Spēkā no 2022. gada 2. maija

Paziņojums par konfidencialitāti

Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību aprakstīts, kā uzņēmums Plugsurfing GmbH apstrādā jūsu personas datus. Paziņojums ir piemērojams, kad jūs izmantojat mūsu produktus un pakalpojumus vai citādi mijiedarbojaties ar mums.

Mēs varam sniegt papildu informāciju par personas datu aizsardzību, kas attiecināma uz konkrētu produktu vai pakalpojumu, pakalpojumam vai produktam paredzētos noteikumos, konfidencialitātes pielikumos vai citos paziņojumos, kurus varat redzēt, izmantojot mūsu produktu vai pakalpojumu.

Kas ir datu pārzinis?

Datu pārzinis ir uzņēmums Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berlin, Vācija (turpmāk tekstā “Plugsurfing”).

Kā Plugsurfing apstrādā jūsu personas datus?

Kāda veida datus uzņēmums Plugsurfing apstrādā?

Uzņēmums Plugsurfing apkopo un apstrādā personas datus, kas nepieciešami jūsu attiecībām ar mums un datu izmantošanas nolūkiem. Uzņēmums Plugsurfing apkopo datus šādās personas datu kategorijās.

 • Ar atļaujām saistītie dati – piemēram, ar tirgvedību saistītas atļaujas.
 • Preferenču dati – piemēram, līguma veids, līguma valoda, maksāšanas veids, tarifu veids.
 • Drošības dati – piemēram, paroles, informācija par drošības incidentiem.
 • Tehniskie dati – piemēram, klientu patēriņa punkta tehniskie dati.
 • Detalizēti dati par darījumiem – piemēram, sīkas ziņas par rēķinu.
 • Finanšu dati – piemēram, kredītkartes numurs, informācija par bankas kontu.
 • Identificējoši dati – piemēram, vārds; RFID atslēgas numurs.
 • Ar uzvedību saistītie dati – piemēram, klientu profilēšana un cita informācija, kas iegūta, jums izmantojot mūsu pakalpojumus; pierakstīšanās dati.
 • Saziņa – piemēram, jūsu atbildes mūsu aptaujās un citas atsauksmes un saziņa, kuru jūs mums nosūtāt.
 • Dati par mūsu pakalpojuma izmantošanu – piemēram, enerģijas/elektrības patēriņa dati.
 • Datora ierīces dati – piemēram, IP adrese, sīkdatņu dati.
 • Kontaktinformācijas dati – piemēram, e-pasta adrese; tālruņa numurs; rēķina adrese, RFID atslēgu utt. piegādes adrese.
 • Līguma dati – piemēram, maksāšanas noteikumi.

No kādiem avotiem iegūst personas datus?

Apstrādāto personas datu klāstā iekļauti dati, kurus saņem no jums pasūtījuma veikšanas laikā, laikā, kad pievienojaties mūsu pakalpojumam, vai klientu attiecību risināšanas laikā. Mēs arī saņemam novērotos datus, kas iegūti, jums lietojot mūsu ierīces un pakalpojumus. Uzņēmums Plugsurfing var arī apstrādāt atvasinātos datus, kas atvasināti vai izsecināti, pamatojoties uz saņemtajiem datiem.

Trešās personas, piemēram, tirdzniecības partneri, automobiļu ražotāji, uzlādes punktu operatori, e-mobilitātes pakalpojumu sniedzēji un citi datu sniedzēji.

Grupas uzņēmumi, kas dalās ar informāciju turpmāk minētajos nolūkos.

Kādi ir personas datu apstrādes nolūki?

Mēs apstrādājam personas datus tikai iepriekšdefinētiem nolūkiem. Personas datu apstrādes nolūki ir:

 • klientu attiecību pārvaldība (piemēram, ar līgumu saistītu paziņojumu, ar produktu vai pakalpojumu saistītu paziņojumu vai atjauninājumu, klientiem paredzētu norādījumu nosūtīšana);
 • līguma un produktu pārvaldība.
  Pakalpojuma sniegšana, pārvaldīšana un uzturēšana (piemēram, galalietotāja licenču pārvaldība, tehnisko problēmu izmeklēšana un novēršana);
 • datu subjektu identificēšana;
 • sniegto pakalpojumu apturēšana;
 • saņemšanas un darījumu informācijas glabāšana;
 • līgumu un rēķinu arhivēšana;
 • preču un pakalpojumu piegāde, tostarp preču atpakaļnosūtīšanas pārvaldīšana;
 • sūdzību un strīdu pārvaldīšana, tostarp kompensācijas prasības;
 • personas datu pārsūtīšana (iekļaujot pārsūtīšanu un atklāšanu);
 • profilēšana, segmentēšana un tiešā tirdzniecība (esošajiem un potenciālajiem klientiem);
 • pārdošana un tirdzniecība (tostarp semināru organizēšana);
 • norēķini un parādu piedziņa;
 • maksājumu atmaksāšana klientiem;
 • iekšējā ziņošana;
 • tiesībpamatotu prasījumu izvirzīšana, īstenošana vai aizstāvība;
 • ziņojumu sniegšana partneriem;
 • produktu un pakalpojumu izstrāde, tostarp atgriezeniskā saite un aptaujas;
 • klientu apmierinātības aptaujas;
 • saziņa ar piegādātājiem;
 • aizsardzība pret krāpšanu.

Uz kāda juridiska pamata mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir šāds:

 • jūsu piekrišana. Ja jūsu personas datu apstrādei mums nepieciešama jūsu piekrišana, jūs to varat atsaukt jebkurā brīdī;
 • nepieciešamība izveidot ar jums līgumattiecības un pildīt savas līgumsaistības;
 • nepieciešamība izpildīt savus juridiskos pienākumus (piemēram, saskaņā ar likumu mums ir pienākums noteiktus datus glabāt noteiktu laiku) un izveidot, īstenot tiesībpamatotus prasījumus vai aizsargāt uzņēmumu Plugsurfing no tiem;
 • nepieciešamība ievērot savas likumīgās intereses, tostarp:
  • iekšējā ziņošana;
  • ziņojumu sniegšana partneriem;
  • produktu un pakalpojumu izstrāde tostarp atgriezeniskā saite un aptaujas;
  • personas datu pārsūtīšana (iekļaujot pārsūtīšanu un atklāšanu);
  • kompensācijas prasības;
  • klientu profilēšana vai segmentēšana;
  • tieša tirdzniecība esošo un potenciālo klientu vajadzībām;
  • parādu piedziņa.
 • nepieciešamība aizsargāt visu personu vitālās intereses.

Automatizēta lēmumu pieņemšana

Lēmumus par jums mēs varam pieņemt, pielietojot automatizētu lēmumu pieņemšanas procesu. Piemēram, jūsu iespējamā parāda uzņēmumam Plugsurfing, kas radies no mūsu pakalpojumu izmantošanas neapmaksāšanas iepriekš, automātiska izsekošana.

Mūsu automatizētās lēmumu pieņemšanas procedūras var skart jūsu spēju izmantot mūsu pakalpojumus. Mums tas, iespējams, jādara, lai izpildītu juridiskos pienākumus vai tādēļ, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu jūsu un mūsu starpā. Tādējādi, ja mums ir nenokārtoti rēķini, mēs līdz rēķina apmaksai varam deaktivizēt jūsu kontu.

Ja mēs pieņemam lēmumu par jums, pamatojoties tikai uz automatizētu procesu (piemēram, ar automātiskās profilēšanas palīdzību) un tas ietekmē jūsu spēju izmantot pakalpojumus vai citādi būtiski ietekmē jūs, jūs varat lūgt, lai jūs šādam procesam nepakļauj, izņemot, ja mēs varam jums nodemonstrēt, ka šāds lēmumu pieņemšanas process ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu jūsu un mūsu starpā

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Uzņēmums Plugsurfing cenšas līdz minimuma samazināt personas datu glabāšanas periodu. Tādējādi uzņēmums Plugsurfing apstrādā jūsu personas datus tikai tik lielā apmērā un tik ilgi, cik tas nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Datu glabāšanas periods katrā atsevišķajā datu kategorijā var atšķirties. Parasti jūsu personas datus glabā klientu attiecību laikā, kā arī triju (3) gadu laikā pēc klientu attiecību izbeigšanas. Savukārt informāciju par darījumiem mēs uz likumīga pamata glabāsim vismaz desmit (10) gadus. Uzņēmums Plugsurfing nosaka un regulāri pārskata personas datu glabāšanas periodus konkrētiem datu veidiem. Uzņēmums Plugsurfing izdzēsīs vai anonimizēs visus personas datus pēc iespējas ātrāk, kad tie vairs nav nepieciešami.

Kas apstrādā jūsu personas datus?

Būtībā mēs trešām personām nepārdodam, netirgojam un nelicencējam nekādus personas datus. Uzņēmumi, kas iekļauti vienā uzņēmumu grupā, var apstrādāt personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. Mēs varam arī izpaust personas datus datu apstrādei nepieciešamajā apmērā saviem pilnvarotajiem darbiniekiem vai filiālēm. Dati nekādā gadījumā nebūs pieejami visiem darbiniekiem, bet gan tikai ierobežotam pilnvarotu personu skaitam. Datu apstrādei mēs izmantojam arī trešās puses, lai tās palīdzētu mums izveidot, nodrošināt un uzturēt produktus un pakalpojumus, kā arī sasniegtu šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību norādītos mērķus. Kad trešā puse apstrādā personas datus mūsu vārdā, mēs ar līguma noteikumiem nodrošinām, ka personas datu apstrāde ir droša un notiek saskaņā ar personas datu aizsardzības likumiem un datu apstrādes paraugpraksi.

Šādu datu apstrādātāju kategoriju saraksts:

 • pakalpojumu sniegšana, piemēram, drukāšanas pakalpojumi, iekārtu partneri, klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzēji;
 • pārdošanas un tirdzniecības partneri;
 • maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
 • mākoņu pakalpojumu sniedzēji;
 • lādētāju ražotāji;
 • viesabonēšanas platformu pakalpojumu sniedzēji;
 • IT pakalpojumu un konsultāciju sniedzēji (piemēram, izstrādātāji, projektētāji un testētāji);
 • pakalpojumu un apkopes darbu partneri (piemēram, aparatūras remonts un apkope);
 • lādētāju mākoņu sistēmu nodrošinātāji;
 • rēķinu izrakstīšanas un parādu piedziņas pakalpojumu un sistēmu nodrošinātāji;
 • datu viesošanas sistēmu nodrošinātāji (piemēram, Amazon Web Services);
 • noliktavu pakalpojumu un vadības sistēmu nodrošinātāji;
 • programmatūras un rīku nodrošinātāji (piemēram, programmatūras izstrādei, biznesa analīzei, pārdošanai, tirdzniecībai, darba pasūtījumu pārvaldībai, klientu attiecību pārvaldībai, tiešsaistes konferencēm un komunikācijai);
 • operatīvie uzņēmumi, piemēram, pasta nodaļa vai piegādes kurjeri;
 • pētniecības uzņēmumi (piemēram, klientu apmierinātības vai produktu un pakalpojumu izstrādes apsekojumu veikšana);
 • telekomunikāciju sistēmu nodrošinātāji.

Papildus mēs varam arī izpaust datus varas iestādēm, ja to nosaka likums, saņemot kompetentu iestāžu pieprasījumus saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem par personas datu aizsardzību.

Vai uzņēmums Plugsurfing pārsūta personas datus uz trešām valstīm?

Principā uzņēmums Plugsurfing nepārsūta personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Ja tomēr personas datus pārsūta ārpus ES vai EEZ, uzņēmums Plugsurfing izmanto atbilstošus drošības pasākumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, piemēram, Eiropas Komisijas nodrošinātās līgumu standartklauzulas.

Kā uzņēmums Plugsurfing aizsargā personas datus?

Uzņēmums Plugsurfing veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošina un demonstrē, ka personas datu apstrādē ievēro datu aizsardzības likumus.

Šie pasākumi ietver identitātes un piekļuves pārvaldības sistēmu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka piekļuve personas datiem ir tikai pilnvarotām personām, ugunsmūri, IP filtrēšanu, daudzfaktoru autentifikāciju, pseidonimizāciju un datu šifrēšanu, detalizētas instrukcijas un personāla apmācība par personas datu aizsardzību un rūpīgas pārdomas, kad mēs izvēlamies pakalpojumu sniedzējus, kas ir iesaistīti mūsu vārdā veiktā personas datu apstrādē.

Kā mēs rīkojamies ar personas datiem no IP adresēm, sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām?

Vietnēs izmantotās sīkdatnes

Kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus vai apmeklējat mūsu vietnes, uzņēmums Plugsurfing, izmantojot sīkdatnes un citus izsekošanas paņēmienus, var apkopot datus par jūsu ierīcēm.

Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus mēs izmantojam, lai identificētu un skaitītu pārlūkus un ierīces, kas apmeklē mūsu vietnes. Šo informāciju tirdzniecības nolūkos var izmantot trešās puses.

Mēs izmantojam sīkdatnes dažādos veidos, un tas ir atkarīgs no vietnes, kuru apmeklējat. Vairāk informācijas par to, kuras sīkdatnes mēs izmantojam katrā konkrētajā vietnē, var saņemt, lasot konkrēto informāciju par sīkdatnēm šajā vietnē.

Atrašanās vietas dati

Ja lietotājs ir sniedzis nepārprotamu atļauju atrašanās vietas apstrādei, mēs varam izmantot lietotāja ierīces atrašanās vietas datus, lai sniegtu pakalpojumus, pamatojoties uz ierīces atrašanās vietu.

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt atļauju, veicot atbilstošas izmaiņas iestatījumos savā ierīcē.

Ar ko mēs koplietojam jūsu personas datus?

Kas var piekļūt jūsu personas datiem?

Vajadzības gadījumā mēs varam koplietot jūsu personas datus ar šādām organizācijām.

Grupas uzņēmumi

Mūsu grupas uzņēmumi var izmantot jūsu personas datus šajā paziņojumā norādītajiem nolūkiem, ja tas atbilst likumīgām interesēm un tikai piemērojamo tiesību aktu atļautā apmērā.

Tirdzniecības partneri

Mēs izpaužam personas datus saviem tirdzniecības partneriem tikai piemērojamo tiesību aktu atļautā apmērā. Šādu situāciju piemēri ietver:

jūsu uzlādes identifikācijas numuru izmanto, lai identificētu jūs uzlādes stacijā laikā, kad uzlādējat mašīnu.

Jūsu uzlādes identifikācijas numuru var arī izmantot rēķina izrakstīšanai.

Mūsu tirdzniecības partneru klāstā ir, piemēram, uzlādes staciju operatori, e-mobilitātes pakalpojumu sniedzēji, viesabonēšanas centrmezgli, automobiļu ražotāji, tiešsaistes reklāmas partneri un citi tirdzniecības partneri.

Piekrišana, līgums vai prasība

Mēs varam dalīties jūsu personas datos, ja jūs tam piekritāt. Mēs varam arī dalīties jūsu personas datos ar trešo pusi, ja tas nepieciešams, lai mēs varētu veikt savus pienākumus ar jums noslēgtā līguma ietvaros vai lai izpildītu jūsu prasību. Piemēram, mēs izpaudīsim jūsu adresi pasta vai kurjera pakalpojumu sniedzējiem, lai piegādātu jums uzlādes atslēgu vai karti, kuru pasūtījāt.

Mūsu apakšuzņēmēji

Mēs pakalpojumu sniegšanai izmantojam apakšuzņēmējus. Šiem apakšuzņēmējiem var būt pieejami jūsu personas dati, un viņi tos var apstrādāt mūsu vārdā, taču viņi drīkst izmantot šos personas datus tikai, lai sniegtu ar mums saskaņotos pakalpojumus, un nekādos citos nolūkos. Ar atbilstošu līguma noteikumu palīdzību mēs nodrošinām, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar šo paziņojumu. Parasti pakalpojumu sniedzēju, kas apstrādā personas datus, klāstā ir klientu apkalpošanas partneri, maksājumu un rēķinu izrakstīšanas partneri, kā arī IT programmatūras un pakalpojumu sniedzēji.

Apvienošanās un pārņemšana

Ja mēs pārdosim, apvienosim vai citādi reorganizēsim savus uzņēmumus, mums, iespējams, būs jāizpauž personas dati potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem un viņu konsultantiem.

Varas iestādes, tiesas procesi un likums

Mēs izpaudīsim jūsu datus likumā noteiktā apmērā kompetentām iestādēm, piemēram, policijai. Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus tiesas procesa ietvaros vai pēc varas iestāžu lūguma, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem, vai pēc tiesas rīkojuma, kas saistīts ar lietas iztiesāšanu vai iestādes procesu, vai kā citādi, kā to prasa vai atļauj likums.

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem?

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tādēļ jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai jūsu datus apstrādā vai neapstrādā, un šādā gadījumā arī saņemt jūsu uzņēmuma Plugsurfing apstrādāto personas datu kopiju, kā arī informāciju par uzņēmuma Plugsurfing veikto datu apstrādi.

Datu pārnesamības tiesības

Jums ir tiesības uz datu pārsūtīšanu; tādējādi noteiktos apstākļos jums ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu citam pārzinim.

Tiesības uz labojumiem

Jums ir tiesības pieprasīt, lai nepareizu informāciju par jums labotu vai papildinātu.

Tiesības uz dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu datus izdzēstu, ja:

 • dati vairs nav nepieciešami tiem nolūkiem, kuru dēļ tos apstrādā;
 • jūs atsaucat atļauju uz atsevišķu apstrādi, tādējādi uzņēmumam Plugsurfing vairs nav juridiska pamata apstrādāt datus;
 • jūsu datus apstrādāja nelikumīgi;
 • jūsu datu apstrāde nav nepieciešama, lai izpildītu piemērojamās tiesiskās prasības tiesībpamatotu prasījumu izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai un/vai arhivēšanas, pētniecības vai statistikas nolūkos.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja jūs sniedzāt īpašu atļauju konkrētam datu apstrādes veidam, jums vienmēr ir tiesības šo atļauju atsaukt.

Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi

Ja apstrādi veic uzņēmums Plugsurfing vai trešās personas likumīgās interesēs, jums jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi. Ja uzņēmums Plugsurfing nevar pierādīt pārliecinošu likumīgu datu apstrādes pamatojumu, uzņēmums Plugsurfing turpmāk personas datus neapstrādās.

Tiesības iebilst pret tiešu tirdzniecību – jums jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret tādu personas datu apstrādi, kas attiecas uz jums, tiešas tirdzniecības nolūkos. Tad mēs vairs neapstrādāsim personas datus šādos nolūkos.

Tiesības uz ierobežošanu

Jums ir tiesības ierobežot savus datus laikā, kad mēs izskatām un pārbaudām jūsu prasību.

Tiesības nesaņemt automatizētu lēmumu

Ja mēs esam pieņēmuši lēmumu par jums ar automatizēta procesa palīdzību un lēmumam ir juridiskas sekas vai arī tas jūs ietekmē citādi, jūs varat pieprasīt, lai mēs šo lēmumu pārskatītu atkārtoti un individuāli. Šādu procedūru izmanto, ja mēs nevaram pierādīt, ka automatizēts lēmums ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp jums un mums.

Lai šīs tiesības izmantotu, nosūtiet e-pastu uz privacy@plugsurfing.com

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijas iestādei vai citai kompetentai pārvaldes iestādei, ja uzskatāt, ka mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem, pārkāpjot piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus.

Izmaiņas šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību

Mēs paturam tiesības grozīt šo Paziņojumu par personas datu aizsardzību. Grozījumi var būt nepieciešami mūsu sniegto pakalpojumu attīstības dēļ, piemēram, ja notiek izmaiņas attiecīgajos likumos. Visas izmaiņas Paziņojumā par personas datu aizsardzību būs publicētas mūsu vietnē vai mūsu mobilajā lietotnē Plugsurfing. Atsevišķos gadījums mēs varam par šī izmaiņām informēt pa e-pastu.

Kontaktinformācija

Mēs labprāt saņemsim jautājumus, komentārus un lūgumus šī paziņojuma par personas datu aizsardzību sakarā, un tos pa e-pastu jāsūta uz privacy@plugsurfing.com vai pa pastu uz:

Plugsurfing GmbH
Privacy Co-ordinator
Weserstraße 175
12045 Berlin