes aitavad meil meie tooteid ja teenuseid arendada, tarnida ja hooldada ja et täita meie muid eesmärke, mis on defineeritud käesolevas privaatsusteatises. Kui kolmas isik töötleb meie nimel isikuandmeid, tagame me lepinguliste kokkulepetega alati selle, et isikuandmete töötlemine viiakse läbi turvaliselt ja kooskõlas eraelu puutumatuse seadusete ning andmete töötlemise parimatele tavadega.

Selliste andmetöötlejate kategooriate loend:

 • Teenusepakkujad, nagu trükiteenused, paigaldamispartnerid, klienditeenindajad
 • Müügi ja turunduse partnerid
 • Makseteenuse pakkujad
 • Pilveteenuse pakkujad
 • Laadijate tootjad
 • Roaming-platvormi pakkujad
 • IT-teenuse pakkujad ja nõustajad (nt. arendajad, disainerid ja testijad)
 • Teenuse ja hoolduse partnerid (nt. riistvara parandmine ja hooldus)
 • Laadija pilvesüsteemi pakkujad
 • Arveldamise ja võlgade sissenõudmise teenuse ja süsteemi pakkujad
 • Andmemajutussüsteemide pakkujad (nt. Amazon Web Services)
 • Ladustamisteenuse ja halduse süsteemide pakkujad
 • Tarkvara ja abivahendite pakkujad (nt. tarkvara arenduseks, ärianalüüsiks, müügiks, turunduseks, töökorralduse halduseks, kliendisuhete halduseks, veebi-konverentsideks ja -suhtluseks).
 • Ettevõtted nagu post ja kättetoimetamise kullerid
 • Uuringufirmad (nt. kliendi rahulolu- või toote ja teenuse arenduse küsitlused)
 • Telekommunikatsioonisüsteemide pakkujad

Lisaks võidakse isikuandmeid avaldada ametivõimudele, kui meilt nõuab seda seadus pädevate asutuste nõudmiste alusel ja vastavuses kehtivate privaatsusseadustega.

Kas Plugsurfing edastab isikuandmeid kolmandatele riikidele?

Põhimõtteliselt Plugsurfing isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ei edasta. Kui aga isikuandmed väljaspoole ELi või EMPd edastatakse, kasutab Plugsurfing kohaseid kaitsemeetmeid vastavalt kehtivale eraelu puutumatust käsitlevatele õiguaktidele nagu näiteks Euroopa Komisjoni sätestatud lepingu tüüptingimused.

Kuidas Plugsurfing isikuandmeid kaitseb?

Plugsurfing kasutab vajalikke tehnilisi ja organisatooriseid meetmeid, mis kindlustavad ja näitavad, et isikuandmete töötlemisel järgitakse eraelu puutumatust puudutavad seadusi.

Need meetmed hõlmavad identiteedi- ja juurdepääsuhaldussüsteemide kasutamist, mis tagavad, et ainult volitatud isikud omavad isikuandmetele juurdepääsu, tulemüüride, IP-filtrite, mitmefaktorilise autentimise, andmete pseudonümiseerimise ja krüptimise, täpsete juhiste ja koolituse kasutamist isikuandmete töötluse personali poolt ja hoolikat kaalumist meie nimel isikuandmete töötlemisega seotud teenusepakkuja valimisel.

Kuidas me käsitleme isikuandmeid IP aadressidest, küpsistest ja sarnastest tehnoloogiatest

Veebilehtedel kasutatavad küpsised

Kui te kasutate meie teenuseid või külastate meie veebilehti, võib Plugsurfing koguda andmeid teie seadmete kohta läbi küpsiste või teiste jälgimistehnoloogiate abil.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida me kasutame, et identifitseerida ja loendada veebilehtisejaid ja seadmeid, mis külastavad meie veebilehti. Seda teavet võime meie või kolmas osapool seejärel kasutada turunduslikel eesmärkidel. Meie küpsistekasutamine erineb sõltuvalt sellest, millist meie veebilehte te külastate. Rohkem teavet selle kohta, milliseid küpsiseid me mingil kindlal veebilehel kasutame, saate külastatava saidi kohta konkreetset infot lugedes.

Lokaliseerimisandmed

Teenuse pakkumiseks lähtuvalt seadme asukohast võidakse kasutada kasutaja seadme lokaliseerimisandmeid, kui kasutaja on andnud selge nõusoleku lokaliseerimisandmete töötlemiseks.

Kasutajal on õigus oma nõusolek igal hetkel tagasi võtta muutes oma seadme vastavaid seadistusi.

Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Kellel on teie isikuandmetele ligipääs?

Kui see kohaldub, võime me teie isikuandmeid jagada järgmiste ettevõtetega:

Kontserni ettevõtted

Meie kontserni ettevõtted võivad kasutada teie isikuandmeid selles teatises toodud eesmärkidel tuginedes õigustatud huvile kohaldatava seadusega lubatud ulatuses.

Äripartnerid

Avaldame isikuandmeid oma äripartneritele seadusega lubatud ulatuses. Selliste olukordade näited on järgmised.

Teie laadimise identifitseerimisnumbrit kasutatakse teie identifitseerimiseks laadimisjaamas, kui te autot laadite.

Teie laadimise identifitseerimisnumbrit võidakse kasutada ka arvete koostamisel.

Meie äripartnerite hulka kuuluvad näiteks laadimisjaamade operaatorid, e-mobiilsuse teenusepakkujad, rändluskeskused, autotootjad, online reklaamiteenuste pakkujad ja teised äripartnerid.

Nõusolek, leping või taotlus

Võime teie isikuandmeid jagada juhul, kui meil on selleks teie nõusolek. Me võime teie isikuandmeid kolmandate pooltega jagada ka siis, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks või teie taotluse rahuldamiseks. Näiteks avaldame me teie aadressi posti- või kullerteenusele või selleks, et teile teie tellitud laadimisvõti või -kaart kätte toimetada.

Meie alltöövõtjad

Teenuste pakkumiseks kasutame me alltöövõtjaid. Need alltöövõtjad võivad saada ligipääsu teie isiklikule teabele ja nad töötlevad seda meie nimel, kuid neil ei ole lubatud isikuandmeid kasutada mingil muul eesmärgil kui meiega kokkulepitud teenuse pakkumiseks. Sobilike lepinguliste kokkulepetega tagame me selle, et isikuandmete töötlemine on vastavuses käesoleva teatisega. Tüüpiliseks teenusepakkujaks, kes isikuandmeid töötleb, on näiteks klienditeeninduse partnerid, maksete ja arvetega tegelevad partnerid, IT tarkvara ja teenuse pakkujad.

Ühinemised ja ülevõtmised

Kui me otsustame oma ärid maha müüa, kellegagi ühineda või muul viisil äri ümber korraldada, võib see hõlmata isikuandmete avaldamist tulevastele või tegelikele ostjatele või nende nõunikele.

Ametivõimud, kohtumenetlused ja õigus

Me avaldame teie andmeid pädevatele asutustele, nagu politsei, seaduses nõutud ulatuses. Me võime teie isikuandmeid avaldada ka seoses kohtumenetlustega või ametivõimu nõudel kehtiva seaduse alusel, või kohtumääruse alusel kui see on seotud kohtumenetluse või ametliku toiminguga või muul seadusega nõutud või lubatud viisil.

Millised on teie õigused teie isikuandmetega seoses?

Õigus ligipääsule

Teil on õigus oma isikuandmetele ligi pääseda, see tähendab, et teil on õigus saada kinnitus, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ja kui jah, siis saada ka koopia oma isikuandmetest, mida Plugsurfing töötleb ja lisainfot Plugsurfingu teostatava töötlemise kohta.

Õigus andmete teisaldamisele

Teil on õigus andmete edastamisele, see tähendab, et teil on teatud tingimustel õigus lasta isikuandmed teisele vastutavale töötlejale edastada.

Õigus parandamisele

Teil on õigus lasta enda kohta ebaõige info parandada või täiendada.

Õigus kustutamisele

Teil on õigus lasta oma andmed kustutada, kui:

 • andmed ei ole enam vajalikud nendel eesmärgil, milleks neid töödeldakse
 • te võtate oma nõusoleku mõneks töötlemiseks tagasi ja pärast seda ei ole Plugsurfingul andmete töötlemiseks seaduslikku alust
 • teie andmeid on töödeldud ebaseaduslikult
 • töödeldavad andmed ei ole vajalikud kehtivate juriidiliste nõuete täitmiseks juriidiliste nõuete kindlaks määramiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks ja/või arhiivi-, uurimis- või statistika eesmärkidel

Õigus nõusoleku tagasivõtmisele

Kui te olete andnud spetsiaalse nõusoleku teatud töötlusele, võite te oma nõusoleku alati tagasi võtta.

Õigus isikuandmete töötlusele vastu olla

Kui töötlemine toimub Plugsurfingu või kolmanda isiku õigustatud huvide alusel, on teil igal ajal õigus olla teid puudutavate isikuandmete töötlemise vastu. Kui Plugsurfing ei suuda tõendada töötlemiseks mõjuvaid õigustatud põhjuseid, ei töötle Plugsurfing enam isikuandmeid.

Õigus olla otseturunduse vastu – Teil on igal ajal õigus olla otseturunduse eesmärgil teid puudutavate isikuandmete töötlemise vastu. Sel juhul me enam sellel eesmärgil isikuandmeid ei töötle.

Õigus piirangule

Teil on õigus piirata oma isikuandmeid nii kaua kuni me teie taotlust uurime ja kontrollime.

Õigus mitte kuuluda automatiseeritud otsuste alla

Kui me oleme teinud teie kohta täiesti autmatiseeritud protsessiga otsuse ja sel otsusel on õiguslikud tagajärjed või see muul olulisel viisil teid mõjutab, võite te taotleda, et me otsuse uue ja individuaalse hindamisena läbi vaataks. See kohaldub siis, kui me ei suuda tõestada, et automatiseeritud otsus on vajalik meie ja teie vahelise lepingu sõlmimiseks ja rakendamiseks.

Nende õiguste kasutamiseks saatke palun oma e-kiri järgmisele aadressile: privacy@plugsurfing.com

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Teil on õigus esitada kaebus andmeinspektsioonile või muule pädevale reguleerivale asutusele, kui arvate, et teie isikuandmeid käitledes rikume me kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte.

Meie privaatsusteatise muudatused

Jätame endale õiguse muuta seda privaatsusteatist. Muudatused võivad olla vajalikud meie teenuste arendamiseks või näiteks kehtivate seaduste muutumisel. Igast meie privaatsusteatise muudatusest antakse teada meie veebilehel või Plugsurfingu mobiilirakenduses. Mõnel juhul võime me eelistada muudatustest informeerimist ka e-posti teel.

Kontakt

Selle privaatsusteatise kohta käivad küsimused, kommentaarid ja taotlused on teretulnud ja need tuleks saata e-posti teel aadressile privacy@plugsurfing.com või posti teel aadressile:

Plugsurfing GmbH
Privacy Co-ordinator
Weserstraße 175
12045 Berlin