В сила от 9 март 2023

Условия за ползване

1. Общи положения

Настоящите Условия за ползване, определени от Plugsurfing („Условия за ползване“), заедно с Уведомлението за поверителност на Plugsurfing уреждат използването на услугата, управлявана от Plugsurfing GmbH („услуга“). Услугата може да включва, но не се ограничава до, мобилни приложения и/или уебсайтове, управлявани от Plugsurfing GmbH със собствена марка и/или с марката на партньорите ѝ, чрез които можете да намерите и получите достъп до станции за зареждане, които са на разположение във Вашата територия, да поръчвате ключове за зареждане, които Ви позволяват да започнете процеса на зареждане в наличните станции за зареждане, обслужвани от операторите на пунктове за зареждане, и да плащате приложимите такси за сесиите за зареждане, които сте инициирали.

Когато се споменава Plugsurfing в настоящите Условия за ползване, се има предвид Plugsurfing GmbH или нейни филиали или дъщерни фирми и всички нейни бизнес партньори, които имат разрешение да управляват части от услугата от името на Plugsurfing GmbH (включително, но не само, доставчици на услуги за фактуриране и доставчици на услуги за клиенти).

2. Приемане

С регистрацията си за услугата и приемането на тези условия за ползване Вие сключвате споразумение с Plugsurfing GmbH, което Ви позволява да използвате услугата. Всички транзакции, които са част от услугата, включително, но не само, поръчка на ключове за зареждане и иницииране на сесии за зареждане, се уреждат от това споразумение. Регистрацията без изрично приемане на Условията за ползване не е възможна.

3. Цени

Всички приложими цени са валидни с включен ДДС и са посочени в услугата преди началото на процеса на зареждане, преди да бъде поръчан ключ за зареждане или преди да бъде инициирана друга транзакция. Цените могат да се показват като такси за kWh консумирана енергия, такси за паркиране или такси за блокиране частично или за цялото времето на паркиране в станцията за зареждане, такси за започване на сесията за зареждане и такси за времето на зареждане (такси за зареждане, базирани на време, не се предлага в Германия и в която и да е друга държава, в която такова ценообразуване не е разрешено поради приложимото местно законодателство). Вие приемате, че крайната платима цена на услугата за зареждане зависи пряко от потреблението от Ваша страна, например от количеството консумирана енергия, и следователно не винаги се предоставя автоматично преди началото на процеса на зареждане.

4. Вашите задължения

 1. Трябва да използвате станцията за зареждане правилно и в съответствие с предоставените инструкции и да се уверите, че станцията е подходяща за зареждане на превозното средство. Освен това не трябва да използвате станции за зареждане, които показват съобщение за грешка или видими неизправности или повреди.
 2. Ваша е отговорността да гарантирате, че регистрираната разплащателна карта е валидна, че има достатъчен баланс по нея и не е блокирана. В случай че дебитирането не е възможно, Plugsurfing си запазва правото временно да спре достъпа Ви до услугата или част от нея до пълното изплащане на просроченото салдо. Plugsurfing има право да поиска да платите по други начини като например чрез изпращане на отделна фактура за използването на услугата от Ваша страна.
 3. При регистрация трябва да предоставите имейл адреса си и парола за влизане в акаунта Ви в Plugsurfing. Трябва да се стараете да защитавате паролата си от злоупотреба и незабавно да уведомите Plugsurfing за всяка установена злоупотреба. Длъжен/на сте да осигурите защита на паролата, да не записвате паролата, за да не могат трети страни да разберат за какво се използва, и да не използвате паролата по друг начин, който позволява на другите да получат достъп до информацията.
 4. Вие носите отговорност за спазването на специфичните ограничения и разпоредби за паркиране в станцията за зареждане (като например писмените инструкции, показани в станцията, или инструкциите, дадени от персонала на станцията за зареждане).
 5. Електрическото превозно средство, което се зарежда в станцията за зареждане, и инструментите, които ще Ви бъдат предоставени (включително например всички преобразуватели на мощност, адаптери или кабели), трябва да са подходящи, съвместими с връзката на станцията за зареждане и да отговарят на приложимите законови разпоредби. Plugsurfing​не носи отговорност, в случай че дефектът или повредата е причинена от дефект в електрическото превозно средство и/или използваните инструменти, освен когато тази отговорност възниква пряко поради небрежност, груба небрежност или умишлено нарушение от страна на Plugsurfing или нейните законни или упълномощени представители.

5. Станции за зареждане

 1. Можете да започнете процес на зареждане в станциите за зареждане, които са достъпни чрез услугата, като използвате мобилно приложение или ключ за зареждане или като сканирате QR кода, наличен в станцията. Наличието на станции за зареждане подлежи на промяна.
 2. Станциите за зареждане, които се предлагат чрез услугата, се обслужват от операторите на станции за зареждане, които отговарят за: i) осигуряване на експлоатацията и поддръжката на станциите за зареждане; и ii) предоставяне на точна информация по отношение на станциите за зареждане. Plugsurfing не може да гарантира функционалните възможности или наличието на станциите за зареждане или точността на тази информация. Plugsurfing обаче ще подхожда старателно при съставянето и показването на актуална информация за станциите за зареждане чрез услугата.
 3. Функцията за плащане на приложението и ключът за зареждане​работят само в рамките на мрежата за Plugsurfing.

6. Методи на плащане

 1. Наличните методи на плащане се определят в Услугата. Когато започвате процес на зареждане, Plugsurfing може да верифицира метода Ви на плащане, като издаде временна оторизация от банката Ви. Моля, свържете се с Plugsurfing, ако смятате, че сумата за плащане е не е правилна след завършване на процеса на зареждане.

7. Задължения за уведомяване

 1. Вие сте длъжен/на незабавно да уведомите Plugsurfing, ако смятате, че Вашият акаунт или ключът за зареждане е бил използван от неупълномощено лице или по неразрешен начин.
 2. В случай на загуба на Вашия ключ за зареждане или на мобилния телефон, на който е инсталирано приложението, управлявано от Plugsurfing, следва незабавно да уведомите Plugsurfing за това. Ако не предоставите такова уведомление и въпросният ключ за зареждане или мобилният телефон продължава да бъде незаконно използван, Plugsurfing си запазва правото да предяви иск срещу Вас за претърпени загуби в съответствие със закона. За по-голяма яснота, тази клауза не означава съставяне на допълнителни искове за вреди срещу Вас като потребител, а компанията само си запазва правото да предяви иск за вреди по силата на закона.
 3. Plugsurfing ще блокирана ключа за зареждането след получаване на уведомление за загубата или кражбата му и този блокиран ключ за зареждане не може да бъде активиран повторно. Вие обаче ще можете да направите поръчка за нов ключ за зареждане при Plugsurfing, в съответствие с приложимите тогава общи условия.

8. Отговорност

Plugsurfing носи отговорност за телесни увреждания и вреди върху здравето и живота, причинени умишлено или поради небрежност, както и за други щети, доколкото те са резултат от нарушение на съществени договорни задължения или от умишлени или грубо небрежни действия от страна на Plugsurfing, нейните законни или упълномощени представители. В случай на незначително небрежно нарушение на съществено договорно задължение Plugsurfing носи отговорност за предвидимата вреда, която би възникнала съгласно този вид договор. Съществените договорни задължения са задължения, чието изпълнение ще позволи надлежното изпълнение по договора или на чието изпълнение сте разчитали и може основателно да разчитате. Plugsurfing не носи отговорност за други щети. Задължителната отговорност съгласно приложимото законодателство по отношение на отговорността за продукта остава непроменена.

9. Форсмажорни обстоятелства

Plugsurfing не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си, в случай че такова забавяне или неизпълнение се дължи на официални мерки, промяна в закона, война, саботаж, неуспешна доставка или забавяне на доставката, прекъсвания в доставките на електроенергия, телефонните връзки или други транспортни и комуникационни връзки и транспортиране, стачка, бойкот, пандемия, епидемия или други подобни обстоятелства извън контрола на Plugsurfing. Горепосоченото се прилага и ако Plugsurfing е обект на стачка, бойкот и/или блокада.

10. Прекратяване

Можете да закриете акаунта си по всяко време, ако вече не желаете да използвате услугата. След закриването му вече няма да имате достъп до услугата. След като Ви изпрати предупреждение, Plugsurfing може да закрие акаунта Ви или да ограничи достъпа Ви до определени части на услугата, ако сте нарушили тези Условия за ползване.

Закриването не засяга съществуващите искове по отношение на процесите на зареждане, които са осъществени преди това.

За допълнителна информация относно прекратяването, моля, вижте нашата Политика за анулиране.

11. Изменения

 1. Ако Plugsurfing възнамерява да измени настоящите условия за ползване едностранно, Plugsurfing ще Ви предостави измененията в писмен вид не по-късно от щест (6) седмици преди предложената дата за влизане в сила на тези изменения. Можете да се съгласите с предложените изменения или да ги отхвърлите, като изразите неодобрение преди предложената дата за влизане в сила. Ако не изразите неодобрение срещу предложените изменения преди предложената дата за влизане в сила, се счита, че сте дали съгласието си за измененията, като те влизат в сила на предложената дата за влизане в сила, при условие че:
  1. Plugsurfing Ви е направила предложението в писмен вид и не по-късно от щест (6) седмици преди предложената дата на влизане в сила на изменението;
  2. предложените изменения не засягат нито основните договорни задължения, включително вида и обхвата на договорните задължения като например стоките, които ще бъдат доставени и услугите, които ще бъдат предоставени, нито срока на споразумението (включително разпоредбите за прекратяване). За такива промени се изисква взаимно съгласие; и
  3. предложените изменения са необходими за:
   1. адаптиране на Условията за ползване във връзка промени, които не са били предвидими към момента на сключване на договора, които Plugsurfing не е предизвикала и на които не може да повлияе, и биха нарушили равновесието на договорните отношения до степен, която не е незначителна (например във връзка с техническите характеристики на обществената електроенергийна инфраструктура, интернет инфраструктурата или съобщителната инфраструктура, необходими за процеса на зареждане); или
   2. преодоляване на пропуск в договорните отношения, настъпил след сключването на договора (ако например една или повече разпоредби от тези Условия за ползване са обявени за неефективни, невалидни или недопустими от съд), който не причинява незначителни трудности за практическото предоставяне на услугите или прави предоставянето на услуги несъответстващо на законоустановените изисквания.
 2. Plugsurfing, съгласно предложението за изменение по ал. 2, изрично насочва вниманието Ви към правото Ви да отхвърлите предложеното изменение и към последиците от неотхвърлянето му преди предложената дата на ефективност. Ако Plugsurfing не го направи, предложеното изменение няма да влезе в сила, освен ако изрично не се съгласите.
 3. Когато е разрешено от приложимото законодателство, имате право да закриете акаунта съгласно Условията за ползване чрез 30-дневно предизвестие, в случай че не желаете да приемете изменение, което Ви засяга. Това не се прилага, ако изменението внася само несъществени промени в Условията за ползване. Ако предоставите уведомление за несъгласие или не декларирате необходимото съгласие в рамките на споменатия по-горе период от шест (6) седмици, Plugsurfing може да закрие акаунта Ви съгласно Условията за ползване с 30-дневно предизвестие. Закриване от която и да е от страните не засяга съществуващите искове по отношение на процесите на зареждане, които са осъществени преди това.

12. Поръчка на ключ за зареждане

 1. Plugsurfing може да предложи поръчка на ключове за зареждане чрез услугата. Цената на ключа за зареждане, условията за плащане и очакваните срокове за доставка ще Ви бъдат предоставени по време на процеса на поръчка.

13. Защита на данните

 1. Plugsurfing или доставчиците на услуги по поръчка събират, обработват и използват данни, отнасящи се до Вас, с цел изпълнението на договорните отношения съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (2016/679) и друго приложимо национално законодателство за защита на данните.
 2. Уникалният идентификационен номер, който се използва за идентифицирането Ви, личните данни и данните за транзакциите могат да бъдат прехвърлени на оператора на станцията за зареждане с цел активирането ѝ, решаване на евентуални проблеми по отношение на услугата за зареждане и фактуриране. Личните данни, данните за контакт и данните за транзакциите могат да бъдат прехвърлени и на партньорите на Plugsurfing с цел фактуриране и обслужване на клиенти.
 3. Повече информация за обработката на лични данни от страна на Plugsurfing можете да намерите в Уведомлението за поверителност на Plugsurfing.
 4. Plugsurfing може да използва нелични данни, събрани при предоставянето на услугата, за да (i) подобри услугата и другите си продукти и услуги и (ii) да споделя статистическа информация със своите партньори.

14. Преотстъпване

1. Plugsurfing има правото без Вашето съгласие да преотстъпва, прехвърля, ипотекира или да възлага всички или някои от своите права, интереси или задължения съгласно Условията за ползване.

15. Приложимо право и юрисдикция

 1. Тези Условия за ползване се управляват от законодателството на страната, в която живеете.
 2. Ако сте бизнесмен/бизнес дама и ако евентуалният спор с Plugsurfing се дължи на провеждането на Вашата търговска или друга стопанска дейност, съдилищата в Берлин, Германия, са компетентните съдилища за всякакви правни спорове, произтичащи от тези Условия за ползване. Ако сте потребител, това ограничение не важи за Вас.
 3. Plugsurfing не желае и не е длъжна да участва в процедури за разрешаване на спорове пред арбитражни институции, разглеждащи потребителски спорове, по смисъла на немския Закон за разрешаване на потребителски спорове.
 4. Имате следните допълнителни извънсъдебни възможности: на Европейската платформа за онлайн решаване на спорове Европейската комисия създаде Европейска платформа за онлайн решаване на спорове (Европейската платформа за ОРС). Потребителите могат да използват Европейската платформа за ОРС за извънсъдебно решаване на спорове, произтичащи от онлайн договори, сключени с предприятие, регистрирано в ЕС.