Gäller från 2 maj 2022

Sekretessmeddelande

Detta sekretessmeddelade beskriver hur Plugsurfing GmbH behandlar dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande tillämpas när du använder våra produkter och tjänster eller på annat sätt interagerar med oss.

Vi kan förse dig med ytterligare produkt- eller tjänstespecifik integritetsinformation i tjänsten i de tjänste- eller i de produktspecifika villkoren, i sekretesstillägg eller i andra meddelanden som du kan se när du använder vår produkt eller tjänst.

Vem kontrollerar dina personuppgifter?

Personuppgiftskontrollen utförs av Plugsurfing GmbH, Weserstraße 175, 12045 Berlin, Germany (fortsättningsvis “Plugsurfing”).

Hur behandlar Plugsurfing dina personuppgifter?

Vilken typ av personuppgifter behandlar Plugsurfing?

Plugsurfing samlar in och behandlar personuppgifterna som är nödvändiga för den relation som du har med oss och de syften för vilka personupgifterna används. Plugsurfing samlar in följande kategorier av personuppgifter.

 • Tillståndsuppgifter – som tex. marknadsföringstillstånd;
 • Säkerhetsuppgifter – som tex. avtalstyp, kontaktspråk, betalningsmetoder, prissättningstyp;
 • Säkerhetsuppgifter – som tex. lösenord, information om säkerhetsincidenter;
 • Tekniska uppgifter – tekniska data avseende kundens konsumtionspunkt;
 • Transaktionsinformation – som tex. faktureringsinformation;
 • Ekonomiska uppgifter – som tex. Kreditkortsnummer, information om bankkonto;
 • Identifikationsuppgifter – som tex. namn, RFID-nummer
 • Beteendeuppgifter – som tex. kundprofil och annan information som hämtats från din användning av våra tjänster, inloggningsuppgifter;
 • Kommunikationer – som tex. dina svar på undersökningar och annan feedback och kommunikationer som du skickar till oss;
 • Uppgifter från din användning av vår tjänst – som tex. energi/elförbrukningsuppgifter;
 • Datoruppgifter – som tex. IP adress, cookie-uppgifter;
 • Kontaktuppgifter – som tex e-postadress, telefonnummer, faktureringsadress, leveransadress för RFID-nycklar.
 • Avtalsuppgifter – som tex. betalningsvillkor

Från vilka källor hämtas personuppgifter?

De behandlade personuppgifterna innehåller uppgifter som har tagits emot från dig från tid till annan, då du anslöt dig till vår tjänst eller under tiden då du var vår kund. Vi tar även emot uppgifter från din användning av våra enheter och tjänster. Plugsurfing kan också behandla uppgifter som kommer från eller som är ett resultat ur erhållna uppgifter.

Tredje parter som tex. marknadsföringspartners, biltillverkare, operatörer av debiteringsstationer, leverantörer av mobiltelefontjänster och andra uppgiftsleverantörer.

Koncernföretag som delar information för ändamål som nämnts ovan.

Vad är ändamålet med behandling av personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter enbart för i förväg definierade ändamål. De ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter är:

 • Hantering av kundrelationer (tex. utskick av avtalsrelaterade meddelande, produkt eller servicerelaterade meddelanden eller uppdateringar, kundorientering)
 • Avtals- eller produkthantering
 • Tillhandahållande, hantering och underhåll av tjänsten (tex. hantering av slutanvändarlicenser, undersökning och åtgärd av tekniska problem)
 • Identifiering av registrerade personer
 • Avstängning av tillhandahållna tjänster
 • Förvaring av och kvitto på transaktionsinformation
 • Arkivering och fakturering av avtal
 • Leverans av varor och tjänster inklusive hantering av returer
 • Hantering av klagomål och tvister inklusive krav på ersättning
 • Överföring av personuppgifter (inklusive överföringar och utlämning)
 • Profilering, segmentering och direktmarknadsföring (för befintliga och potentiella kunder)
 • Försäljning och marknadsföring (inklusive tex. anordnande av seminarier)
 • Fakturering och inkasso
 • Återbetalningar och betalningar till kunder
 • Intern rapportering
 • Fastställande, utövande eller försvar av legala anspråk
 • Rapportering från partners
 • Produkt och tjänsteutveckling, inklusive feedback och undersökningar
 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Leverantörskommunikationer
 • Skydd mot bedrägerier

På vilken juridisk grund behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter förlitar vi oss på olika juridiska grunder, inkluderande:

 • ditt medgivande Om vi förlitar oss på ditt medgivande som legal grund för behandling av dina personuppgifter kan du när som helst ta tillbaka ditt medgivande;
 • Nödvändigheten att upprätta ett avtalsförhållande med dig och för att utföra våra avtalsförpliktelser;
 • Nödvändigheten för oss att följa uppfylla en juridisk skyldighet (tex. är vi skyldiga enligt lag att förvara vissa uppgifter under en viss tidsperiod) och att etablera, utöva eller försvara Plugsurfing mot juridiska anspråk;
 • Nödvändigheten att fullfölja våra legitima intressen, inklusive:
  • Intern rapportering
  • Rapportering från partners
  • Produkt och tjänsteutveckling inklusive feedback och undersökningar
  • Överföring av personuppgifter (inklusive överföringar och utlämning)
  • Ersättningskrav
  • Kundprofilering och segmentering
  • Direktmarknadsföring för befintliga och potentiella kunder
  • Inkasso
 • Nödvändigheten att skydda alla personers vitala intressen;

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan fatta beslut som berör dig genom automatiserat beslutsfattande. Sådant automatiserat spårande av dina potentiella skulder till Plugsurfing från tidigare obetald användning av våra tjänster.

Våra automatiserade beslutsförfaranden kan påverka på din förmåga att använda dina tjänster. Vi kan behöva göra detta antingen för att utföra våra juridiska skyldigheter eller för att det är nödvändigt att ingå i eller fullfölja ett avtal mellan dig och oss. Detta innebär att om vi har utstående fakturor kan vi inaktivera ditt konto tills ditt konto är betalt.

Om vi har fattat ett beslut som berör dig enbart på grund av en automatiserad process (tex. genom automatisk profilering) och som påverkar din förmåga att använda tjänsterna eller har annan betydande effekt för dig, kan du begära att inte bli föremål för ett sådant beslut såvida vi inte kan visa dig att ett sådant beslut är nödvändigt för att ingå i eller för att fullfölja ett avtal mellan dig och oss.

Under hur lång tid förvarar vi personuppgifter?

Plugsurfing försöker att begränsa den tid till ett minimum under vilken vi förvarar personuppgifter. Plugsurfing behandlar dina personuppgifter enbart i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla syftet med databehandlingen.

Den specifika kvarhållningstiden kan variera beroende på kategorin av personuppgift. Som en huvudregel förvaras dina personuppgift under kundrelationens varaktighet samt under en period av tre (3) år efter att kundrelationen har upphört. Medan information om tex. transaktioner kommer att förvaras i minst tio (10) år på juridisk grund. Plugsurfing fastställer och regelbundet omvärderar dataspecifika förvaringsperioder för de personuppgifter som företaget förvarar. När väl en personuppgift inte längre behövs kommer Plugsurfing att ta bort eller anonymisera den så snart som möjligt.

Vem behandlar din personuppgift?

Vi säljer, handlar, licensierar i princip inte några personuppgifter till tredje parter. Företag som tillhör samma företagsgrupp får behandla personuppgifter i enlighet med gällande sekretesslagar. Personuppgifter kan lämnas ut till våra behöriga anställda eller dotterbolag i den utsträckning det är nödvändigt för syftet med behandlingen. Personuppgifter kommer aldrig att vara tillgängliga för alla anställda utan till ett begränsat antal av behöriga personer. Vi använder oss också av tredje parter som våra personuppgiftsbehandlare för att hjälpa oss att utveckla, leverera och underhålla våra produkter och tjänster och för att uppfylla andra syften inom ramen för denna integritetspolicy. När en tredje part behandlar personuppgifter för vår räkning, säkerställer vi alltid via avtalsarrangemang att behandlingen av personuppgifter alltid utförs på ett säkert sätt och i enlighet med sekretesslagar och bästa praxis för databehandling.

Förteckning över sådana databehandlingsprocesser:

 • Tjänsteleverantörer som tex. tryckeritjänster, installationspartners, leverantörer av kundtjänster
 • Försäljnings- och marknadsföringspartners
 • Leverantörer av betaltjänster
 • Leverantörer av molntjänster
 • Tillverkare av debiteringstjänster
 • Leverantörer av roamingplattformar
 • Leverantörer, konsultföretag av IT-tjänster (tex. utvecklings-, design- och testföretag)
 • Service- och underhållspartners (tex. företag för reparation och underhåll av hårdvara)
 • System för molnbetalningstjänster
 • Fakturerings- och inkassotjänster och systemleverantörer
 • Leverantörer av datavärdssystem (tex. Amazon Web Services)
 • Leverantörer av förvarings- och hanteringstjänster
 • Programleverantörer (tex. programutvecklings-, affärsanalys-, försäljnings-, marknadsförings-, beställningshanterings-, kundrelations-, online-konferens-, och kommunikationsföretag)
 • Operativa företag som tex. Posten eller Budföretag
 • Forskningsföretag (som tex. företag för genomförande av enkäter gällande kundnöjdhet, produkt- och tjänsteutveckling)
 • Leverantörer av telekommuniikationssystem

Dessutom kan personuppgifter lämnas ut till myndigheter när vi är skyldiga att göra detta enligt lag, baserat på krav från behöriga myndigheter i enlighet med befintliga sekretesslagar.

Överför Plugsurfing personuppgifter till tredjeländer?

Plugsurfing överför i princip inte personuppgifter till länder utanför EEA (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Men om personuppgifter överförs utanför EG eller EEA, använder sig Plugsurfing av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med befintlig lagstiftning gällande integritet som tex. standard avtalsklausuler som tillhandahålls av EG Kommissionen.

Hur skyddar Plugsurfing dina personuppgifter?

Plugsurfing uppfyller nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer och visar att sekretesslagarna följs vid behandlingen av personuppgifter.

Dessa åtgärder inkluderar användning av Identifikationssystem och System för Åtkomsthantering för att säkerställa att enbart behöriga personer har tillgång till personuppgifter, användning av brandväggar, IP-filtrering, multifaktorautentisering, pseudonymisering och kryptering av data, detaljerade instruktioner och utbildning av personal för skydd av personuppgifter och noggrant övervägande vid val av tjänsteleverantörer som är involverade i behandlingen av personuppgifter.

Hur vi hanterar personuppgifter som kommer från IP-adresser, cookies och liknande tekniker

Cookies som används på webbsajter

När vi använder våra tjänster eller besöker webbsajter, kan Plugsurfing samla in uppgifter om dina enheter via cookies och andra spårningstekniker.

Cookies är små textfiler som vi använder för att identifiera och räkna webbläsare och enheter som besöker våra webbsajter. Denna information kan sedan användas av oss eller av tredje parter för marknadsföringsändamål.

Vår användning av cookies varierar beroende på vilken webbsajt som du besöker. Du kan få mer information om vilka cookies som vi använder på en specifik webbsajt genom att läsa särskild information om cookies på den aktuella sajten.

Lokaliseringsuppgifter

Lokaliseringsuppgifter för användarens enhet kan användas för att tillhandahålla tjänster baserade på enhetens plats om användaren har gett ett uttryckligt samtycke till hanteringen av lokaliseringsuppgifter.

Användaren har rätt att ta tillbaka samtycket när som helst genom att ändra tillämpliga inställningar på sin enhet.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vem har åtkomst till dina personuppgifter?

I tillämpliga fall kan vi dela dina personuppgifter med:

Koncernföretag

Våra koncernföretag kan använda dina personuppgifter för det syfte som är definierat i detta meddelande, baserat på legitimt intresse i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag.

Kommersiella partners

Vi lämnar ut personuppgifter till våra kommersiella partners i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag. Exempel på sådana situationer inkluderar:

Ditt identifikationsnummer för betalning används för att identifiera att du har en betalningssituation när du debiterar din bil.

Ditt identifikationsnummer kan även användas för faktureringsändamål.

Våra kommersiella partners inkluderar tex. operatörer av debiteringsstationer, leverantörer av mobiltelefontjänster, roaminghubbar, biltillverkare, online annonseringspartners och andra kommersiella partners.

Samtycke, avtal eller begäran

Vi kan dela dina personuppgifter om vi har ditt medgivande att göra detta. Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje part när så krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med dig eller för att uppfylla en begäran från dig. Som ett exempel kan vi lämna ut din adress till posten, till budet eller för att kunna leverera en debiteringsnyckel eller ett betalningskort som du har beställt.

Våra underleverantörer

Vi använder underleverantörer för att tillhandahålla tjänster. Sådana underleverantörer kan ha tillgång till dina personuppgifter och behandlar dessa för vår räkning. De har emellertid inte tillstånd att använda personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla med oss överenskommen tjänst. Vi säkerställer genom tillämpliga avtalsarrangemang att behandlingen av personuppgifter är i enlighet med detta meddelande. Typiska tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter inkluderar exempelvis kundtjänstpartners, betalnings- och faktureringspartners samt leverantörer av IT-programvara och tjänster.

Sammanslagningar och förvärv

Om vi beslutar att sälja, slå samman eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet kan detta innebära att vi tvingas lämna ut personuppgifter till presumtiva eller aktuella köpare och deras rådgivare.

Myndigheter, juridiska processer och lagen

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till behöriga myndigheter som tex. polisen, i en utsträckning som krävs enligt lag. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter i samband med rättsliga förfaranden eller på begäran av myndighet med hänvisning till tillämplig lag eller domstolsbeslut i samband med rättegång eller annan myndighetsprocess eller som på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter?

Åtkomsträttighet

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte och i så fall även få en kopia av de personuppgifter som behandlas av Plugsurfing och ytterligare information om den behandling som utförs av Plugsurfing.

Rättighet till uppgiftsportabilitet

Du är berättigad till överföring av dina personuppgifter vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få dina personuppgifter överförda till annan person som är ansvarig för personuppgifter.

Rättighet till tillrättaläggande

Du är berättigad att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade.

Rättighet till borttagning

Du har rätt att få dina personuppgifter borttagna, om:

 • Personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlas
 • Du tar tillbaka ditt medgivande för viss behandling och därefter finns det inte någon legal bas för Plugsurfing att behandla uppgifterna
 • Dina personuppgifter har behandlats olagligt
 • Behandlingen av dina personuppgifter behövs inte längre för att uppfylla de legala kraven med syfte att bestämma, genomdriva eller försvara legala krav och/eller för arkivering, forskning eller statistiska ändamål

Rätt att ta tillbaka medgivande

Om du har lämnat ett specifikt medgivande för viss behandling har du alltid rätt att ta tillbaka ditt medgivande.

Rätt till att invända mot behandling av personuppgift

När behandlingen utförs på basis av legitima intressen, som bedrivs av Plugsurfing eller av tredje part, har du rätt att när som helst framföra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Om Plugsurfing inte kan visa på tvingande, legitima skäl för behandlingen, skall Plugsurfing inte längre behandla personuppgifterna.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som berör direktmarknadsföring. Då kommer vi inte lägre behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Rätt till begränsningar

Du är berättigad att begränsa dina personuppgifter under tiden som vi undersöker och kontrollerar din begäran.

Rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut

Om vi har fattat ett beslut som berör dig, och som är helt baserat på en automatiserad process, och beslutet får rättsliga konsekvenser eller på annat sätt väsentligt påverkar dig, kan du begära att beslutet skall prövas av oss genom förnyad och individuell bedömning. Detta gäller om vi inte kan bevisa att ett automatiserat beslut är nödvändigt för att ingå i eller genomföra ett avtal mellan dig och oss.

För att utöva dessa rättigheter, vänligen gör detta via e-post till följande e-postadress: privacy@plugsurfing.com

Rättighet att framföra klagomål till tillsynsmyndighet

Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionsmyndighet eller annan behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy. Tillägg kan bli nödvändiga på grund av utvecklingen av våra tjänster eller tex.ändringar i relevanta lagar. Eventuella ändringar i vår sekretesspolicy kommer att meddelas på vår webbsajt eller genom vår mobila applikation Plugsurfing. I vissa fall kan vi även välja att informera om sådana ändringar via e-post.

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar beträffande denna sekretesspolicy är välkomna och bör adresseras via e-post till:privacy@plugsurfing.com eller via brev till:

Plugsurfing GmbH
Privacy Co-ordinator
Weserstraße 175
12045 Berlin