Data wejścia w życie: 2 maja 2022

Informacja o prywatności

Ta polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Plugsurfing GmbH przetwarza Państwa dane osobowe. Dotyczy to sytuacji, gdy nawiązują Państwo z nami kontakt, np. podczas korzystania z naszych produktów i usług.

Możemy przekazać Państwu informacje na temat ochrony prywatności odpowiadające danemu produktowi lub usłudze w warunkach dotyczących danego produktu lub usługi, dodatkowych informacjach o ochronie prywatności oraz innych materiałach, do których mają Państwo dostęp podczas korzystania z naszego produktu lub usługi.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berlin, Niemcy (dalej „Plugsurfing”).

W jaki sposób Plugsurfing przetwarza Państwa dane osobowe?

Jaki rodzaj danych przetwarza Plugsurfing?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe niezbędne podczas Państwa kontaktów z nami i do celów, do których te dane są wykorzystywane. Plugsurfing gromadzi dane osobowe w następujących kategoriach:

 • Dane dotyczące zezwoleń, takie jak zezwolenia w celach marketingowych;
 • Dane dotyczące preferencji, takie jak typ umowy, język kontaktu, sposób płatności, rodzaj cennika;
 • Dane dotyczące bezpieczeństwa, takie jak hasła i informacje o przypadkach naruszeń bezpieczeństwa;
 • Dane techniczne, takie jak dane techniczne miejsca poboru energii przez klienta;
 • Dane zawierające szczegóły na temat transakcji, takie jak szczegóły rozliczeń;
 • Dane finansowe, takie jak numer karty kredytowej i informacje na temat konta bankowego;
 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko oraz numer klucza zbliżeniowego RFID;
 • Dane dotyczące aktywności, takie jak profil klienta, inne informacje wynikające z korzystania z naszych usług i
 • informacje na temat logowania;
 • Dane komunikacyjne, takie jak Państwa odpowiedzi w ankietach oraz inne przesyłane nam komentarze i wiadomości;
 • Dane dotyczące korzystania z naszych usług, takie jak dane na temat zużycia energii/elektryczności;
 • Dane urządzenia, takie jak adres IP i pliki cookie;
 • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres do faktury i adres dostawy kluczy RFID;
 • Dane dotyczące umowy, takie jak warunki płatności.

Z jakich źródeł pozyskiwane są Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, które przekazują nam Państwo podczas składania zamówienia, rejestracji konta oraz kontaktów z nami w ramach obsługi klienta. Gromadzimy również dane dotyczące użytkowania naszych urządzeń i usług. Plugsurfing może również przetwarzać dane uzyskane i oparte na wcześniej otrzymanych danych.

Dane mogą pochodzić od osób trzecich, takich jak partnerów marketingowych, producentów samochodowych, operatorów stacji ładowania, dostawców usług związanych z mobilnością elektryczną oraz innych dostawców danych.

Mogą być one przekazywane przez spółki należące do jednej grupy, które dzielą się nimi w celach wymienionych poniżej.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w ściśle określonych celach:

 • Zarządzanie kontaktami z klientem (np. powiadomienia związane z umowami, powiadomienia lub aktualizacje związane z produktami lub usługami, porady dla klientów);
 • Zarządzanie umowami i produktami;
 • Dostarczanie, zarządzanie i świadczenie usług (np. zarządzanie licencjami użytkowników końcowych, badanie i rozwiązywanie problemów technicznych);
 • Identyfikacja osób, których dotyczą dane;
 • Zawieszenie świadczonych usług;
 • Przechowywanie informacji o rachunkach i transakcjach;
 • Archiwizacja umów i faktur;
 • Dostarczenie towarów i usług oraz zarządzanie zwrotami;
 • Zarządzanie skargami, sporami i wnioskami o odszkodowania;
 • Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych;
 • Tworzenie profili, segmentacja i marketing bezpośredni (dla istniejących i potencjalnych klientów);
 • Sprzedaż i marketing (w tym np. organizacja seminariów);
 • Tworzenie faktur i windykacja;
 • Zwroty płatności dla klientów;
 • Raporty wewnętrzne;
 • Formułowanie, wykonywanie lub obrona przed roszczeniami prawnymi;
 • Sprawozdania dla partnerów;
 • Rozwój produktów i usług, informacje zwrotne i ankiety;
 • Badanie satysfakcji klientów;
 • Komunikacja z dostawcami;
 • Ochrona przed oszustwami.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane, opierając się na różnych podstawach prawnych, w tym na:

 • Państwa zgodzie. Państwa zgoda stanowi podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych i można ją wycofać w dowolnej chwili;
 • Konieczności nawiązania z Państwem współpracy umownej i wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy;
 • Konieczności wywiązania się z obowiązku prawnego (np. prawo wymaga od nas przechowywania niektórych danych przez wyznaczony czas) i ochrony Plugsurfing przed potencjalnymi reklamacjami;
 • Konieczności dbania o nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie:
  • Raporty wewnętrzne;
  • Raporty dla partnerów;
  • Rozwój produktów i usług, informacje zwrotne i ankiety;
  • Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych;
  • Wnioski o odszkodowanie;
  • Tworzenie profili lub segmentacja klientów;
  • Marketing bezpośredni dla istniejących i potencjalnych klientów;
  • Windykacja należności;
 • Konieczności ochrony podstawowych potrzeb wszystkich osób.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podejmowane przez nas decyzje dotyczące Państwa mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Przykładem jest sytuacja, kiedy Państwa potencjalne zadłużenie wobec Plugsurfing z racji nieopłaconego korzystania z naszych usług jest automatycznie monitorowane.

Nasze procedury zautomatyzowanego podejmowania decyzji mogą wpłynąć na Państwa możliwość korzystania z naszych usług. Możemy być zmuszeni do ograniczenia możliwości użytkowania, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych, lub ponieważ takie ograniczenie jest konieczne do zawarcia lub zrealizowania umowy między Państwem a nami. Jeżeli mają Państwo nieopłacone faktury, możemy wtedy zablokować Państwa konto do czasu ich opłacenia.

Jeżeli podjęliśmy dotyczącą Państwa decyzję na podstawie zautomatyzowanego procesu (np. za pomocą automatycznego profilowania) i jeżeli ta decyzja wpływa na Państwa możliwość korzystania z usług lub ma inny znaczący wpływ, mogą wtedy Państwo ubiegać się o odwołanie, chyba że jesteśmy w stanie wykazać, że jest ona niezbędna do zawarcia lub zrealizowania umowy między Państwem a nami.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Plugsurfing dąży do zmniejszenia czasu przechowywania danych osobowych. Z tego względu Plugsurfing przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w zakresie i w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych.

Czas przechowywania różni się w zależności od kategorii danych. Z reguły Państwa dane osobowe są przechowywane podczas trwania współpracy, jak również przez okres trzech (3) lat od momentu zakończenia współpracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacje na temat transakcji są przechowywane przez co najmniej dziesięć (10) lat. Plugsurfing określa i regularnie weryfikuje okresy przechowywania różnych kategorii danych, które posiada. Kiedy dane osobowe nie są już użyteczne, Plugsurfing usuwa je lub czyni anonimowymi tak szybko, jak to możliwe.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Na ogół nie sprzedajemy Państwa danych osobowych, nie wymieniamy i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy mogą przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na temat ochrony prywatności. Dane osobowe mogą być ujawnione naszym upoważnionym pracownikom lub spółkom stowarzyszonym w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Dane są dostępne jedynie dla ograniczonej liczby upoważnionych pracowników. Współpracujemy również z zewnętrznymi podmiotami trzecimi w zakresie przetwarzania danych, które wspomagają nas w projektowaniu, dostarczaniu i dbaniu o nasze produkty i usługi oraz w spełnianiu innych naszych celów określonych w niniejszej informacji na temat ochrony danych osobowych. Kiedy osoba trzecia przetwarza dane osobowe w naszym imieniu, zawsze upewniamy się, poprzez zawarte w umowach ustalenia, że ten proces przetwarzania jest wykonywany w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności oraz najlepszymi rozwiązaniami.

Lista kategorii podmiotów przetwarzających dane:

 • Dostawcy usług (usługi drukarskie, instalatorzy, pracownicy obsługi klienta, itp.);
 • Partnerzy handlowi i marketingowi;
 • Dostawcy usług płatniczych;
 • Dostawcy usług w zakresie technologii Cloud;
 • Producenci ładowarek;
 • Dostawcy platform roamingowych;
 • Dostawcy i konsultanci usług informatycznych (np. programiści, projektanci i testerzy);
 • Partnerzy w zakresie serwisu i konserwacji (np. naprawa i konserwacja sprzętu);
 • Dostawcy systemów w zakresie technologii Cloud;
 • Dostawcy usług i systemów tworzenia faktur i windykacji;
 • Dostawcy systemów przechowywania danych (np. Amazon Web Services);
 • Dostawcy usług magazynowania i systemów zarządzania;
 • Dostawcy oprogramowania i narzędzi (do tworzenia oprogramowania, analizy działalności biznesowej, sprzedaży, marketingu, zarządzania zleceniami serwisowymi, zarządzania kontaktami z klientami, konferencji, komunikacji online, itp.);
 • Przedsiębiorstwa operacyjne, takie jak usługi pocztowe i firmy kurierskie;
  Przedsiębiorstwa prowadzące badania (np. w zakresie pomiaru satysfakcji klienta lub rozwoju produktów i
 • usług);
 • Dostawcy systemów telekomunikacyjnych.

Ponadto, dane osobowe mogą być ujawniane organom władzy, jeżeli wymaga tego prawo, na podstawie wniosków składanych przez odpowiednie organy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.

Czy Plugsurfing przekazuje dane osobowe państwom trzecim?

Zazwyczaj Plugsurfing nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niemniej jednak, kiedy dane osobowe są przekazywane poza UE lub EOG, Plugsurfing stosuje zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, takie jak standardowe klauzule kontraktowe opracowane przez Komisję Europejską.

W jaki sposób Plugsurfing chroni Państwa dane osobowe?

Plugsurfing podejmuje kroki techniczne i organizacyjne niezbędne do uszanowania przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Kroki te obejmują użycie systemów zarządzania tożsamością i dostępem, aby zagwarantować to, że jedynie upoważnione osoby posiadają dostęp do danych osobowych, użycie zapór sieciowych, filtrowanie adresów IP, weryfikację wieloczynnikową, pseudonimizację i szyfrowanie danych, opracowanie szczegółowych wytycznych i szkolenie personelu na temat ochrony danych osobowych, jak również staranny wybór naszych dostawców usług przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu.

W jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi uzyskanymi z adresów IP, plików cookie i podobnych technologii?

Pliki Cookie użyte na stronach internetowych

Kiedy korzystają Państwo z naszych usług lub przeglądają nasze strony internetowe, Plugsurfing może zbierać dane o Państwa urządzeniach za pomocą plików cookie i innych technik śledzenia.

Pliki cookie są to małego rozmiaru pliki tekstowe pozwalające nam na identyfikację i zliczanie przeglądarek oraz urządzeń, które odwiedziły nasze strony internetowe. Te informacje mogą być następnie przez nas lub przez podmioty trzecie wykorzystane do celów marketingowych.

Nasze użytkowanie plików cookie różni się w zależności od strony, którą Państwo odwiedzają. Więcej informacji na temat plików cookie, które używamy na poszczególnej stronie, mogą Państwo odnaleźć, zapoznając się z informacjami dotyczącymi tej strony.

Dane o lokalizacji

Dane o lokalizacji urządzenia użytkownika pozwalają na dostarczenie usług dostosowanych do lokalizacji urządzenia użytkownika, jeżeli użytkownik w jasny sposób wyraził swoją zgodę na przetwarzanie takich danych.

Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia na swoim urządzeniu.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Kto posiada dostęp do Państwa danych osobowych?

W określonych przypadkach możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

Spółkom należącym do grupy

Spółki należące do naszej grupy mogą używać Państwa dane osobowe do celów wyszczególnionych w niniejszej informacji, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie i w zakresie dozwolonym przez prawo.

Naszym partnerom handlowym

Dane osobowe są ujawniane naszym partnerom handlowym w zakresie dozwolonym przez prawo. Przykłady takich sytuacji:

Państwa numer identyfikacyjny ładowania pozwala Państwu na identyfikację na stacji podczas ładowania Państwa pojazdu.

Państwa numer identyfikacyjny do faktury może być również użyty przy procesie wystawiania faktury.

Naszymi partnerami handlowymi mogą być np. operatorzy stacji ładowania, dostawcy usług związanych z mobilnością elektryczną, ośrodki roamingowe, producenci samochodowi lub jeszcze partnerzy reklamowi online.

Zgoda, umowa lub prośba

Możemy dzielić się Państwa danymi osobowymi jedynie w przypadku, kiedy Państwo wyrażają na to zgodę. Możemy również przekazać Państwa dane osobowe podmiotowi trzeciemu, kiedy jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie zawartej z Państwem umowy lub do odpowiedzi na Państwa prośbę. Na przykład, aby dostarczyć zamówione przez Państwa klucz lub kartę ładowania, przekazujemy Państwa adres poczcie lub dostawcy usług kurierskich.

Nasi podwykonawcy

Współpracujemy z podwykonawcami w celu dostarczenia usług. Ci podwykonawcy mogą posiadać dostęp do Państwa informacji osobowych i nimi zarządzać w naszym imieniu, lecz nie mają prawa używać ich w celach innych niż tych wcześniej z nami uzgodnionych. Na podstawie umów gwarantujemy, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z niniejszą informacją. Dostawcami usług przetwarzającymi dane osobowe są np. pracownicy obsługi klienta, pracownicy z działu płatności i rozliczeń, jak również dostawcy oprogramowania i usług informatycznych.

Fuzje i przejęcia

W przypadku sprzedaży, fuzji lub innej reorganizacji przedsiębiorstwa możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych potencjalnym lub rzeczywistym nabywcom oraz ich doradcom.

Władze, postępowanie prawne i prawo

Ujawniamy Państwa dane odpowiednim organom władzy, takim jak policja, w zakresie określonym przez prawo. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe w przypadku postępowania sądowego lub na wniosek organu władzy na podstawie obowiązującego prawa, nakazu sądowego podczas procesu sądowego, lub w ramach postępowania prowadzonego przez organ władzy lub w inny sposób wymagany, lub dozwolony przez prawo.

Jakie posiadają Państwo prawa dotyczące Państwa danych osobowych?

Prawo dostępu

Posiadają Państwo prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, tj. otrzymania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, do otrzymania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Plugsurfing oraz dodatkowych informacji na temat przetwarzania dokonywanego przez Plugsurfing.

Prawo do przenoszenia danych

Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych, tj. w określonych przypadkach do przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi.

Prawo do poprawiania danych

Posiadają Państwo prawo do poprawy lub uzupełnienia błędnych informacji na Państwa temat.

Prawo do usunięcia danych

Posiadają Państwo prawo do usunięcia Państwa danych, w przypadku gdy:

 • Dane nie są już użyteczne do celów, dla których są przetwarzane;
 • Wycofują Państwo swoją zgodę na określone procesy przetwarzania, co sprawia, że Plugsurfing nie ma już prawa przetwarzania danych;
 • Państwa dane zostały przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Przetwarzanie Państwa danych nie stanowi prawnego wymogu do formułowania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, ani nie jest wymagane do archiwizacji, badania lub tworzenia statystyk.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli zgodzili się Państwo na określone przetwarzanie, zawsze mają Państwo prawo do wycofania tej zgody.

Prawo do odmowy przetwarzania danych osobowych

W przypadku gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie przez Plugsurfing lub podmiot trzeci, posiadają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie. Jeżeli Plugsurfing nie będzie w stanie przedstawić istotnych i uzasadnionych prawnie podstaw do przetwarzanie danych, nie będzie już mógł przetwarzać tych danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego – Posiadają Państwo prawo do sprzeciwienia się w dowolnym momencie przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Prawo do ograniczenia

Posiadają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych podczas rozpatrywania i weryfikacji Państwa wniosku.

Prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jeżeli podejmiemy decyzję na Państwa temat wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, i decyzja ta poprowadzi do konsekwencji prawnych lub znacząco wpłynie na Państwa sytuację, mogą Państwo poprosić o przeprowadzenie indywidualnego rozpatrzenia tej decyzji. To prawo znajduje swoje zastosowanie w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie udowodnić potrzeby zastosowanej zautomatyzowanej decyzji, lub gdy nie możemy zrealizować umowy zawartej pomiędzy Państwem a nami.

Aby skorzystać z tego prawa, prosimy o skontaktowanie się z nami, pisząc na adres privacy@plugsurfing.com

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Posiadają Państwo prawo złożenia skargi do organu kontroli danych lub innego odpowiedniego organu regulacyjnego, jeżeli uważają Państwo, że nasz proces przetwarzania danych osobowych łamie obowiązujące prawo w dziedzinie ochrony danych.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności. Zmiany mogą być konieczne w przypadku rozwoju naszych usług lub, na przykład, zmian w przepisach prawnych. O każdej zmianie w naszej Polityce prywatności będziemy informować na naszej stronie internetowej lub na aplikacji mobilnej Plugsurfing. W niektórych przypadkach możemy również informować o zmianach drogą elektroniczną.

Kontakt

Wszelkie pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i prosimy kierować je na adres e-mail privacy@plugsurfing.com lub listownie na adres pocztowy:

Plugsurfing GmbH
Privacy Co-ordinator
Weserstraße 175
12045 Berlin